Kritiky.cz > Recenze knih > Harry Potter a Ohnivý pohár

Harry Potter a Ohnivý pohár

274070193 10219548023283297 258445046650031563 n
274070193 10219548023283297 258445046650031563 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Harry Potter a Ohnivý pohár od autor­ky J.K. Rowlingové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros, nemu­sím nijak dlou­ze před­sta­vo­vat. Tato kni­ha je pros­tě jed­na „vel­ká legen­da“, ostat­ně jako i ostat­ní díly Harryho Pottera, a prak­tic­ky ji zna­jí všich­ni - vel­cí i malí napříč vše­mi gene­ra­ce­mi.

Hlavní děj kni­hy se ode­hrá­vá v Bradavicích, kde se ten­to rok, po dlou­hých sto letech, bude opět konat  dlou­ho oče­ká­va­ný „Turnaj tří kou­zel­ní­ků“, kte­ré­ho se mohou zúčast­nit pou­ze star­ší stu­den­ti. Na samot­ném tur­na­ji ško­la hos­tí navíc ješ­tě stu­den­ty z Kruvalu a Krásnohůlek.

Ohnivý pohár, přes­ně na stra­ši­del­né­ho Halloweena, sdě­lí tři jmé­na hlav­ních hrá­čů tur­na­je. Nic by na tom neby­lo neob­vyk­lé­ho, kdy­by se náh­le neob­je­vi­lo ješ­tě jmé­no čtvr­té­ho hrá­če, a to Harryho Pottera. Ten, chtě nechtě, je sku­teč­ně mezi vybra­ný­mi, a už nemu­sí o výhře Ohnivého pohá­ru jen snít, ale může se jej poku­sit vyhrát.

Kdo ale dal jeho jmé­no do pohá­ru? Nebyl to on sám? Je to snad něčí dob­ře pro­myš­le­ná lest a past? Rád by věděl, kdo to udě­lal, ale kde má začít? Proč mu nikdo, ani nej­lep­ší pří­tel Ron a Hermiona vůbec nevě­ří? Proč si mys­lí, že se sám do tur­na­je při­hlá­sil?

Spousta stu­den­tů je pro­ti němu, nevě­ří mu a ško­lou se začí­ná šířit div­ná, ponu­rá atmo­sfé­ra. Navíc se Harry nemů­že opřít o své nej­lep­ší přá­te­lé, a na jejich pomoc moc nespo­lé­há. Navíc se Ron s ním odmí­tá bavit a celá ško­la jako by se pro­ti Harrymu spik­la.

Turnaj tří škol je o spl­ně­ní daných úko­lů. Na této trni­té ces­tě za pohá­rem však Harryho a ostat­ní sou­tě­ží­cí čeka­jí doslo­va smr­tí­cí úko­ly, dra­ci a vel­mi tem­ní čaro­dě­jo­vé. Podaří se Harrymu uspět i za cenu, že se na ně ne moc nepři­pra­vu­je, vše doslo­va honí na posled­ní chví­li a loví z pat­ra pří­mo na mís­tě?

Co zna­me­na­jí Harryho zvlášt­ní sny, při kte­rých ho bolí jizva? Bude tur­naj pro­bí­hat bez pro­blé­mů ane­bo se opět něco seme­le? Jak to nako­nec všech­no dopad­ne, to si už musí­te pře­číst sami, nera­da bych pro­zra­zo­va­la úpl­ně všech­no.

V kni­ze Ohnivý pohár jsou hlav­ní hrdi­ny již sko­ro dospě­lí lidé, dospí­va­jí­cí, jímž hro­zí stá­le vět­ší a vět­ší nebez­pe­čí než kdy­ko­liv před­tím, a musí tomu­to straš­né­mu zlu čelit, ať už sami nebo spo­leč­ně.

Atmosféra kolem Bradavic je čím dál tem­něj­ší a před­zna­me­ná­vá, že při­jdou těž­ké a kruš­né časy. Stejně jako nor­mál­ní dospí­va­jí­cí i oni pro­ží­va­jí svo­je prv­ní lás­ky, zkla­má­ní, ale i intri­ky, nedo­ro­zu­mě­ní a žár­li­vost.

Autorka navíc ten­to díl obo­ha­ti­la o vel­ké množ­ství nových postav. Objevuje se tu posta­va Rity Holoubkové coby novi­nář­ky, kte­rá nedá Harrymu vůbec vydech­nout, pří­mo se na něj zamě­řu­je.. Ale to není jedi­ná nová posta­va, je tu spous­ta dal­ších nových postav, kte­rá se pří­mo vzta­hu­je k tur­na­ji tří škol.

Kniha Harry Potter a Ohnivý pohár obsa­hu­je mno­hem více detai­lů než bychom sami našli ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní. Příběh je vel­mi napí­na­vý, dob­ro­druž­ný a pro­myš­le­ný do posled­ní­ho detai­lu, všech­ny jed­not­li­vé čás­ti pří­bě­hu do sebe krás­ně zapa­da­jí jako mozai­ka. 

Celý text kni­hy je uspo­řá­dán do dvou úhled­ných sloup­ců. Autorka doko­na­le vykres­li­la všech­ny posta­vy a vel­mi dob­ře vyzdvih­la jejich jedi­neč­ný cha­rak­ter. Nejvíce však čte­ná­ře asi zaujmou jed­not­li­vé ilu­stra­ce, ať už vel­ké nebo malé, a pro­bu­dí v nich obrov­skou dáv­ku před­sta­vi­vos­ti a fan­ta­zie. Jim Kay oprav­du odve­dl pre­ciz­ní prá­ci, neboť ilu­stra­ce jsou nejen skvě­lé, ale hlav­ně dopl­ňu­jí úžas­ně napsa­ný pří­běh. Samotné kres­by jsou zamě­ře­ny na sebe­men­ší detai­ly a roz­ma­ni­tou šká­lu barev.

Ilustrovaný „Harry Potter a Ohnivý pohár“ roz­hod­ně nesmí chy­bět ve vaší knihov­ně!

HARRY POTTER a Ohnivý pohár
Autorka: J. K. Rowlingová
Přeložil: Vladimír Medek
Ilustroval: Jim Kay
Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze roku 2019
Počet stran:
ISBN: 978-80-00-05647-0

Foto: Andrea Bátovská & nakla­da­tel­ství Albatros


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 8,76679 s | počet dotazů: 7201 | paměť: 75146 KB. | 29.02.2024 - 21:38:12