Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela

Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela

Obluhoval
Obluhoval
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ať už jste sly­še­li o adap­ta­ci Hrabalova romá­nu Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le coko­liv, je jis­té, že se mno­zí z nás na nové dít­ko jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších fil­ma­řů čes­ké moder­ní vlny jen pohr­nou. Už jen to, že se Jiří Menzel po více jak dva­nác­ti letech vrá­til na reži­sér­skou ses­li je udá­lost hod­ná pozor­nos­ti. Ale je film sám o sobě hoden pozor­nos­ti? Snímek jehož pří­pra­va a koč­ko­vá­ní se o autor­ská prá­va a reži­sér­ské mís­to trva­lo bez­má­la dva­cet let,se poda­ři­lo srov­nat do polo­hy, kdy se dalo začít natá­čet. Rozpočet 85 mili­o­nů (což je na čes­ké kon­či­ny vel­mi hez­ký roz­po­čet) dal Menzelovi vel­ké mož­nos­ti. Mimořádně roz­rost­lé obsa­ze­ní a vel­mi pěk­né kuli­sy jsou toho důka­zem. Ovšem i přes vyso­ký roz­po­čet se do fil­mu nepo­da­ři­lo vnést to, co se oče­ká­va­lo a tím je vel­ko­le­post, kte­rou kaž­dý oče­ká­val.

Král se totiž dostal do podo­by poměr­ně lev­né­ho díl­ka nato­če­né­ho pou­ze pro tele­viz­ní obra­zov­ky, což může někte­rým lidem dosti vadit. V jiných oka­mži­cích je patr­ná nao­pak vel­mi pove­de­ná atmo­sfé­ra 30. let, jenž divá­ka jis­tě pří­jem­ně nala­dí a tele­viz­ně vůbec nevy­pa­dá. Zmíněné herec­ké obsa­ze­ní plné čes­kých, ale i zahra­nič­ních hvězd jsou dob­rým sáh­nu­tím reži­sé­ra do těch lep­ších řad her­ců co se u nás v dneš­ní době nabí­ze­jí. V roli Jana Dítěte se v mla­distvých letech obje­ví Ivan Barnev, což je bul­har­ský začí­na­jí­cí herec. Jeho posta­va není špat­ně zahra­ná, ale nesta­čí to na poměr­ně malý, ale o něco kva­lit­něj­ší herec­ký výkon Oldřicha Kaisera, kte­ré­mu reži­sér svě­řil roli již staré­ho Jana Dítěte.

V men­ších rolích se zde uká­ží napří­klad Jiří Lábus, Marián Labuda, Rudolf Hrušínský mlad­ší a dal­ší. V roli Dítěte ženy se cho­pi­la Němka Julia Jentsch, jejíž kře­čo­vi­tě němec­ká češ­ti­na je hroz­nou věcí pro čes­ké ucho i přes to, že u někte­rých cizi­nek půso­bí jejich drmo­le­ní čes­kých slo­ví­ček mile. Tady ani ne. Skvělou roli si ale ve fil­mu vystři­hl Martin Huba, kte­rý mlu­vil ve své roli asi 7 jazy­ky. Film pojed­ná­va­jí­cí o živo­tě Jana Dítěte je tako­vou malou son­dou do novo­do­bých dějin a posta­ve­ní jed­no­ho malé­ho člo­vě­ka v nich. Vše začí­ná v 30. letech minu­lé­ho sto­le­tí, kdy všu­de panu­je klid­ná atmo­sfé­ra ele­gá­nů v oble­cích a krás­ných žen s lok­na­mi. V této době pra­co­val Jan Dítě ješ­tě jako bez­vý­znam­ný poskok v hos­po­dě. Někde tam se vybu­do­va­la jeho tou­ha po peně­zích a živo­tě bez sta­ros­tí. Poznání, že pení­ze hýbou svě­tem, je jed­ním z vel­kých oka­mži­ků v živo­tě Dítěte. Možnost věno­vat se roze­sta­vo­vá­ní ban­ko­vek po poko­ji, jako to dělá­vá Marián Labuda coby Walden. To  je pro něj život­ním snem.

