Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kráska v nesnázích - Aňa Geislerová je v opravdu „v nesnázích“

Kráska v nesnázích - Aňa Geislerová je v opravdu „v nesnázích“

StarWars
StarWars
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marcela žije se svým mužem Jardou a dvě­ma dět­mi pře­ce­jen v poně­kud bojo­vých pod­mín­kách: obý­va­jí neváb­ný pro­stor v hor­ní čás­ti díl­ny na opra­vu auto­mo­bi­lů. I když… není to tak úpl­ně oprav­na, ale spíš mís­to, kde jsou ukra­de­ná auta pře­mě­ně­na na „nekra­de­ná“. Až do té doby, než pomoc­ník nezku­še­ně při­ve­ze auto sle­do­va­né přes sate­lit a Jarda je logic­ky oka­mži­tě vypá­t­rán a odve­zen do vaz­by.

Inkriminované auto navíc pat­ří čes­ké­mu imi­gran­to­vi do Itálie, postar­ší­mu pano­vi Benešovi (Josef Abrhám), kte­rý při­jel kvů­li resti­tu­ci vil­ky v Praze a náho­dou se na poli­cii setká­vá s Marcelou. Zalíbí se mu, jakým způ­so­bem vyna­dá zlo­dě­jíč­ko­vi (vtip­ná scé­na, kdy Marcela seřve Jardu) a pozve ji na ran­de. Marcela je oprav­du v nesná­zích, kte­ré řeší tím, že se nastě­hu­je i s dět­mi ke své mat­ce (Jana Brejchová) a její­mu pří­te­li Ríšovi (Jiří Schmitzer). Díky oso­bě Ríši je však uvr­že­na do ješ­tě vět­ších pro­blé­mů, pro­to­že „pří­vě­ti­vý a slad­ký“ Ríša dělá celé rodin­ce z poby­tu u mat­ky peklo. Pan Beneš, kte­rý v Praze trá­ví mini­mum času, nabí­zí Marcele azyl u něj v bytě, a pro­to­že je na ni vůbec straš­ně hod­ný a nabí­zí jí i jiné dru­hy pomo­ci, všech­no se to nějak zkom­pli­ku­je a Marcela se musí roz­ho­do­vat mezi dvě­ma muži a v roz­ho­do­vá­ní ji nepo­mo­hou ani dob­ře míně­né rady její mat­ky i tchýně.

Kráska v nesná­zích je dal­ším z řady fil­mů (a tím roz­hod­ně nemys­lím, že by se jakým­ko­liv způ­so­bem opa­ko­va­la), ve kte­rých se děje na prv­ní pohled jed­na vtip­ná scé­na za dru­hou, ale už na ten dru­hý pohled nejde vůbec o kome­dii: věci se nedě­jou jen pro poba­ve­ní pub­li­ka, ale skrý­va­jí hoř­ké pod­tó­ny.

Skvělých herec­kých výko­nů není ve fil­mu málo: řekl bych, že všich­ni odvá­dě­jí svůj vel­mi vyso­ký stan­dard. Co však vím „jis­tě“: Jiří Schmitzer bude za svůj herec­ký kon­cert mini­mál­ně nomi­no­ván na Českého lva. Několikrát je v roli sobec­ké­ho strý­ce k neza­sta­ve­ní; scé­na, ve kte­ré pou­ču­je děti o tom, že mu nema­jí jíst sušen­ky, je vyslo­ve­ně neza­po­me­nu­tel­ná, na způ­sob „Ty nazý­váš mamin­či­ny výbor­né kned­líč­ky noky???“. Ve fil­mu se bude­te bavit, ale doma bys­te Schmitzerova Ríšu roz­hod­ně sná­šet nechtě­li.

Co dodat na závěr? Kráska v nesná­zích je pichla­vou roman­tic­kou kome­dií urče­nou pro širo­kou veřej­nost milu­jí­cí Pelíšky a Pupendo, s tra­dič­ně dob­rým scé­ná­řem, zají­ma­vou hud­bou a výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny prak­tic­ky všech hlav­ních před­sta­vi­te­lů, ať už je to ledo­vě klid­ný Josef Abrhám, při­ro­ze­ná Aňa Geislerová, již zmi­ňo­va­ný „haj­zl“ Jiří Schmitzer nebo mezi nimi roz­pol­ce­ná Jana Brejchová.

Kráska Aňa Geislerová sice mož­ná byla v nesná­zích, v těch ale roz­hod­ně nebu­de čes­ký film, když má jis­to­tu jmé­nem dvo­ji­ce Hřebejk-Jarchovský. Pro mě osob­ně pak jde o nej­lep­ší záži­tek z čes­ké­ho fil­mu za něko­lik posled­ních let.


Photo © Total HelpArt T.H.A.


Podívejte se na hodnocení Kráska v nesnázích na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63474 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72071 KB. | 22.04.2024 - 14:43:51