Kritiky.cz > Recenze knih > Dvakrát zakázaný román „KNIHA OSUDU“

Dvakrát zakázaný román „KNIHA OSUDU“

Kniha.osudu
Kniha.osudu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
„Knihu osu­du“ od autor­ky Parínúš Saníí si v sobě pone­su asi vel­mi dlou­ho, neboť před­klá­dá vel­mi sil­ný pří­běh jed­né irán­ské ženy, jež se sna­ži­la vze­přít zako­ře­ně­ným tra­di­cím, a pokud mož­no žít tro­chu sne­si­tel­něj­ší život. To, co my v západ­ním svě­tě poža­du­je­me za samo­zřej­most tj. roz­ho­do­vat si o svém vlast­ním živo­tě sama, mít mož­nost stu­do­vat nebo pra­co­vat, je nao­pak jin­de zaká­za­ným ovo­cem....
Popravdě se ani nedi­vím tomu, že se tato kni­ha sta­la jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších romá­nů v Iránu, a to i přes­to že ji tam­ní vlá­da něko­li­krát zaká­za­la, mož­ná kvů­li tomu, že je to vel­mi podrob­ná son­da  do kaž­do­den­ní­ho „mus­lim­ské­ho“ živo­ta bez jakých­ko­liv příkras a „zkres­lo­vá­ní“.
Hlavní hrdin­kou celé­ho pří­bě­hu je dív­ka Masúme, s níž máme mož­nost pro­žít sko­ro pade­sát let její­ho živo­ta, a to vše na poza­dí pro­bí­ha­jí­cích zásad­ních změn poli­tic­ké­ho reži­mu. Sledujeme tuto vel­mi cit­li­vou ženu a její neleh­kou a někdy i dosti drs­nou život­ní eta­pu od útlé­ho mlá­dí až po její sta­ří.
Jsme svěd­ky prv­ních záchvěvů lás­ky, domlu­ve­né­ho sňat­ku z rozu­mu, celo­ži­vot­ní tou­ze stu­do­vat a osa­mo­stat­nit se, nezdol­nou hou­žev­na­tost v péči o děti a domác­nost, obrov­ské síly vzdo­ro­vat a bojo­vat pro­ti nepří­z­ni osu­du, aby na sklon­ku živo­ta po zra­dě svých dětí nako­nec na vše „vnitř­ně“ rezig­no­va­la a pod­vo­li­la se „mus­lim­ským“ tra­di­cím i za cenu ztrá­ty své nově obje­ve­né život­ní lás­ky a štěs­tí, a dožít svůj život v samo­tě.
Masúme, kým vlast­ně byla? Byla ženou vzbou­řen­ce a zrád­ce, ane­bo ženou hrdi­ny, kte­rý bojo­val za svo­bo­du? Byla mat­kou disi­den­ta, ane­bo obě­ta­vým rodi­čem bojov­ní­ka za svo­bo­du? V našem svě­tě by byla Masúme dámou, dobrou a milu­jí­cí man­žel­kou, las­ka­vou a moud­rou mat­kou, dych­ti­vou číst a učit se, a ochot­nou obě­to­vat se pro celou  svou rodi­nu.
Ovšem v Íránu jako kdy­by nikdy nee­xis­to­va­la, nemě­la žád­ná prá­va a neby­la snad ani lid­skou bytos­tí, nikdy nemě­la prá­vo něco si zvo­lit nebo roz­hod­nout, a nikdy se jí nikdo neze­ptal, co oprav­du od živo­ta chce.... jedi­né, co se tu od ní jako ženy oče­ká­va­lo, bylo pra­co­vat v kuchy­ni a slou­žit v lož­ni­ci.
„Všichni nako­nec najde­me způ­sob, jak vyzrát na život a vést sne­si­tel­nou exis­ten­ci....“
Kniha osu­du je kni­hou, kte­rá ochro­mí své čte­ná­ře nejen těž­kým a drs­ným údě­lem živo­ta jed­né írán­ské ženy, ale i pro nás nepo­cho­pi­tel­ný­mi tra­di­ce­mi, kdy jsou utis­ko­vá­na a pošla­pá­va­ná základ­ní lid­ská prá­va žen.
Kromě toho se v kni­ze setká­vá­me i s dal­ší­mi sil­ný­mi téma­ty, jež roz­hod­ně sto­jí k zamyš­le­ní, jako je sebe­obě­to­vá­ní se, loa­ja­li­ta a čest rodi­ny, síla morál­ních hod­not, zod­po­věd­nost, síla přá­tel­ství, věr­nost, mateř­ská lás­ka, neso­bec­kost a v nepo­sled­ní řadě i nezišt­ná pomoc.
KNIHA OSUDU je vel­mi čti­vá, obsa­hu­je spous­tu zají­ma­vých a vel­mi zásad­ních myš­le­nek nutí­cí k dal­ší­mu zamyš­le­ní. A i když je ten­to román poměr­ně roz­sáh­lý, své čte­ná­ře si zís­ká již od prv­ní strán­ky pro str­hu­jí­cí tem­po a zvrat jed­not­li­vých udá­los­tí, jež zásad­ním způ­so­bem for­mo­va­ly život a osud hlav­ní hrdin­ky.
Je to sil­ně neza­po­me­nu­tel­ný román, jež se vry­je nejen do srd­ce, ale i hlu­bo­ko do mys­li. Rozhodně by si ho měl pře­číst kaž­dý a pře­svěd­čit se tak, že tuhle kni­hu jen tak z ruky neod­lo­ží­te....
„Všichni máme osud vepsa­ný na čele od naro­ze­ní.“
KNIHA OSUDU
Napsala: Parínúš Saníí
Přeložila: Simoneta Dembická
Vydalo: Nakladatelství JOTA, s.r.o.
V Brně roku 2024
Vydání prv­ní
Počet stran: 494
ISBN: 978-80-7689-368-9

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59882 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71977 KB. | 22.07.2024 - 21:51:28