Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtvrtá fáze pro­po­je­né­ho fil­mo­vé­ho vesmí­ru Marvelu je v plném prou­du. Thanos sice byl pora­žen, ale i přes­to nemá svět klid. Avengers zanik­li, pla­ne­ta Země se stá­le vzpa­ma­to­vá­vá z drti­vých násled­ků Probliknutí a nové hroz­by se obje­vu­jí jako na běží­cím páse. Na Comic-Conu v San Diegu byly odha­le­ny plá­ny na dal­ší roky dopře­du. Co nás v MCU čeká a nemi­ne? A na co se brzy může­me těšit?

Zbrusu nová sága

Ještě před­tím, než pře­jde­me k plá­no­va­ným pro­jek­tům (jak z fil­mo­vé, tak seri­á­lo­vé pro­duk­ce), je nut­né si nej­pr­ve před­sta­vit novou ságu, kte­rou Kevin Feige ohlá­sil na Comic-Conu. Čtvrtá, pátá a šes­tá fáze budou tvo­řit jeden vel­ký celek - tzv. Multiverse ságu. Zatímco Infinity sága (fáze 1-3) vyprá­vě­la roz­sáh­lý pří­běh o prv­ních hrdi­nech mar­ve­lov­ské­ho vesmí­ru, sjed­no­ce­ní Avengers a pát­rá­ní po kame­nech neko­neč­na, Multiverse sága nasta­ví lať­ku ješ­tě výš. Ústředním téma­tem totiž bude mnoho­vesmír, kte­rý tvůr­cům ote­ví­rá brá­nu neo­me­ze­ných mož­nos­tí. S alter­na­tiv­ní­mi rea­li­ta­mi a vari­an­ta­mi z jiných vesmí­rů se totiž dá per­fekt­ně vyhrát. Ano, někdo může bez­po­chy­by namí­tat, že mul­ti­ver­sum s sebou nese také celou řadu pro­blé­mů, s čímž plně sou­hla­sím, ale nelze upřít, že jde o skvě­lý tvůr­čí nástroj, kte­rý v dob­rých rukou může doko­na­le fun­go­vat.

A kdo bude novou titul­ní hroz­bou? Náhradou za kos­mic­ké­ho titá­na Thanose bude Kang Dobyvatel, moc­ný zápo­rák ces­tu­jí­cí časem, kte­rý se obje­ví na začát­ku 5. fáze, kon­krét­ně ve fil­mu Ant-Man a Wasp: Quantumania. 

Multiverse sága zahr­nu­je nejen fil­my, ale také seri­á­ly. Proto jsem se roz­ho­dl člá­nek roz­dě­lit na dvě čás­ti. V prv­ní se zamě­řím na chys­ta­né vel­ko­fil­my, v dru­hé zevrub­ně při­blí­žím seri­á­lo­vou tvor­bu. Je nut­né podotknout, že se v člán­ku budu věno­vat pou­ze pro­jek­tům ofi­ci­ál­ně ohlá­še­ným na Comic-Conu. Novinkám z akce D23, kte­rá se usku­teč­ní začát­kem září, se budu věno­vat v sepa­rát­ním člán­ku.

Chystané filmy: 

5. fáze: 

Ant-Man a Wasp: Quantumania (17. úno­ra 2023)

Pátou fázi napl­no odstar­tu­je tře­tí Ant-Man od reži­sé­ra Peytona Reeda. Paul Rudd se vrá­tí do role Ant-Mana (Scotta Langa) a po jeho boku bude stát Wasp v podá­ní Evangeline Lily. Nechybět budou ani Michael Douglas (Hank Pym) nebo Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne). Herecký ansám­bl nově dopl­ní Kathryn Newton, kte­rá ztvár­ní Cassie Langovou, a Jonathan Majors, jenž ztvár­ní Kanga Dobyvatele, hlav­ní­ho zápo­rá­ka fil­mu, a také oce­ňo­va­ný Bill Murray.

 

Strážci gala­xie Vol. 3 (5. květ­na 2023) 

Velkolepý závěr ztřeš­tě­né kos­mic­ké tri­lo­gie Jamese Gunna o ban­dě netra­dič­ních super­hr­di­nů dora­zí na stří­br­ná plát­na v květ­nu příští­ho roku. Těšit se může­me na dvě nové posta­vy - zápo­rá­ka High Evolutionaryho, jehož ztvár­ní Chukwudi Iwuji (zná­mý napří­klad díky seri­á­lu Peacemaker) a na Adama Warlocka v podá­ní Willa Powtera. Snímek by se pod­le dostup­ných zpráv měl věno­vat minu­los­ti mýva­la Rocketa, kte­rá byla dopo­sud zaha­le­na tajem­stvím.

