Kritiky.cz > Recenze knih > Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)

Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)

nevim
nevim
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nuž, názov kni­hy znie veľa­vrav­ne a mno­ho­vý­zna­mo­vo. Jej pod­nad­pis však uvá­d­za čita­teľa do obra­zu -  je to „prak­tic­ký sprie­vod­ca na ces­tu k povo­la­niu vašich snov…“

Úvodom vám  pre­zra­dím  jed­nu dôle­ži­tú vec – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com. Od svoj­ho  1. vyda­nia v roku 2003 sa  nesta­la neak­tu­ál­nou, prá­ve nao­pak, - jej ďal­šie vyda­nia sved­čia o záuj­me čita­teľov, aj o jej prak­tic­kom prí­no­se pre nich.  Autorka kni­hy, Júlia Jansen, si pri­tom dala ambi­ci­óz­nu úlo­hu – napí­sať kni­hu, kto­rá by posky­to­va­la ľuďom návod, ako môžu nájsť uspo­ko­ji­vú prácu doži­vot­ne. Čo povie­te, nároč­ná úlo­ha, však? Pozrime sa pre­to bliž­šie, ako sa s ňou v tej­to kni­he autor­ka vyrov­na­la.

Najskôr vám musím pove­dať, čo sa mi na tej­to kni­he moc páči - je to sku­toč­nosť, že v záve­re kaž­dej čas­ti kni­ha posky­tu­je odpor­úča­nú lite­rat­ú­ru, poki­aľ by sme mali záu­jem viac sa o popi­so­va­nej pro­ble­ma­ti­ke dozve­dieť. To je nao­zaj fajn.

V prvej čas­ti kni­hy, autor­ka čita­teľom  kla­die otáz­ku  - KDE SME TERAZ? Ide o prizna­nie si, či prácu zme­niť chce­me ale­bo potre­bu­je­me a aké dôvo­dy nás k tomu vedú a zamys­le­nie sa nad svo­jou aktu­ál­nou pra­cov­nou situ­á­ci­ou. Hovorí o rôz­nych dôvodoch, kvô­li kto­rým sa ľudia roz­hod­nú prácu zme­niť - od prak­tic­kých aspek­tov, ako je viac zaro­biť, cez otáz­ku o zmys­le prá­ce, stra­tu záujmu o ňu, zne­is­te­nie, otrá­ve­nosť, stag­ná­ciu, túž­bu byť sám sebe pánom, či túž­bu odísť do dôchod­ku. Analyzuje mie­ru jed­not­li­vých dôvo­dov v poza­dí vašej pra­cov­nej nespo­koj­nos­ti prak­tic­kým tes­tom.

V dru­hej čas­ti kni­hy  Júlia Jansen  z mies­ta „tu a teraz“ pre­chá­d­za pohľa­dom k bud­úcnos­ti a kla­die čita­teľo­vi otáz­ku KDE CHCETE BYŤ? Hovorí o hod­no­tách posto­joch a odol­nos­ti voči zme­ne, opäť prak­tic­kým tes­tom umož­ňu­je ove­riť si svo­ju vlast­nú pozí­ciu, pocho­piť ju. Analyzuje dôsled­ne otáz­ku osob­nost­ných pre­fe­ren­cií, toho čo vás zau­jí­ma a baví, pre­to­že prá­ve to bude pri vykro­če­ní na ces­tu nové­ho, zmys­lu­pl­né­ho povo­la­nia nao­zaj dôle­ži­té.

Tretia časť kni­hy je logic­kým vyús­te­ním pred­chá­d­za­j­úcich dvoch čas­tí, pre­to­že hovorí o posu­ne od „som tu“ k mies­tu „tu budem“. Hovorí  AKO SA TAM DOSTANEM?, teda uva­žu­je o spô­so­be, ako svo­je nové vysne­né mies­to môže­me zís­kať. Zaoberá sa mož­ný­mi bari­é­ra­mi, kto­ré sú ani nie tak vo von­ka­j­šom pro­stre­dí, ako v nás samých. Uvádza vhod­né kro­ky postu­pu, aby sa nám poda­ri­lo napl­niť naše vlast­né oča­ká­va­nia a nao­zaj nájsť prácu svo­jich snov.  Poskytuje jede­ná­sť kľúčov k úspe­chu. Ide o nasle­dov­né vlast­nos­ti a ich vzá­jom­ný súvis:  seba­ve­do­mie, zve­da­vosť, roz­hod­nosť, empa­tia, fle­xi­bi­li­ta, humor, inte­li­gen­cia, opti­mi­zmus, vytr­va­losť, rešpekt a sebauve­do­me­nie. Kniha hovorí púta­vo aj o mno­hých ďal­ších veci­ach – o našich sil­ných a sla­bých strán­kach, pra­cov­ných poho­vo­roch, budo­va­ní osob­nej znač­ky...

Tak vám povi­em záve­orm – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com.

  • Autor:Julie Jansen
  • Žánr:pod­ni­ká­ní, per­so­na­lis­ti­ka, osob­ní roz­voj
  • Nakladatelstvi:MANAGEMENT PRESS
  • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu vyšla vo vyda­va­teľstve Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88385 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71782 KB. | 29.02.2024 - 05:31:53