Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nový český film brzy v kině

Nový český film brzy v kině

Kvarteto Bara Polakova low
Kvarteto Bara Polakova low
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ještě než vstou­pí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do čes­kých kin, uvi­dí jej lidé na třech fes­ti­va­lech v USA a Evropě. Světovou pre­mi­é­ru si odbu­de na kon­ci říj­na v rám­ci Chicago International Film Festivalu. Po nej­star­ším fes­ti­va­lu na seve­ro­a­me­ric­kém kon­ti­nen­tu se tvůr­ci dru­hé­ho celo­ve­čer­ní­ho sním­ku reži­sé­ra Krobota podí­va­jí do USA podru­hé, v prv­ní půl­ce lis­to­pa­du bude totiž Kvarteto uve­de­no na Denver Film Festivalu. Poté bude Krobotův nový sní­mek sou­tě­žit na fes­ti­va­lu Muces ve špa­něl­ské Segovii a od 30. lis­to­pa­du bude k vidě­ní v čes­kých kinech. První ukáz­ka z fil­mu ve for­mě tea­se­ru je zde:

Hned v led­nu uvi­dí Kvarteto i divá­ci pres­tiž­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v ame­ric­kém Palm Springs, kde bude uve­den v sek­ci World Cinema Now. V čes­kých kinech bude mít dru­hý celo­ve­čer­ní sní­mek Miroslava Krobota pre­mi­é­ru tři roky po jeho fil­mo­vém debu­tu Díra u Hanušovic, kte­rý vidě­lo v kinech více než 150 tisíc divá­ků a kte­rý byl oce­něn tře­mi Českými lvy v herec­kých kate­go­ri­ích. Do hlav­ních rolí kome­die o čtyřech muzi­kan­tech, tři­cát­ní­cích, kte­ří se sna­ží v živo­tě najít pocit štěs­tí, obsa­dil Krobot Barboru Polákovou, Jaroslava Plesla, Lukáše Melníka a Zdeňka Julinu. Ve sním­ku, kte­rý se celý natá­čel v his­to­ric­kém cen­t­ru měs­ta Olomouce, dále hra­jí Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer nebo Jana Štěpánková.

„Podle naše­ho data naro­ze­ní by se dalo čekat, že se bude­me zabý­vat bilanč­ní­mi téma­ty. Nakonec to dopadlo tak, že jsme napsa­li scé­nář o vzta­zích tři­cát­ní­ků. Naši drzost omlou­vá sna­ha zazna­me­nat ducha doby, kte­rou žije­me a kte­rá je stej­ná pro tři­cát­ní­ky i šede­sát­ní­ky. Takže Kvarteto by moh­lo být pro všech­ny divác­ké adre­sy,“ říká Miroslav Krobot o svém novém fil­mu, jehož scé­nář napsal stej­ně jako Díru u Hanušovic se svým kama­rá­dem a pro­fe­sí psy­cho­lo­gem Lubomírem Smékalem. Tvůrci se roz­hod­li po pří­bě­hu z ves­nic­ké komu­ni­ty zachy­tit intim­ní pří­běh z měs­ta o čle­nech smyč­co­vé­ho kvar­te­ta, kte­ré inter­pre­tu­je sou­do­bou kla­sic­kou hud­bu.

Producentem fil­mu je Ondřej Zima ze spo­leč­nos­ti Evolution Films, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze – Tvůrčí pro­du­cent­ská sku­pi­na Kateřiny Ondřejkové, Innogy a Soundsquare. Film vzni­kl za pod­po­ry Olomouckého kra­je, sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Olomouce, Jeseníky Film Office a Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Distributorem fil­mu je spo­leč­nost Falcon.

SYNOPSE Hráli jste někdy v kape­le? Je to jako dru­há rodi­na, s její­miž pří­sluš­ní­ky prah­ne­te po štěs­tí a pro­ží­vá­te

neče­ka­ná dob­ro­druž­ství. Stejně jako use­dá rodi­na zas a zno­vu u jed­no­ho sto­lu, schá­ze­jí se čle­no­vé kvar­te­ta tzv. sou­do­bé hud­by vždy u dal­ší­ho kon­cer­tu. Poněkud nesou­ro­dá čtve­ři­ce v čele se solid­ně vyhlí­že­jí­cím, avšak lehce suchar­ským Robertem (Lukáš Melník), jeho part­ner­kou atrak­tiv­ní a roz­há­ra­nou cel­list­kou Simonou (Barbora Poláková), extro­vert­ním vti­pál­kem Tomášem (Jaroslav Plesl) a znal­cem his­to­rie s pře­zdív­kou Funés (Zdeněk Julina) spo­lu zaží­vá na ces­tě za svou nej­svo­bod­něj­ší sklad­bou řadu humor­ných situ­a­cí, ale i nedo­ro­zu­mě­ní. Čas trá­ví i v legen­dár­ní hos­po­dě Ponorka v his­to­ric­kém cen­t­ru své­ho rod­né­ho měs­ta, kam cho­dí také odvá­za­ná „Batrflaj“ (Pavlína Štorková) a „dvor­ní“ psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka kvar­te­ta Sylva (Lenka Krobotová). Mezi hlav­ní­mi hrdi­ny dochá­zí k neu­stá­lým zádrhe­lům a lehce bizar­ním situ­a­cím, až koneč­ně jeden neplá­no­va­ný večí­rek při­ne­se jis­tou katar­zi i radost a s ní vytou­že­ný pocit štěs­tí.

Světová pre­mi­é­ra: Chicago International Film Festival, World Cinema Program, 13.–27. 10. 2017

Uvedení: Denver Film Festival, Contemporary World Cinema 1.–12. 11. 2017 Evropská pre­mi­é­ra: Muces (Segovia European Film Festival), Official Competition, 15.–21. 11. 2017 Další uve­de­ní: Palm Springs International Film Festival, World Cinema Now, 2.-15. 1. 2018

Česká dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ra: 30. 11. 2017


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03676 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72079 KB. | 12.04.2024 - 20:23:40