Kritiky.cz > Recenze knih > Kulíškovy neposedné příběhy

Kulíškovy neposedné příběhy

14076 Kuliskovy neposedne prihody Zlamalova Kozeluhova 350 0 fit
14076 Kuliskovy neposedne prihody Zlamalova Kozeluhova 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, jak vypa­da­jí boty žaluďáč­ky a kdo jsou úpl­nič­ky? Máte rádi dob­ro­druž­ství? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Kulíškovy nepo­sed­né pří­běhy, jehož autor­kou je moje vel­mi oblí­be­ná autor­ka Sandra Dražilová Zlámalová. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Čeká vás dob­ro­druž­né poví­dá­ní o skřít­ko­vi, kte­rý spa­dl na zem ve for­mě deš­ťo­vé kap­ky, kte­rý se jen tak niče­ho nebo­jí a se vším si pora­dí. Celkem 13 kapi­tol, 88 stran. Čekají na vás celo­strán­ko­vé i men­ší ilu­stra­ce Marie Koželuhové, kte­ré mám oprav­du moc ráda. Vždy mě potě­ší a mám je moc ráda.

Kulíšek potká mra­ven­ce, sli­má­ka Škodíka, sta­rý dub, jež­ka Ježurku, i Bodlinku. Kulíšek se nau­čil kouz­lit, ropu­šák Bradavice byl zlý, ale Kulíšek jej zachrá­nil, pro­to­že kaž­dý by měl dostat dru­hou šan­ci, muží­ka Mlháčka, kte­rý ochra­ňu­je všech­ny zví­řát­ka i rost­lin­ky před nebez­pe­čím, dále vlaš­tov­ku Vendulku, čaro­děj­ni­ci Bordelínu i jiné­ho skřít­ka Bolíska. Skřítek Kulíšek vás pro­ve­de celým rokem, vše­mi roč­ní­mi obdo­bí­mi. Zavede vás do lesa, na lou­ku, sezná­mí se s mra­ven­ci, potká jež­ka Ježuru i Bodlinku., Naučí se kouz­lit, pomá­hat dru­hým, dát jim dru­hou šan­ci. Pozná muží­ka Mlháčka i vlaš­tov­ku Vendulku. A jeli­kož má dob­ré srd­ce, ska­ma­rá­dí se i se skřít­kem Boluškem. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Tak to se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Kniha se mně moc líbi­la. Je dob­ro­druž­ná, ale záro­veň vel­mi las­ka­vá a srdeč­ná. Zajisté potě­ší vel­mi malé čte­ná­ře, rodi­če, pra­ro­di­če, ale i uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí krás­ný pří­běh od zná­mé autor­ky Sandry Dražilové Zlámalové. Její pohád­ky mě vždyc­ky potě­ší a udě­la­jí vel­kou radost, Úsměv na tvá­ři je po pře­čte­ní pří­bě­hu samo­zřej­mos­tí. Ilustrace Marie Koželuhové roz­hod­ně nesmí chy­bět. Autorka mně udě­la­la vel­kou radost, jeli­kož do kni­hy Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy ale­spoň na chví­li vrá­ti­la čaro­děj­ni­ci Bordelínu, kte­rou mám oprav­du ráda. Její neza­po­me­nu­tel­ný humor i lot­ro­vi­ny, kte­ré doká­že natro­pit, jsou úžas­né a bez nich by to neby­lo ono. Z kni­hy ply­ne pona­u­če­ní, že se má dru­hým pomá­hat, dát jim dru­hou šan­ci, i když si to mnoh­dy neza­slou­ží, cho­vat se k dru­hým hez­ky, aby na nás v dob­rém vzpo­mí­na­li, mys­let na dru­hé, chrá­nit je před nebez­pe­čím. Příběhy jsou krat­ší, ide­ál­ní na večer­ní uspá­vá­ní i pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­rým tato dél­ka bude roz­hod­ně vyho­vo­vat.

