Kritiky.cz > Recenze knih > Les, čtyři otázky, život a já- o jednom setkání, které všechno změnilo

Les, čtyři otázky, život a já- o jednom setkání, které všechno změnilo

7296 1 lesctyriotazkyzivotaja obalka rgb 1
7296 1 lesctyriotazkyzivotaja obalka rgb 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přemýšlíte nad svým živo­tem? Jste nespo­ko­je­ni, chce­te změ­nu? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Les, čty­ři otáz­ky, život a já, jejíž autor­kou je  Tessa Randau a vyda­lo ji Nakladatelství Kazda v Brně.

Čtyři otáz­ky, kte­ré si může­te polo­žit, zapře­mýš­lej­te, zda máte stej­né poci­ty, jako autor­ka kni­hy. Jak to vlast­ně máte vy? Matka dvou malých dětí při své pro­cház­ce obje­ví les­ní mýti­nu a sta­rou lavič­ku. Potká se na ní se sta­rou dámou, se kte­rou si poví­dá o živo­tě, ona ji polo­ží čty­ři otáz­ky, kte­ré prý změ­ní její život. Je to tak oprav­du jed­no­du­ché? Čeká vás vel­mi milé, inspi­ra­tiv­ní vyprá­vě­ní, o živo­tě ženy, kte­rá se necí­tí ve svém živo­tě šťast­ná a sto­jí na kři­žo­vat­ce živo­ta, jak se vlast­ně roz­hod­nout, co je tře­ba změ­nit, aby byla zno­vu šťast­ná. Na prv­ní pohled se zdá, že je její život doko­na­lý, má vše, po čem tou­ži­la, ale opak je prav­dou. Je na pokra­ji sil, vyho­ře­lá, smut­ná, bez ener­gie, skep­tic­ká.. Toto je s lás­kou navr­že­ná kni­ha s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Ruth Botzenhardtové.

Kniha Les, čty­ři otáz­ky, život a já je napros­to skvě­lá. Přečetla jsem ji jed­ním dechem a zane­cha­la ve mně oprav­du hlu­bo­ký a sil­ný záži­tek. Otázky, kte­ré v kni­ze zazně­ly jsem si sama sobě také polo­ži­la. Hodně jsem o nich pře­mýš­le­la. První den, co jsem kni­hu zača­la číst, i dru­hý den, co jsem ji dočet­la, jsem cíti­la tako­vou pří­jem­nou leh­kost. Druhý den na mě ale dopadly odpo­vě­di na otáz­ky. Cítila jsem se smut­ná, mož­ná i roz­la­dě­ná. Opravdu dělám vše dob­ře? Jsem tak­to spo­ko­je­ná? Musím říci, že roz­hod­ně zahý­ba­la mými emo­ce­mi.

Knihu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Doporučila mně ji paní Marie Palenčárová z Nakladatelství Kazda. Tímto ji moc děku­ji za dopo­ru­če­ní i poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku. Kniha spl­ni­la moje oče­ká­vá­ní a dopo­ru­čím ji všem, bez roz­dí­lu věku i pohla­ví, pro­to­že by si ji měli pře­číst úpl­ně všich­ni. Líbí se mně její malin­ka­tý for­mát, ale i drob­né ilu­stra­ce, kte­ré jsou sou­čás­tí kni­hy a děla­jí pub­li­ka­ci ješ­tě hez­čí. Jsou milé, inspi­ra­tiv­ní. Kniha má cel­kem 9 kapi­tol, je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky.

Tato kni­ha vám může změ­nit život od zákla­dů.

„Kdo násle­du­je svůj vnitř­ní kom­pas, dojde do cíle i se zavře­ný­ma oči­ma.“

Otázky, kte­rý­mi se autor­ka zabý­vá:

  1. Čím bychom se měli řídit, když se musí­me roz­hod­nout? Řídíme se svou hla­vou, nebo svý­mi poci­ty?“ To co je raci­o­nál­ní nemu­sí být nut­ně dob­ré pro naše poci­ty, srd­ce i hla­va musí být v sou­la­du. Vnitřní kom­pas je to, díky čemu dělá­me různá roz­hod­nu­tí. Vnitřní popo­ha­něč sto­jí pro­ti vnitř­ní­mu kom­pa­su. Lze najít řeše­ní díky vnitř­ní­mu kom­pa­su?
  2. Jak moc je všech­no vlast­ně důle­ži­té?
  3. Co oprav­du potře­bu­je­me?
  4. Chtěla bych žít tak, jak žiji teď, kdy­bych vědě­la, že za rok zemřu?

Ukázka z kni­hy:

Kolikrát jsem si láma­la hla­vu nad tím, co mě tam ten den při­ved­lo. Bylo to slun­ce, kte­ré po dlou­hé době sví­ti­lo tak inten­ziv­ně, jako by se vrá­ti­lo léto, a vzbu­zo­va­lo ve mně pocit, že je všech­no mož­né? Nebo to byl ten oka­mžik před dvě­ma dny, kdy jsem se najed­nou roz­bre­če­la na pod­la­ze v kuchy­ni, mezi tisí­ci drob­ky a oran­žo­vý­mi skvrn­ka­mi od mrkvo­vé kaše? Nebo to snad bylo ono napě­tí, kte­ré jsem cíti­la v hru­di, když jsem nased­la do auta a spě­cha­la z prá­ce, abych moh­la rych­le zajet vyzved­nout děti z jes­lí a ze ško­ly? Matně si vzpo­mí­nám, že jsem zavo­la­la chů­vě a požá­da­la ji, aby ji vyzved­la ona. Předstírala jsem, že ješ­tě musím na důle­ži­tou schůzku. „Možná nestih­nu dora­zit včas, “ doda­la jsem. Pak jsem odje­la aniž bych tuši­la, kam vlast­ně smě­řu­ju.

Zaparkovala jsem auto a dlou­ho jsem krá­če­la po úzké ces­tě lemo­va­né vyso­ký­mi list­na­tý­mi stro­my.

Nad hla­vou mi šumě­la čer­ve­no­hně­dá klen­ba z lis­tí. Zlatavé paprsky odpo­led­ní­ho slun­ce pro­ni­ka­ly koruna­mi stro­mů a zalé­va­ly oko­lí tep­lým svět­lem.

A pak se obje­vi­la. Moje mýti­na. Starý vykotla­ný dub, do jehož sil­né­ho kme­ne jsem kdy­si prac­ně vyry­la své ini­ci­á­ly, rozpí­nal mohut­né vět­ve, jako by mě chtěl při­ví­tat.

Několik slov u autor­ce:

Tessa Randau (*1976) pra­co­va­la jako novi­nář­ka, napo­sle­dy na vedou­cí pozi­ci v žen­ském časo­pi­se. V roce 2016 ode­šla na vol­nou nohu a zača­la se věno­vat pora­den­ství pro lidi trpí­cí stre­sem a vyho­ře­ním. V roce 2020 vyda­la svou prv­ní kni­hu Les, čty­ři otáz­ky, život a já, kte­rá se půl roku drže­la v prv­ní dva­cít­ce best­selle­rů časo­pi­su Spiegel. Podobně úspěš­ná byla i její dru­há kni­ha. Od roku 2020 se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je psa­ní. S rodi­nou žije v němec­kém Porýní.

 

Autor: Tessa Randau

Přeložil: Martin Richter

Ilustrace: Ruth Botzenhardtová

Počet stran: 128

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba: měk­ká vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN 978-80-7670-104-5

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83127 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72141 KB. | 23.04.2024 - 11:07:11