Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - 2. série: Epizody 1 a 2

Loki - 2. série: Epizody 1 a 2

Loki
Loki
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) při­spě­li k roz­bi­tí daných záko­ni­tos­tí časo­prosto­ru, boju­je titul­ní anti­hr­di­na v dru­hé řadě své­ho seri­á­lu o záchra­nu samot­né duše orga­ni­za­ce TVA. Společně s Mobiem (Owen Wilson), B-15 (Wunmi Mosaku) a týmem sta­rých i nových pomoc­ní­ků se napříč laby­rin­tem rea­lit pouš­tě­jí do hle­dá­ní Sylvie, Ravonny Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) a Minutky (hlas Tary Strong). Hraje se o zacel­ní trhr­li­ny v časo­prosto­ru a odha­le­ní prav­dy o svo­bod­né vůli a smys­lu exis­ten­ce...

Loki byl v roce 2021 jed­ním z prv­ních seri­á­lů ze svě­ta Marvel Cinematic Universe, mno­hý­mi je dodnes v rám­ci seri­á­lů pova­žo­ván za ten nej­lep­ší. Doposud nej­sle­do­va­něj­ší seri­ál se dočkal odklepnu­tí 2. série ješ­tě dáv­no před svou pre­mi­é­rou, po 2 letech od závě­ru 1. série poté dochá­zí k její­mu star­tu. 2. série, kte­rá by měla být vel­mi důle­ži­tým kusem sklá­dač­ky Mnohovesmírné ságy MCU, má poten­ci­ál do širo­ka roze­vřen, poten­ci­ál ces­to­vá­ní para­lel­ní­mi svě­ty ostat­ně krom 1. série před­sta­vil i seri­ál Co kdy­by... ? i fil­mo­ví Spider-Man: Bez domo­va a Doctor Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství. Ten kdo si oblí­bil 1. sérii, nej­spíš nemu­sí mít oba­vy, že by ho 2. série měla nějak výraz­ně­ji zkla­mat.

Loki
Zdroj: Disney+

Na star­tu 2. série nedo­chá­zí k žád­né­mu sko­ku na čase a nava­zu­je se tak pří­mo na závěr 1. série. Zůstává v pod­sta­tě stej­ný tvůr­čí tým,  jen Kate Herron, reži­sér­ku 1. série, nahra­di­lo něko­lik tvůr­ců, kdy se hla­vou režij­ní­ho týmu stal Aaron Moorhead (kte­rý se již podí­lel na režii seri­á­lu Moon Knight). Právě Moorhead a jeho kole­ga Justin Benson (spo­lu sto­jí za 2. i 4. epi­zo­dou Moon Knighta) se cho­pi­li režie prv­ní­ho fil­mu, kte­rý pře­de­vším před­sta­vu­je posta­vu Ouroborose v podá­ní Ke Huy Quana. Nedávný drži­tel Oscara (a Kraťas z Chrámu zká­zy) je dosta­teč­ně výraz­ným herec­kým pří­růst­kem, jehož herec­kou ener­gii neza­kry­je ani čes­ký dabing (kte­rý pro­vá­zel uve­de­ní prv­ních dvou epi­zod v před­pre­mi­é­ře).

Ústřední reži­sér­ka 1. série je mož­ná pryč, styl se ovšem zásad­ně nemě­ní, kdy to sice na jed­nu stra­nu může opět vypo­ví­dat k deba­tám o tom, jak moc vel­kou (ne)kontrolu tvůr­ci u pro­jek­tů z Marvel Studios mají, 2. série ovšem opět zavá­ní řeme­sl­ně pre­ciz­ní pra­cí, kte­rá si pozor­nost udr­ží nejen díky futu­ris­tic­ké­mu desig­nu stře­dis­ka orga­ni­za­ce TVA. Scenárista Eric Martin (kte­rý se po prá­ci na 2. a 6. epi­zo­dě prv­ní série ujmul vět­ši­ny dru­hé série) před­sta­vu­je dal­ší zají­ma­vé prv­ky, kte­ré pra­cu­jí s časem a jeho záko­ni­tost­mi.

