Kritiky.cz > Horory > 13th Sign, The (2000)

13th Sign, The (2000)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Strážce měsíč­ní brá­ny se chce vrá­tit na Zemi a Lany je jedi­ná, kdo ho může zasta­vit.

Lany sužu­jí děsi­vé sny z minu­los­ti. Před pat­nác­ti lety její otec zastře­lil pat­náct lidí a nako­nec obrá­til zbraň pro­ti sobě. Proto se roz­hod­ne po letech vrá­tit se do ves­nič­ky, kde došlo k této tragé­dii, aby zjis­ti­la důvod otco­vých činů. Brzy pood­ha­lí hro­zi­vé tajem­ství, kte­ré míst­ní obča­né skrý­va­jí, kte­ří pořá­da­jí v lese tajem­ný ritu­ál. Z jeho pomo­cí chtě­jí otevřít ces­tu démo­no­vi Dravelovi, stráž­ci měsíč­ní brá­ny. A prá­vě Lany je klí­čem k jeho svo­bo­dě a záro­veň jedi­ná, kte­rá to může všech­no zasta­vit. S pomo­cí nové­ho pří­te­le Rileyho se posta­ví stou­pen­cům démo­na a tím začí­ná krva­vý boj, při kte­rém pote­čou „lit­ry krve‘‘.

Český název: 13. zna­me­ní
Režie: Adam Mason, Jonty Acton
Rok výro­by: 2000
Délka: 85 min
Země: Velká Británie

Hrají:
Nadja Brand ... ( Lany)
Eric Colvin ... ( Riley)
Jonathan Coote ... ( Drael)
Justin Ellis ... ( Zaldor)
Eva Gray ... ( Laura Emmersley)
...a dal­ší

Adam Mason nám před­sta­vil svou prvo­ti­nu, kte­rá je sice posta­ve­ná na zají­ma­vém námě­tu, ale koneč­ná podo­ba dost pokul­há­vá i za nor­mál­ním prů­měr­ným fil­mem. Důvodem může být mož­ná nedo­sta­tek finan­cí, nebo kva­li­ta her­ců, ale chy­by se dají najít sko­ro všu­de. Přesto mě film nenu­dil a i když nebyl moc dob­rý, dalo se na něj dívat. Nejhorší je asi samot­ná kame­ra, kte­rá byla dost roz­tře­se­ná a roz­ma­za­ná, tak­že spous­tu zábě­rů bylo hod­ně nepře­hled­ných.

Snaha o zají­ma­vý děj se upřít nedá, pro­to­že jsme měli mož­nost vidět pár pěk­ných sou­bo­jů a pře­stře­lek, kte­ré byly mís­ty sice dost pře­hna­né, ale ale­spoň zpes­t­ři­ly film. Když při­šla na scé­nu tro­ji­ce vra­hů, musel jsem se opět zasmát. Jeden z nich měl ruka­vi­ci s čepe­le­mi (že by vzpo­mín­ka na Fredyho?), dal­ší si nesl pouz­dro na kyta­ru z něhož se mu vymrš­ti­la zbraň (podob­nost s fil­mem Desperado je víc než náhod­ná). No a oble­če­ní zabi­já­ků mi při­po­mí­na­lo jis­tý film s Mel Gibsonem.

Herecké obsa­ze­ní je pro mě vel­kou nezná­mou, ale na inter­ne­tu jsem zjis­til, že hlav­ní herec­ká dvo­ji­ce Nadja Brand a Eric Colvin spo­lu hrá­li ješ­tě v dal­ších dvou fil­mech (Broken, Dust). Jinak bych výko­ny všech zúčast­ně­ných ohod­no­til jako leh­ký pod­prů­měr. Co se mi ovšem nej­víc líbi­lo, byla koneč­ná podo­ba démo­na Dravela, kte­rý se obje­vil až na kon­ci fil­mu. Ovšem musím říct, že pat­řil asi k tomu nej­lep­ší­mu co bylo ve fil­mu vidět. Na roz­díl od směš­ně sví­tí­cích očí jeho slu­žeb­ní­ků.

Hodnocení:
Film urči­tě sto­jí za jed­no podí­vá­ní se, ale nic od něj neče­kej­te. Hlavně se nenech­te zlá­kat popis­ky na oba­lu dvd, kte­ré jsou vesměs fik­tiv­ní s dějem, kte­rý se ve fil­mu sku­teč­ně ode­hra­je. 30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03472 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71991 KB. | 22.04.2024 - 23:47:16