Kritiky.cz > Recenze > Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad

Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad

3 3D kniha Kamaradi 5 72DPI
3 3D kniha Kamaradi 5 72DPI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky o lese a zví­řát­kách? Hledáte pro své děti či vnou­ča­ta las­ka­vý pří­běh s dob­rým kon­cem? Nakladatelství KAZDA pro vás při­pra­vi­lo krás­né čte­ní se zví­ře­cí­mi kama­rá­dy. 

Zvířecí kama­rá­di, co mají rádi les jsou lišák Míša, kte­rý je veli­ce šikov­ný a zvě­da­vý, laň­ka Daňka je opa­tr­ná a moud­rá, divo­ké pra­sát­ko Chrochtík je maza­né a vyhle­dá­vá dob­ro­druž­ství a mýval­ka Makovička o všech­ny peču­je. Zažívají spo­leč­ně různá dob­ro­druž­ství. Tentokrát zahá­ní nudu, pro­to­že něko­lik dní bez pře­s­tá­ní prší. Namalují tedy mapu k pokla­du. Nedopatřením se mapa dosta­ne k dětem z les­ní škol­ky a ty začnou ten oprav­do­vý poklad hle­dat. Kamarádi z Medového lesa zmo­bi­li­zu­jí své síly, aby dětem při­pra­vi­li nád­her­né pře­kva­pe­ní. Netušili totiž, jak jed­na mapa doká­že roz­to­čit tako­vý sled udá­los­tí. Jaký dal­ší pří­pad budou zví­ře­cí kama­rá­di řešit? Tak to už se nechce pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Krásný pří­běh plný dob­ro­druž­ství a napě­tí vás bude bavit od prv­ní stra­ny. Kniha je totiž nád­her­ná a roz­hod­ně se poved­la. Autorka a ilu­strá­tor­ka odved­la oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou pre­zen­to­va­la krás­ný pří­běh o zví­řát­kách a lese a také milý­mi ilu­stra­ce­mi dopl­ni­la pří­běh, kte­rý zaujme nejen malé i vel­ké čte­ná­ře. Ilustrace Caroly Sieverding se vám budou líbit. Knihu lze vyu­žít pro samo­stat­né čte­ní dětí, dále také pro spo­leč­né čte­ní před spa­ním, kdy se mohou děti i rodi­če stří­dat. Tehdy je kla­den důraz na poma­lé čte­ní a dra­ma­tič­nost v hla­se, kte­rý je u tak­to dob­ro­druž­ných pří­bě­hů nesmír­ně důle­ži­tý. Mladší syn si kni­hu s rados­tí pře­če­tl, jeli­kož má moc rád pří­běhy o les­ních zví­řát­kách.

S těmi­to zví­ře­cí­mi kama­rá­dy se nepo­tká­vám popr­vé a roz­hod­ně ne napo­sle­dy. Příběhy jsou vel­mi milé. Knihu oce­ní rodi­če i pra­ro­di­če, kte­ří hle­da­jí dob­ro­druž­ný pří­běh pro své děti či vnou­ča­ta. Dále kni­hu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí pro své děti kni­hu na pokra­čo­vá­ní o zví­řa­tech. Do dob­ro­druž­ství se může­te i zapo­slou­chat, jeli­kož všech­ny čty­ři díly vyšly audioknižně-na CD i ke sta­že­ní. Pohádku vyprá­ví Jitka Molavcová. Její pří­jem­ný hlas si urči­tě nenech­te ujít.

Na kon­ci kni­hy je uve­den recept na výteč­ný křu­pa­vý koláč z kan­do­va­né­ho ovo­ce.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let. Čtyři kama­rá­di pomů­žou ti rádi!

Ukázka z kni­hy:

Pavla se roz­hléd­ne na všech­ny stra­ny a vytáh­ne z kapsy slo­že­ný papír. Je tro­chu vlh­ký, ale roz­lo­žit se dá pěk­ně.

„Júú,“ žas­nou děti, když na papí­ře spat­ří podiv­né kli­ky­há­ky.

Po chví­li Pavla mapu oto­čí vzhů­ru noha­ma.

„Júú,“ vypra­ví ze sebe zno­vu.

„Opravdická mapa pokla­du,“ tete­lí se Davídek bla­hem a uká­že ten báječ­ný objev i své muchla­cí hvěz­dič­ce.

„Tohleto,“ ťuk­ne Elenka na vel­ký kří­žek, „není znač­ka nemoc­ni­ce, ale ozna­ču­je to mís­to, kde je ukry­tý poklad.“

Lukáš při­kýv­ne, vez­me Pavle plá­nek z ruky a něko­li­krát ho obrá­tí.

„Táááákhle je to s-správně,“ pro­hlá­sí spo­ko­je­ně, když obje­ví Daňčino ozna­če­ní svě­to­vých stran. Dokreslila do mapy Z jako „západ“ a V jako východ“, jak to Lukáš kdy­si zví­řát­kům vysvět­lil.

„Takže to mís­to nej­vzdá­le­něj­ší od kříž­ku bude nej­spíš začá­tek ces­ty,“ pře­mí­tá Pavla. „Tam začne­me

„S čím?“ zeptá se Davídek nejis­tě.

Několik slov o autor­ce:

Andrea Schütze tou­ži­la stát se spi­so­va­tel­kou již v dět­ství. Představovala si, jak píše kni­hy – nej­lé­pe na zahra­dě, pod stro­mem, u sta­ro­žit­né­ho sto­lu medo­vé bar­vy s bílým kraj­ko­vým ubru­sem, kyti­cí čajo­vých růží a kara­fou na vodu z křiš­ťá­lo­vé­ho skla. Zahrada plná zpí­va­jí­cích ptá­ků měla být u ven­kov­ské­ho domu – jako­by vystři­že­né­ho z časo­pi­su Living – neda­le­ko řeky, kte­rá pří­pad­ně moh­la být i mořem s pole­tu­jí­cí­mi rac­ky.

Později, když jako diplo­mo­va­ná psy­cho­lož­ka vyslech­la mno­ho pří­bě­hů jiných lidí a zača­la psát pří­běhy vlast­ní, zjis­ti­la, že zahra­da, strom, stůl, dům i pro­stře­dí kolem něj je v reá­lu sice jiné než v dět­ském snu, ale přes­to tak ako­rát.

Dnes autor­ka tou­ží pře­de­vším po tom, aby se děti těši­ly na večer­ní čte­ní a aby její pří­běhy pod­ně­co­va­ly roz­ho­vo­ry rodi­čů s dět­mi o snech i reál­ném živo­tě. A pokud se pove­de, že si děti v dospě­los­ti vzpo­me­nou na její kni­hy, kte­ré je v dět­ství dopro­vá­ze­ly a okouz­li­ly, kruh je uza­vřen a všech­na přá­ní jsou pro ni spl­ně­na.

Autor: Andrea Schütze

Přeložila: Dagmar Heeg

Ilustrace: Carola Sieverding

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2021, Nakladatelství KAZDA, Brno

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7670-037-6

Knihu může­te pou­žít zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83262 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71528 KB. | 24.06.2024 - 06:26:22