Několik slov o autor­ce:

Sandra Dražilová Zlámalová se dět­ským čte­ná­řům před­sta­vi­la v roce 2017, kdy vyšla její pohád­ko­vá prvo­ti­na Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy.
Vystudovala uči­tel­ství jak pro střed­ní, tak pro základ­ní ško­ly, z čehož čer­pá i ve své tvor­bě. Dříve se věno­va­la také pře­klá­dá­ní a tlu­mo­če­ní z němec­ké­ho jazy­ka. Nyní je pře­de­vším mamin­kou tří ulič­ní­ků, tak­že jsou všech­ny její pří­běhy „tes­to­va­né na dětech“. Má ráda, když její vyprá­vě­ní obsa­hu­je více tex­to­vých rovin. Miluje kníž­ky, spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní se svý­mi dět­mi a man­že­lem. Se svou rodi­nou byd­lí v Jizerských horách, kde se ode­hrá­vá i děj Čarodějnice Bordelíny.

Informace o ilu­strá­tor­ce:

Marie Koželuhová je gra­fič­ka a ilu­strá­tor­ka. Vystudovala Výtvarnou ško­lu Václava Hollara. Užité gra­fi­ce se věnu­je víc jak dva­cet pět let.

Vytvořila již desít­ky pub­li­ka­cí nejen pro děti, ale i pro dospě­lé. Je autor­kou mno­ha zají­ma­vých pro­jek­tů. Navrhuje design vše­ho, co si jen doká­že­te před­sta­vit. Poskytuje kon­zul­ta­ce ohled­ně kres­le­ní, gra­fi­ky či mode­lo­vá­ní žákům i stu­den­tům.

Ráda pozná­vá nová mís­ta, kde čer­pá inspi­ra­ci. Je pra­vi­del­ným účast­ní­kem kur­zů rych­lo­řez­by moto­ro­vou pilou. Ve vol­ném čase vytvá­ří sochy a malu­je obra­zy

Ukázka z kni­hy:

Na kon­ci lou­ky stál již doce­la ztrouch­ni­vě­lý pařez. V něm se prá­vě nachá­ze­li naši dva kama­rá­di. Sluníčko vysla­lo jeden dlou­hý, tep­lý paprsek a polech­ta­lo jím Kulíška i Ježurku pod nosem. Oba rázem ote­vře­li oči a vidě­li, jak se na ně slu­níč­ko smě­je a má radost, že je vzbu­di­lo. Vylezli z postý­lek a jen vali­li oči na tu nád­he­ru před nimi.

Celá lou­ka se lesk­la a záro­veň hrá­la vše­mi barva­mi. Po všech kvě­ti­nách se líně vále­ly kapič­ky rosy a odrá­že­ly prá­vě ony bar­vy kvě­tů do celič­ké­ho oko­lí. Bylo to nato­lik krás­né, že oba na chvil­ku ztra­ti­li řeč.

Když se pro­bra­li ze své­ho ran­ní­ho vytr­že­ní, vzpo­mně­li si na své noč­ní puto­vá­ní, Kulíškovo čaro­vá­ní i na to, jaké měli štěs­tí. Radostí se obja­li a roz­hod­li se, že pařez je sice krás­ný dome­ček, ale že oni chtě­li jít dál. Poznat svět.

Ustlali peřin­ky, načechra­li pol­štář­ky a vyra­zi­li vstříc nové­mu dob­ro­druž­ství.

„A hurá do svě­ta!“ vykřik­li oba.

Dohodli se, že dnes zku­sí jít k ryb­ní­ku, kte­rý leží pod lesem. Cesta nebu­de žád­ný med, to bylo obě­ma jas­né. Šli podél vyso­kých topo­lů, pro­plé­ta­li se kap­ra­di­na­mi a vůbec nepo­střeh­li, že nejsou sami.

Za nimi se poma­lu a zce­la nená­pad­ně plí­žil tvor, kte­rý je již v noci sle­do­val a při­pra­vil jim onu patá­lii s baži­nou.

 

Autorka: Sandra Dražilová Zlámalová

Ilustrace: Marie Koželuhová

Žánr: pohád­ky

Edice: Pohádkové čte­ní

Vydáno: 2024, Vydalo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, pod znač­kou bam­book, Praha, vydá­ní 2., v nakla­da­tel­ství Grada Publishing 1.,

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-247-4619-7

Knihu může­te kou­pit zde:

Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09140 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72320 KB. | 20.05.2024 - 04:51:33