Kritiky.cz > Recenze knih > Noční slunce- dobrodružný příběh pro všechny děti

Noční slunce- dobrodružný příběh pro všechny děti

a101f0f0004444 nocni slunce 2d
a101f0f0004444 nocni slunce 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi dob­ro­druž­ství? Hledáte pro své děti pří­běh plný napě­tí? Chcete pod­po­řit fan­ta­zii vašich dětí? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Noční slun­ce, jejíž auto­rem je Jiří Březina, nej­vý­raz­něj­ší čes­ký detek­tiv­kář. 

Katka pro­ží­vá vel­mi těž­ké obdo­bí. Zůstane sama, jen s tátou, mamin­ka ji zemře­la. Přestěhují se na ven­kov, kde je ve vel­kém domě pořád sama. Je jí tam moc smut­no. Najednou začne z lesa vní­mat zvlášt­ní volá­ní. Zjistí, že tam byd­lí blu­dič­ky, víly, ale i sám straš­ný hej­kal. Katka se s nimi spřá­te­lí a začne s nimi zaží­vat nesku­teč­ná dob­ro­druž­ství. Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Bude koneč­ně táta více doma a Katka bude zase opět šťast­ná? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Knihu jsem si moc uži­la. Její čte­ní bylo moc fajn, od začát­ku až do posled­ní stra­ny. Přiznám se, že moc fan­ta­sy lite­ra­tu­ru nečtu a nikdy jsem nečet­la, ale tato kni­ha mě zau­ja­la hned od prv­ní stra­ny a s chu­tí jsem si ji pře­čet­la. Má cel­kem 152 stran, 19 kapi­tol, na začát­ku je pro­log a na kon­ci je podě­ko­vá­ní auto­ra těm, co se na kni­ze nějak podí­le­li, pří­pad­ně pomoh­li auto­ro­vi. Je napí­na­vá, dob­ro­druž­ná, plná nad­při­ro­ze­ných bytos­tí, oprav­du šitá na míru dětem star­ších 9 let. Doporučím ji dětem této věko­vé sku­pi­ny, ale i všem, co mají rádi nad­při­ro­ze­no, a  dob­ro­druž­ství. Určitě nebu­de­te lito­vat.

Knihu ilu­stro­va­la Andrea Arce ilu­stra­ce­mi, kte­ré vel­mi dob­ře dotvá­ří tajem­ný dojem z celé kni­hy.

Čeká vás dob­ru druž­ný pří­běh o sta­teč­nos­ti, ztrá­tě a lesem plném kou­zel­ných bytos­tí.

Kniha je urče­na pro čte­ná­ře od 9 let.

Ukázka z kni­hy:

Jako na povel zača­la tem­ná hla­di­na ryb­níč­ku vřít, jako kdy­by se v ní pro­há­ně­ly stov­ky spla­še­ných ryb. S obrov­ským cák­nu­tím vysko­čil na břeh vod­ník. Ne, tohle nebyl muží­ček v zele­ném fráč­ku. Bylo to muž­ské tělo porost­lé šupi­na­mi a pokry­té chuchval­ci vod­ních řas. To tělo mělo kapří hla­vu a jeho nehyb­né rybí oči se díva­ly pří­mo na Katku, zatím­co ústa se otví­ra­la v němé výhrůž­ce.

Katka odvrá­ti­la hla­vu, jen aby zjis­ti­la, že dru­há blu­dič­ka, ta, kte­rá na sebe vza­la podo­bu Břízky, sto­jí jen něko­lik kro­ků od ní. Vnější podo­ba víly jí ješ­tě zůsta­la, ale mís­to tvá­ře už měla také tu čer­nou prázd­no­tu, ve kte­ré kde­si hlu­bo­ko sví­ti­ly dva zele­né uhlí­ky.

Vodník sko­čil zpát­ky do vody. Bludičky se ale zača­ly blí­žit ke Katce, kte­ré hrůza při­ko­va­la nohy k zemi.

„Běž, Katko, utí­kej! Nedívej se na ně, nebo umřeš!“ kři­če­la bez­moc­ně Břízka.

