Kritiky.cz > Recenze knih > KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI

KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI

385893732 10222636583855381 7798286130492020524 n
385893732 10222636583855381 7798286130492020524 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kouzelná Paříž obchů­dek s kni­ha­mi od Rebeccy Raisin by si urči­tě nemě­ly nechat ujít všech­ny roman­tic­ké duše s vel­kým srd­cem kni­ho­mo­la, neboť se pří­běh točí nejen kolem kní­žek a jed­no­ho kou­zel­né­ho knih­ku­pec­tví, ale i kolem stras­tech jež při­ná­ší lás­ka.

Hlavní hrdin­kou je Sarah Smithová, mla­dič­ká, pla­chá maji­tel­ka knih­ku­pec­tví v Adshfordu, kte­rá o sobě říká:

Vždy jsem byla sta­rá dob­rá Sarah Smithová: intro­vert­ka, kni­ho­mol­ka a styd­liv­ka. Neměla jsem ráda změ­ny a vyho­vo­val mi pra­vi­del­ný, před­ví­da­tel­ný režim. Uklidňovalo mě dob­ře zná­mé pro­stře­dí. Kamarádky mě pod­po­ro­va­ly a já díky nim moh­la být sama sebou.

Knihy se sta­ly mými jedi­ný­mi pří­tel­ky­ně­mi. Silně mi tak zasáh­lo sebe­vě­do­mí, z čehož jsem se nikdy úpl­ně nevzpa­ma­to­va­la. Ta dív­ka, kte­rá kdy­si chtě­la zemřít stu­dem, se občas skrý­va­la těs­ně pod povr­chem. Dlouhá léta jsem cho­di­la na logo­pe­dii, kde se mi kok­tá­ní poda­ři­lo zba­vit, ale v puber­tě jsem se nau­či­la být nevi­di­tel­ná. Nestála jsem o spo­leč­nost a netu­ši­la jsem, jak t to změ­nit. Když se člo­věk odříz­ne od ostat­ních lidí, jen těž­ko se mu hle­dá ces­ta zpát­ky. 

Díky kníž­kám jsem se dosta­la do celé­ho svě­ta, ale už je nača­se, abych opus­ti­la jejich stán­ky a všech­no si pro­hléd­la na vlast­ní oči....

Jednoho dne se jí neče­ka­ně naskyt­ne pří­le­ži­tost od kama­rád­ky z Paříže, kte­rá sho­dou okol­nos­tí také vlast­ní knih­ku­pec­tví, aby si na půl roku vymě­ni­ly svo­je obcho­dy. Sophie uni­ká před svým smut­kem a zlo­me­ným srd­cem, aby v jiném pro­stře­dí opět popadla nový dech, Sarah nao­pak váhá a zpo­čát­ku je pro ni vel­mi těž­ké, že by měla opus­tit své kama­rád­ky, jež jí posky­to­va­ly bez­pe­čí a záze­mí.

Na dru­hou stra­nu chce ale Sophii pomo­ci, a záro­veň se koneč­ně podí­vat i do měs­ta, kte­ré tak dlou­ho tou­ži­la poznat na vlast­ní kůži. Proč tedy nevzít pří­le­ži­tost pev­ně za pače­sy...

Podaří se Sarah napl­nit si své sny o Paříži, poznat ji pro­střed­nic­tvím svých tou­lek ze všech jejich zákou­tí? Dokáže se koneč­ně vzcho­pit a vystou­pit ze své kom­fort­ní zóny a koneč­ně zjis­tit, kdo vlast­ně je, jaká ve sku­teč­nos­ti je?

Dokáže být Sarah v Paříží šťast­ná i bez své milo­va­né lás­ky? Nebo zjis­tí, že sku­teč­nost není ani zda­le­ka tak růžo­vá, jak čeka­la?

Kouzelné knih­ku­pec­tví „Bylo neby­lo“ u Seiny otví­rá Sarah nové mož­nos­ti, pozná­vá nové lidi, ale i nej­růz­něj­ší zákou­tí Paříže i to, jak to mezi domo­rod­ci vět­ši­nou fun­gu­je. Podaří se jí uko­čí­ro­vat správ­ný chod v knih­ku­pec­tví, aby vše fun­go­va­lo jak má?

Co všech­no bude muset v knih­ku­pec­tví Sarah změ­nit, aby vše šla­pa­lo jako dob­ře nama­za­ný stroj, a jaké úkla­dy lás­ky si bude muset vytr­pět, aby byla koneč­ně šťast­ná, o tom si už musí­te pře­číst sami a nechat se tak navna­dit úžas­nou atmo­sfé­rou „nos­tal­gic­ké“ Paříže.

Kniha je napsá­na svě­žím jazy­kem, jež popi­su­je nejen jed­not­li­vá zákou­tí sta­řič­ké Paříže, ale i jed­not­li­vé „pro nás mož­ná nepo­cho­pi­tel­né tra­di­ce“, jež v domo­rod­cích i nadá­le pře­tr­vá­va­jí. 

Skrz kni­hu nám autor­ka pře­dá­vá tri­ky na ten správ­ný sex-appeal, jakým vnitř­ně i po vněj­ší strán­ce půso­bí všech­ny Francouzky na své nej­bliž­ší oko­lí.... kouz­lo, kte­ré­mu snad neo­do­lá nikdo.

Kromě knih­ku­pec­tví a všu­de pří­tom­né lás­ce ke kni­hám se tu řeší i jed­not­li­vé mezi­lid­ské vzta­hy, a to že nemů­že­me odsou­dit něko­ho dřív, aniž bychom se ho sna­ži­li nej­pr­ve blí­že poznat a zjis­tit, proč jed­ná tak jak jed­ná.

Knížka se mi moc líbi­la, a vel­mi dob­ře se čet­la, mož­ná i pro­to, že téma knih, záhad­ných dopi­sů a čeká­ní na oprav­do­vou lás­ku jsou mi vel­mi blíz­ká. Velmi jsem oce­ni­la, jak si autor­ka dala zále­žet s popi­sem jed­not­li­vých „scho­va­ných“ zákou­tí sta­řič­ké Paříže, odstr­če­né dál od běž­ných turis­tů, jež roz­hod­ně sto­jí za to někdy navští­vit.

Čtivé, zábav­né a úsměv­né, pros­tě skvě­lá odde­chov­ka na dlou­hé pod­zim­ní veče­ry. 

KOUZELNÁ PAŘÍŽ „OBCHŮDEK“ S KNIHAMI

Napsala: Claire Ellisové

Přeložila: Jana Kordíková

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2023

Počet stran: 319

ISBN 978-80-271-5082-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,38947 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72360 KB. | 25.05.2024 - 22:48:37