Obsluh02

Toto pozná­ní ho zave­de až k cíli jeho sna­že­ní, ale ději­ny mu zkrát­ka nepřá­ly. Ač se Menzel už jed­nou od toho­to fil­mu distan­co­val, téma nako­nec při­jal a napo­sle­dy si své­ho Hrabala zre­ží­ro­val i přes to, že se tato lát­ka zdá být nezfil­mo­va­tel­ná. „No ona je“ řekl Menzel. A má prav­du. Není pře­ce leh­ké do dvou hodin shr­nout všech­no zají­ma­vé z kni­hy tak, aby vše ply­nu­le nava­zo­va­lo, vypo­ví­da­lo o době a roz­ví­je­lo cha­rak­te­ry postav. Tento fakt nás ve fil­mu ochu­dil napří­klad o zvuk zatlou­ká­ní hře­bí­ků, kte­rý slý­chá­vá jako halu­ci­na­ci hlav­ní hrdi­na po vál­ce. Což je poměr­ně dost sil­ná věc, vypo­ví­da­jí­cí o dušev­ním roz­po­lo­že­ní člo­vě­ka, kte­rá by nám řek­la zase o něco víc. Horší to je ale s kame­rou, kte­rá zase jako sko­ro všech­no ve fil­mu je mís­ty pěk­ná, ale mís­ty až otrav­ně laci­ně vypa­da­jí­cí. To se netý­ká hud­by. Hudba kte­rou pro Krále slo­žil Aleš Březina, což je, dá se říci, dvor­ní skla­da­tel Jana Hřebejka, je o něco jiná než na co jsme dopo­sud zvyklí. Jde spí­še o sklad­by saló­no­vé­ho typu. Velkou ránou do očí jsou pak někte­ré digi­tál­ní tri­ky, kte­ré se nevy­sky­tu­jí snad ani v tele­viz­ních insce­na­cí, ale pou­ze v domá­cím videu někte­ré­ho z vašich sou­se­dů.

I přes něja­ké ty nedo­stat­ky film jako celek nějak fun­gu­je a lidé na něj cho­dit zkrát­ka budou. Přece jen je to sta­rý zná­mý Menzel, kte­rý čes­ké­ho divá­ka baví a ví co lidi chtě­jí. Chvílemi jako­by Král odka­zo­val na star­ší Menzelovi fil­my. Je zde znát zkrát­ka mis­trův ruko­pis. Nezbývá než panu Menzelovi popřát do budouc­na dal­ší slib­né pro­jek­ty, ale už jen ty, kte­ré se dají oprav­du pořád­ně zfil­mo­vat.


Podívejte se na hodnocení Obsluhoval jsem anglického krále na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce Pohádka Anděl Páně 2 je zasazena do zimního období, jemuž se vzhledem k charakteru letošní zimy muselo pomoci. Na dosněžení se spotřebovalo 260 velkých pytlů sněhu vyrobeného z papírové […] Posted in Speciály
  • Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy Hlavní maskérkou filmu Anděl Páně byla 2 Andrea McDonald. Liší se práce maskéra u pohádky oproti třeba dramatickému filmu? „Tak je to pro děti a musí to být hezké, a tady jsme si mohli i […] Posted in Speciály
  • Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle Obléknout film Anděl Páně 2 – to byl úkol pro kostýmní návrhářku, držitelku Českého lva (Hořící keř) Katarínu Hollou. Producentky a režisér ji postavili do nelehké situace, musela navázat […] Posted in Speciály
  • Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý Herci vesměs rádi přijímají nabídky na role v pohádkách, a tak nás zajímalo proč, a v čem se herectví v  í od hraní dramatických nebo komediálních rolí. Jiřina Bohdalová Samozřejmě […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79212 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71943 KB. | 20.07.2024 - 15:47:10