Jenže Katka se dívat nepře­sta­la. Zírala na ty stvů­ry, do jejich beze­dných tvá­ří, a cíti­la, jak z ní vyprchá­vá život.

Několik slov u auto­ro­vi:

Jiří Březina

Českobudějovický rodák pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší čes­ké detek­tiv­ká­ře. Už za svůj debut Na kop­ci zís­kal v roce 2014 Cenu Jiřího Marka za nej­lep­ší čes­ký detek­tiv­ní román. Kniha vyšla po dese­ti letech v upra­ve­né ree­di­ci. Březina svůj úspěch zopa­ko­val v roce 2020 se Vzplanutím z detek­tiv­ní série s poli­cis­tou Tomášem Volfem, kte­rá dále zahr­nu­je kni­hy PromlčeníPoledniceMizení a Nalezení. Je také auto­rem pří­bě­hu pro děti Noční slun­ce. Porotci, recen­zen­ti i čte­ná­ři u Jiřího Březiny oce­ňu­jí zejmé­na ori­gi­nál­ní záplet­ky, auten­tič­nost vyprá­vě­ní i obrat­nou hru se čte­nář­ský­mi oče­ká­vá­ní­mi, kte­rá čas­to vyús­tí v neče­ka­né zvra­ty. Jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny také do pol­šti­ny. Volný čas trá­ví nej­rad­ši v pří­ro­dě, kde cho­dí, běhá, tábo­ří nebo jez­dí na kole.

Autor: Jiří Březina

Ilustrace: Yulia Sivtsova, Andrea Arce

Žánr: fan­ta­sy pro děti

Vydáno: 2023,  Nakladatelství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-253-6383-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ty jsi můj králíček- Citlivé vyprávění králičí maminky o tom, co by se stalo kdyby..12. února 2024 Ty jsi můj králíček- Citlivé vyprávění králičí maminky o tom, co by se stalo kdyby.. Hledáte krásný příběh pro vaše společné čtení s dětmi? Kniha Ty jsi můj králíček je ideální kniha na vaše společné chvíle. Pojďte se na to společně se mnou podívat.  Kdyby byl králíček […] Posted in Recenze knih
  • Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy6. února 2024 Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy Má vaše dítě strach ze tmy? Nevíte, jak si s tím poradit? Marie Štumpflová je výtvarnice a autorka knihy Klárka a noční zahrada. Velmi citlivou formou si s problémem strachu dokázala […] Posted in Recenze knih
  • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají25. prosince 2022 Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají Pracujete v mateřské škole? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Tak právě vám je určena novinka Lenky Jakešové s názvem Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají. Věřte, že se vám […] Posted in Recenze knih
  • Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína20. prosince 2022 Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína Máte rádi moře? Hledáte krásný příběh přátelství dívky a delfína? Tak právě vám je určena kniha Zuzany Barilové, která se jmenuje Mia a delfín. Vydala ji Grada pod značkou bambook.  Mia […] Posted in Recenze knih
  • BOX Bradavická knihovna9. prosince 2022 BOX Bradavická knihovna Úžasný box "Bradavická knihovna", které vydalo Nakladatelství  Albatros, by neměla chybět v žádné knihovničce knihomola či fanouška kouzelných příběhů ze světa Harryho Pottera.  Tento […] Posted in Recenze knih
  • Co napoví stromoví6. listopadu 2022 Co napoví stromoví Hledáte krásný příběh o přírodě a stromech pro své děti či vnoučata? Chcete se  dozvědět, proč je kaštan silák, proč je vrba moudrá a jaké tajemství skrývá kouzelná líska? Vladimíra […] Posted in Recenze knih
  • Kamarádi z Medového lesa - Jak zahnat stesk1. ledna 2021 Kamarádi z Medového lesa - Jak zahnat stesk Máte rádi pohádky o lese a zvířátkách? Hledáte pro své děti či vnoučata laskavý příběh s dobrým koncem? Nakladatelství KAZDA pro vás připravilo krásné čtení se zvířecími […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36360 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72319 KB. | 19.05.2024 - 20:36:53