Kritiky.cz > Recenze knih > Nakladatelka z Paříže-historický román z meziválečné Paříže

Nakladatelka z Paříže-historický román z meziválečné Paříže

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1921 a mla­dá Lizzie si uvě­do­mí, že nechce žít v tako­vém man­žel­ství, kde své­ho man­že­la nemi­lu­je a ode­jde se svým býva­lým domá­cím uči­te­lem pro­fe­so­rem Moorem do Paříže. Její mat­ka se ji ihned vzdá­vá a spo­le­čen­sky je Lizzie v Londýně ode­psa­ná. Nalézá si přá­te­le, chce si zde vybu­do­vat nový život, kte­rý je plný knih, návštěv knih­ku­pec­tví Shakespeare and Comapany. Lizzie je nad­še­ná z nových lidí, z uměl­ců, z obrov­ské­ho nadá­ní, jež někte­ří mají.  Ještě Lizzie pře­pi­su­je román Jamese Joyce a její sny se stá­va­jí sku­teč­nos­tí. Potkává zde řadu zají­ma­vých lidí, osob­nos­tí, uměl­ců i spi­so­va­te­lů, kte­ří vel­mi obo­ha­cu­jí její život. Profesor Moore ji vel­mi pomá­há a nako­nec se dozví­dá, že nebyl jen jejím pro­fe­so­rem? Jak on ješ­tě zamí­chá kar­ta­mi? Najde si opět vztah se svou mat­kou? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní, kte­ré vás chyt­ne od prv­ní stra­ny.

Tento his­to­ric­ký román je krás­ný sám o sobě, a ješ­tě vzdá­vá holt kni­hám a knih­ku­pec­tvím jako tako­vým, což mně nadchlo hned od začát­ku. Autorka vel­mi peč­li­vě popi­su­je obdo­bí dva­cá­tých let 20.století a z jejích dějo­vých linek je vel­mi dob­ře cítit atmo­sfé­ra teh­dej­ší Paříže. Mistrně zvlád­la popsat oso­by, děj i his­to­ric­ké poza­dí té doby. Jedná se o his­to­ric­ký román o obrov­ské eman­ci­pa­ci žen, o kni­hách, o knih­ku­pec­tvích, o nena­pl­ně­né lesbic­ké lás­ce, o pro­ble­ma­ti­ce Židů, o vál­ce i hos­po­dář­ské kri­zi. Také o síle a odhod­lá­ní ode­jít a žít nový život. Nenechat se vlá­čet kon­ven­ce­mi. Paříž byla teh­dy pova­žo­va­ná za nej­vý­znam­něj­ší mís­to kul­tur­ní­ho dění. Autorka zde pou­ká­za­la i na význam­né spi­so­va­te­le, se kte­rý­mi se hlav­ní hrdin­ka Lizzie setká­vá, a to byli pře­de­vším man­že­lé Francise a Zelda Fitzgeraldovy, Ernesta Hemingwaye i Gestrude Steinovou. Tyto osob­nos­ti roz­hod­ně ovliv­ni­li lite­rár­ní tvor­bu celé­ho svě­ta. Kniha má 47 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem a doslo­vem, má cel­kem 291 stran.

Ukázka z kni­hy:         

„Jak je na tom nad­chá­ze­jí­cí vydá­ní vaší kni­hy, pane Joyci?“ zepta­la se Hadley.

„Díky těm­to dámám je všech­no, jak má být,“ odpo­vě­děl Ir a upil ze švý­car­ské­ho bílé­ho vína. Mrkl na Sylvii a Lizzie. „Pokud se nemý­lím, je Odysseus prá­vě ve výro­bě.“

„Amen!“ zvo­la­la Adrienne, kte­rá toho veče­ra pro­ká­za­la znač­nou alko­ho­lo­vou výdrž.

„Ach, pane Joyci, já jsem tak šťast­ná, že jsme to koneč­ně doká­za­li, doda­la Sylvia, poplá­ca­la spi­so­va­te­le po ble­dé ruce a oči jí záři­ly.

„Co bude­te dělat po vydá­ní, sleč­no Beachová?“ zeptal se Hemingway. „Budete vydá­vat dal­ší romá­ny?“

„Proboha, ne!“ odpo­vě­dě­la Sylvia a zrud­la. Při té otáz­ce se zakuc­ka­la, drže­la ubrou­sek u úst a udě­la­la odmí­ta­vé ges­to. „Byla to pře­krás­ná, záro­veň však vel­mi nároč­ná zku­še­nost. Prostě jsem se cíti­la povo­la­ná k tomu pod­po­ro­vat mis­tra Joyce a při­vést tuto kni­hu na svět. Pak se však radě­ji budu sou­stře­dit na své vlast­ní bej­by, a sice na knih­ku­pec­tví. A samo­zřej­mě se budu start o svůj sou­kro­mý život, kte­rý v posled­ní době při­šel tro­chu zkrát­ka.“

Několik slov autor­ce

Tabea Koenigová (1992) se naro­di­la ve Švýcarsku, kde vystu­do­va­la obor soci­ál­ní prá­ce a mezi­kul­tur­ní komu­ni­ka­ce. V roce 2014, během návštěvy Skotska roz­hod­la začít psát. Od dět­ství se zají­má o his­to­rii a osu­dy odváž­ných žen, nej­ví­ce ji fas­ci­nu­je obdo­bí vik­to­ri­án­ské Anglie a paříž­ská „belle époque.“ V roce 2019 jí vyšly prv­ní kni­hy, v roce 2021 napsa­la his­to­ric­ký román Die Maskenbilderin von Paris (Maskérka z Paříže), krát­ce nato pub­li­ko­va­la Nakladatelku z Paříže. Tabea Koenigová milu­je sno­vé roz­jí­má­ní, kni­hy a i pro­cház­ky. V sou­čas­né době žije s rodi­nou v Basileji.

Autorka: Tabea Koenigová

Přeložila: Miloslava Hnízdilová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: Vydala Grada a.s., pod znač­kou METAFORA, Praha, 2024

Počet stran: 291

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-7625-314-8

Knihu může­te kou­pit zde:

Nakladatelka z Paříže - Koenig Tabea | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26532 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71708 KB. | 14.06.2024 - 02:16:05