Loki
Zdroj: Disney+

S jed­ním z nej­zá­sad­něj­ších odha­le­ní v závě­ru 1. série se nějak pra­cu­je s tím, jak vlast­ně fun­gu­je svo­bod­ná vůle, pra­cu­je se i s myš­len­kou o tom, zda náho­dou nevě­do­most není tou správ­nou věcí a prak­tic­ky dik­ta­tu­ra TVA není tou ide­ál­ní vari­an­tou. Zajímavé prv­ky tu jsou jis­tě pří­tom­né, kdy se mož­ná ješ­tě nena­pl­nil jejich plný poten­ci­ál, na to má ješ­tě seri­ál ovšem pořád svých zby­lé 4 epi­zo­dy, kte­ré načrt­nu­té zále­ži­tos­ti mohou zavést ješ­tě dál.

Před Lokim kro­mě sna­hy o nale­ze­ní Sylvie a zasta­ve­ní varo­vá­ní Toho, jenž zůstal, sto­jí i kon­fron­ta­ce s jeho minu­los­tí a fak­tem, že mu mož­ná není před­ur­če­no být hrdi­nou, kdy pořád zůstá­vá pře­de­vším bohem lsti a jeho pova­ha může vést jeho milo­va­né k záni­ku. Jde o dal­ší zají­ma­vý náčrt, kte­rý se může dostat zají­ma­vé rozuz­le­ní v dal­ších epi­zo­dách, již nyní je ovšem jis­té, že pokra­ču­je dal­ší fajn che­mie mezi ním i Mobiusem v podá­ní Owena Wilsona. Právě Mobius se skr­ze odha­lo­vá­ní poza­dí TVA stá­vá kra­pet kom­plex­něj­ším cha­rak­te­rem, kdy před ním také sto­jí jed­no výraz­né dile­ma, kte­ré jis­tě také bude mít něja­kou zají­ma­vou dohru.

Loki
Zdroj: Disney+

Spolupráce Marvel Studios s McDonald´s ve finá­le není nějak zvláš­tě ruši­vá, přes­to tak tro­chu nad­by­teč­ná.  Kouzlo pořád neztrá­cí soun­d­track navrá­ti­vší Natalie Holt, kte­rý nadá­le zvlá­dá vysti­ho­vat mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ru, kte­ré je nejen TVA pořád­ně plná. 2. série má pro­za­tím chví­le­mi výraz­něj­ší detek­tiv­ní nádech. Úsměvné odka­zo­vá­ní k prv­ním Avengers vel­mi potě­ší, stej­ně tak moment, kdy Loki v pří­pa­dě nou­ze vytáh­ne své zka­že­něj­ší já. Produkční hod­no­ty opět vyvo­lá­va­jí dojem, že se seri­á­lům po strán­ce roz­počtu dle sli­bů Kevina Feigeho (ředi­te­le Marvel Studios), dostá­vá stej­né péče jako fil­mům. Menší výpl­ňo­vé pasá­že nazna­čí, že by šlo mini­mál­ně prv­ní dvě epi­zo­dy tak tro­chu ose­kat, nic ovšem nějak výraz­ně­ji neztrá­cí děj, jen napří­klad start 2. epi­zo­dy může snad­no vyvo­lat dojem, že snad byla něja­ká epi­zo­da vyne­chá­na a seri­á­lu by nao­pak pár minut mož­ná ani neuško­di­lo.

Loki
Zdroj: Disney+

Po 2. epi­zo­dách je pocho­pi­tel­ně ješ­tě mno­hé zaha­le­né tajem­ném,  kon­tro­verz­ní Jonathan Majors se jako něko­lik Kangů pro­za­tím šet­ří, a humor je někdy mož­ná už troš­ku sku­teč­ně tla­čen na sílu, navíc v ne zrov­na ide­ál­ních momen­tech. Přesto jsou prv­ní 2. epi­zo­dy 2. série Lokiho solid­ním pří­sli­bem a snad­no vyvo­la­jí oče­ká­vá­ní ohled­ně čtyřech násle­du­jí­cích epi­zo­dách. Rozjezd 1. série Lokiho měl mož­ná v souč­tu vět­ší kouz­lo, start 2. série ovšem roz­hod­ně nezkla­mal....


Podívejte se na hodnocení Loki na Kinoboxu.

Verdikt: 80%/80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %21. února 2023 Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 % Třetí díl filmové série se superhrdinou Ant-Manem se skoro celý odehrává v říši kvantových částic, do níž jsou krátce po začátku filmu nedopatřením vtaženi jak hlavní hrdina Scott (Paul […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17932 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71812 KB. | 14.07.2024 - 22:26:54