 

The Marvels (28. čer­ven­ce 2023)

Pokračování sním­ku Captain Marvel (2019) se zhos­tí afro­a­me­ric­ká reži­sér­ka Nia DaCosta (Little Woods, Candyman). Navrátivší Carol Danvers (Brie Larson) dopl­ní hrdin­ky Monica Rambeau (Teyonah Parris) a Kamala Khan ali­as Ms. Marvel (Iman Vellani). Snímek by měl pří­mo nava­zo­vat na seri­ál Ms. Marvel, kon­krét­ně na poti­tul­ko­vou scé­nu ze závě­reč­né epi­zo­dy. Zlí jazy­ko­vé tvr­dí, že film bude mít muzi­ká­lo­vé prv­ky. Snad jde jenom o zvěs­ti…   

 

Blade (3. lis­to­pa­du 2023) 

Po cameu v poti­tul­ko­vé scé­ně nepří­liš zda­ři­lé týmov­ky Eternals se osca­ro­vý herec Mahershala Ali (Zelená kni­ha) vra­cí do fil­mo­vé­ho vesmí­ru Marvelu. Zhostí se role Blada, nelí­tost­né­ho lov­ce upí­rů. O režii se posta­rá Bassam Tariq (Mogul Mauglí), kte­rý je na mar­ve­lov­ském poli úpl­ným nováč­kem. Zda bude mít Bladova sólov­ka rating R podob­ně jako původ­ní tri­lo­gie s Wesley Snipesem, zatím není zřej­mé. Premiéra je nicmé­ně sta­no­ve­na na lis­to­pad 2023.   

 

Captain America: New World Order (3. květ­na 2024) 

Čtvrtý Captain Amerika si svo­ji pre­mi­é­ru odbu­de v květ­nu roku 2024. Na reži­sér­ské křes­lo used­ne Julius Onah, kte­rý má na kon­tě prů­měr­né až pod­prů­měr­né pro­jek­ty (The Cloverfield Paradox, Dokonalý stu­dent). Na scé­ná­ři se bude podí­let Malcolm Spellman (jeden ze sce­náris­tů seri­á­lu Falcon a Winter Soldier) spo­lu s Dalanem Mussonem (autor scé­ná­ře k sci-fi Iron Sky: The Coming Race). Film by měl pří­mo nava­zo­vat na udá­los­ti zob­ra­ze­né v seri­á­lu Falcon a Winter Soldier. Proto asi niko­ho nepře­kva­pí, že se Anthony Mackie vrá­tí do role novo­do­bé­ho Captaina Ameriky, jenž se sna­ží jít v šlé­pě­jích Steva Rogerse. Zda se dočká­me Buckyho, Barona Zema, agent­ky Sharon Carterové nebo Johna Wolkera, zatím neby­lo ofi­ci­ál­ně potvr­ze­no. 

 

Thunderbolts (26. čer­ven­ce 2024) 

Závěr páté fáze se pone­se ve vel­kém sty­lu. A to doslo­va! Do fil­mo­vé­ho uni­ver­za Marvelu totiž při­bu­de dal­ší sil­ný hráč - sku­pi­na jmé­nem Thunderbolts. Snímek, jehož děj se bude věno­vat týmu slo­že­né­ho z anti­hr­di­nů a super­zá­po­rá­ků, je aktu­ál­ně naplá­no­ván na čer­ve­nec 2024. Scénář napí­še Eric Pierson (Black Widow). Režie se cho­pí Jake Schreier (Robot a Frank, adap­ta­ce kni­hy Papírová měs­ta, seri­ál K smí­chu), kte­ré­ho si na epic­kém akč­ním bloc­kbus­te­ru nedo­ve­du moc před­sta­vit. Jaká bude sesta­va týmu, není jis­té, ale mám něko­lik osob­ních tipů. Mezi čle­ny by se pod­le mého názo­ru moh­li obje­vit Baron Zemo (vůbec bych se nedi­vil, kdy­by se z něj nako­nec stal hlav­ní vůd­ce celé jed­not­ky - šlo by o pří­mou inspi­ra­ci původ­ní komik­so­vou před­lo­hou), Abomination a U. S. Agent. A samo­zřej­mě nesmím opo­me­nout Valentinu Allegru de Fontaine - ta se asi také uká­že.   

6. fáze: 

Fantastic Four (8. lis­to­pa­du 2024)

Týmovka bude uve­de­na do kin na začát­ku lis­to­pa­du 2024. Režisér ani herec­ké obsa­ze­ní není v tuto chví­li zná­mo. Podle růz­ných spe­ku­la­cí by se ovšem režie mohl cho­pit Matt Shakman (reži­sér seri­á­lu WandaVision). Doufejme, že fil­mo­vá revi­ta­li­za­ce prv­ní super­hr­din­ské rodi­ny bude úspěš­ná a že se týmov­ka pod přímým dohle­dem Marvelu pove­de více než mizer­né poku­sy Foxu.

 

Avengers: Kang Dynasty (2. květ­na 2025) + Avengers: Secret Wars (7. lis­to­pa­du 2025) 

Avengers jsou zpát­ky! Šestá fáze nabíd­ne hned dva aven­ge­rov­ské fil­my - Kang Dynasty (kvě­ten 2025) a Secret Wars (lis­to­pad 2025). První zmí­ně­ný si pod svá kří­d­la vez­me Destin Daniel Cretton, reži­sér loň­ské­ho Shang-Chiho. Kdo se cho­pí Secret Wars, není vůbec jis­té.

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Multiverse sága - Co nás čeká a nemine?


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35261 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72383 KB. | 18.04.2024 - 19:36:19