Kritiky.cz > Recenze knih > Co se děje v noci v lese-báječná publikace pro všechny milovníky lesa

Co se děje v noci v lese-báječná publikace pro všechny milovníky lesa

137268 Kniha co se deje v noci v lese Rclova Lachoutova Irena Grada 350 0 fit
137268 Kniha co se deje v noci v lese Rclova Lachoutova Irena Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co se děje v noci v lese-báječná pub­li­ka­ce pro všech­ny milov­ní­ky lesaJaké je to v noci v lese? Chcete se to dozvě­dět? Vydejte se spo­leč­ně s kni­hou Co se děje v noci v lese na čty­ři dob­ro­druž­né výpra­vy, a to pod­le roč­ních obdo­bí na jar­ní, let­ní, pod­zim­ní a nako­nec i zim­ní. V kaž­dém roč­ním obdo­bí se děje něco jiné­ho, v kaž­dé roč­ní době je někdo jinak aktiv­ní. Zastavte se, zapo­slou­chej­te se, měj­te oči a uši nastra­že­né a vydej­te se na báječ­nou dob­ro­druž­nou ces­tu. 

V prů­bě­hu všech roč­ních obdo­bích se dozví­te, kte­rá zví­řát­ka jsou v noci aktiv­ní, kte­rá v tu dobu zrov­na spí. Velmi pouč­nou for­mou zde děti najdou mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta les­ních zví­řá­tek. Koho může­te na své ces­tě potkat? Určitě malé srneč­ky. Nikdy se neboj­te, že by je mamin­ka necha­la být, i když jsou samot­né, mamin­ka se za nimi urči­tě vrá­tí, dále také ropu­chu, mlo­ky, žíža­lu, pavou­ka kři­žá­ka, sto­nož­ku, mno­ho­nož­ku, šne­ka, svět­lu­š­ky, komá­ra, ale tře­ba i neto­pý­ra nebo sou­se­do­vic koč­ku, kte­rá je v lese prá­vě na lovu. Možná uvi­dí­te či usly­ší­te sovu, sla­ví­ka, také jezevce, kunu, vever­ku, či liš­ku. A ješ­tě mno­hem více zají­ma­vých zví­řá­tek, o kte­rých nemá­te ani poně­tí, že v noci nespin­ka­jí, tak jako my lidé. Les je v noci tajem­ný, plný živo­ta, růz­ných zvu­ků, mož­ná i tro­chu stra­ši­del­ný.

Kniha je napros­to báječ­ná. Doporučím ji všem zví­da­vým dětem, prv­ňáč­kům, kte­ří hle­da­jí kni­hu s men­ším množ­stvím tex­tu a vět­ší­mi pís­men­ky, aby se jim lépe čet­la, také všem milov­ní­kům lesa. Autorka vel­mi pouč­ně popi­su­je noč­ní život v lese, tudíž kni­hu oce­ní uči­tel­ky, kte­ré vysvět­lu­jí dětem, jaká zví­řát­ka vlast­ně v lese žijí. Kniha se čte vel­mi dob­ře, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná s báječ­ný­mi ilu­stra­ce­mi Ireny Lachoutové. Od této autor­ky mám již doma jed­nu kni­hu a urči­tě si kni­hov­nič­ku o její pub­li­ka­ce roz­ší­řím. Jsou totiž pouč­né, milé, zahře­jí u srdíč­ka, udě­la­jí radost malým i vel­kým čte­ná­řům. Jelikož mám moc ráda les i zví­řa­ta, tato kni­ha byla jas­nou vol­bou.

Ukázka z kni­hy:

Lampionový prů­vod

U poto­ka ješ­tě chvil­ku zůsta­ne­me. Je tu krás­ně. Všude kolem pole­tu­jí naze­le­na­lá svě­tél­ka. Vznášejí se mezi stro­my a pohu­pu­jí se ve vět­ru. Jako malé lam­pi­o­ny v prů­vo­du.

Jsou to sva­to­ján­ští brouč­ci. Světlušky. Jen sameč­ko­vé mají kří­d­la a pole­tu­jí kolem nás.

Samičky nemo­hou létat. Ale i ony se začí­na­jí roz­svě­cet. Na zemi, v trá­vě, na kap­ra­dí.

Když se lidé v noci bojí, roz­sví­tí si.

Doma lustr, ven­ku bater­ku. Světlušky to děla­jí přes­ně obrá­ce­ně. Když dosta­nou strach, své světýl­ko zhas­nou. Teď se ale niče­ho nebo­jí, a pro­to sví­tí snad ješ­tě jas­ně­ji než hvězdy na noč­ní oblo­ze.

„Au, něco mě štíplo,“ vyjek­nu a plác­nu se na rame­ni. Na kůži se mi zalesk­ne kapič­ka krve.

Několik slov u autor­ce:

Irena Ričlová Lachoutová (1982) je spi­so­va­tel­ka a ilu­strá­tor­ka. Narodila se v Praze a dět­ství pro­ži­la v Jílovém u Prahy. Vystudovala Střední odbor­nou ško­lu v Praze. Několik let se živi­la jako pro­dej­ce náhrad­ních dílů. V prá­ci se sezná­mi­la s man­že­lem. Má dvě děti a momen­tál­ně je na mateř­ské dovo­le­né.

V dět­ství kni­hy nemě­la ráda. Dnes je s lás­kou a rados­tí čte, píše a ilu­stru­je.

Napsala kni­hu Básničky plné barev, Bělásek, Bílé vever­ky a jiné pohád­ky, Chlupáčkovy tram­po­ty, Nerezka a mno­ho dal­ších.

Autorka: Irena Ričková Lachoutová

Žánr: čte­ní pro prv­ňáč­ky

Vydáno: 2023, Vydala Grada Publishng a.s., pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-3726-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90403 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71968 KB. | 23.07.2024 - 17:18:21