Kritiky.cz > Recenze knih > Dopisy od Sisi – nová fakta o životě krásné císařovny

Dopisy od Sisi – nová fakta o životě krásné císařovny

20230929 203408
20230929 203408
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rakouská císa­řov­na Alžběta fas­ci­nu­je mno­ho auto­rů a napsat o ní něco nové­ho je takřka nemož­né. I z toho­to důvo­du mě zau­ja­la  pub­li­ka­ce Dagmar Beňakové.

Touto zají­ma­vou osob­nos­tí se zabý­vá už ve svých pře­de­šlých dvou kni­hách, tedy v Toulkách po sto­pách císa­řov­ny Sisi a Za slun­cem po sto­pách císa­řov­ny Sisi. Ve své v pořa­dí tře­tí stu­dii s tou­to tema­ti­kou vychá­zí z dopi­sů z pera samot­né půvo­dem bavor­ské vévod­ky­ně. Mnoho osob­ních psa­ní muse­li adre­sá­ti na její pokyn po pře­čte­ní zni­čit. O to cen­něj­ší jsou pak ty písem­nos­ti, kte­ré se zacho­va­ly. Vzácná kore­spon­den­ce se nachá­zí v sou­kro­mých archi­vech a je bada­te­lům nepří­stup­ná.

„Moje písmo je jako já, nedá se spou­tat,“ psá­va­la o sobě. A měla prav­du. Alžbětino písmo je nároč­né na čte­ní, jeli­kož kom­bi­no­va­la kurent s latin­kou a pro někte­rá pís­me­na měla vlast­ní podo­bu. Navíc škr­ta­la, vyne­chá­va­la inter­punk­ci i meze­ry, nedo­dr­žo­va­la pra­vo­pis a když došel papír, psa­la přes řád­ky psa­né hori­zon­tál­ně dal­ší text ver­ti­kál­ně. Z toho­to důvo­du spat­řu­ji vel­ký bada­tel­ský pří­nos prá­vě v této pub­li­ka­ci a obdi­vu­ji PhDr. Beňakovou za to, že se tako­vé prá­ce zhos­ti­la.

Obsahuje otiš­tě­né ori­gi­ná­ly cito­va­ných dopi­sů i foto­gra­fie císa­řov­ny a jejích nej­bliž­ších. Autorka kaž­dou písem­nost podrob­ně vysvět­lu­je a uvá­dí nás do situ­a­ce, v níž byla napsá­na. První, jemuž se bada­tel­ka věnu­je, je psa­ní mat­ce, z něhož vyplý­vá, jak hlu­bo­ký vztah k sobě měly. Následují dopi­sy Augustě Ferdinandě, man­žel­ce Luitpolda Bavorského, blíz­ké pří­tel­ky­ni. Těch je v této bro­žu­ře nej­víc, cel­kem 11. Z nich se také dozví­dá­me důle­ži­té podrob­nos­ti o jejím živo­tě. Následuje jed­no psa­ní krá­li Maxmiliánu II. Josefovi, Alžbětinu bra­tran­ci. Dále jsou otiš­tě­ny dva lis­ty sestře­ni­ci, prin­cezně Adelgundě, dce­ři krá­le Ludvíka I. Odtajněno je rov­něž šest dopi­sů krá­li Ludvíku II. Bavorskému, její­mu bra­tran­ci, pří­te­li a obdi­vo­va­te­li. Text zakon­ču­jí tři psa­ní Leopoldovi Bavorskému, s nímž domlou­va­la sňa­tek své dce­ry Gisely.

Namísto závě­ru se obje­vu­je struč­ný Elisabethin živo­to­pis a rodokmen její i adre­sá­tů jejích tex­tů.

Přínosem bro­žu­ry je roz­bor císa­řov­ni­na živo­ta na zákla­dě nezná­mých dopi­sů z její­ho pera. Zjistíme tak vel­mi mno­ho podrob­nos­tí nejen o této fas­ci­nu­jí­cí osob­nos­ti, nýbrž i o zvy­cích na krá­lov­ském dvo­ře, teh­dej­ší poli­ti­ce a situ­a­ci ve svě­tě.

Autor: Dagmar Beňaková

Název: Dopisy od Sisi

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Počet stran: 117

Hodnocení: 70 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97740 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72248 KB. | 19.05.2024 - 19:22:31