Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje

Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje

STWIV
STWIV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rytíři Jedi byli vyhla­ze­ni a Impérium vlád­ne gala­xii pev­nou rukou. Malá sku­pi­na povstal­ců se odvá­ží vzdo­ro­vat a ukrad­ne plá­ny k nej­moc­něj­ší zbra­ni Impéria, Hvězdě smr­ti. Imperátorův nej­věr­něj­ší slu­žeb­ník, Darth Vader (David Prowse, hlas Jamese Earla Jonese), musí najít plá­ny a skry­tou základ­nu povstal­ců. Zpráva o prin­cezně Lei (Carrie Fisher) a vůd­ci rebe­lů se dosta­ne až k oby­čej­né­mu far­má­ři, Lukovi Skywalkerovi (Mark Hamill). Ten se řídí svým osu­dem, zachra­ňu­je prin­cez­nu a pomá­há povstal­cům svrh­nout Impérium spo­leč­ně s tako­vý­mi neza­po­me­nu­tel­ný­mi spo­jen­ci jako: Obi-Wan Kenobi (Alec Guiness), domýš­li­vý Han Solo (Harrison Ford), loa­jál­ní Chewbacca (Peter Mayhew) a dro­i­do­vé R2-D2 (Kenny Baker) a C-3PO (Anthony Daniels).....

Začali 70. léta 20. sto­le­tí a díky eko­no­mic­ké rece­si dostá­va­li mož­nos­ti mla­dí, nezku­še­ní reži­sé­ři. Jedním z nich byl i George Lucas- ten, kte­rý si vymys­lel pří­běh o sou­bo­ji dob­ra a zla pro­po­je­ný stov­ka­mi postav cizích ras z růz­ných planet- Star Wars.

Lucas se inspi­ro­val hodně- Ze seri­á­lu Flash Gordon si vzal úvod­ní titul­ky, u japon­ských tvůr­ců se inspi­ro­val sou­bo­ji se svě­tel­ný­mi mečů, růz­ný­mi desig­ny dro­i­dů se inspi­ro­val u kul­tov­ní­ho Metropolis a dokon­ce se u Impéria inspi­ro­val nacis­ty. Takto vzni­kl raný scé­nář Star Wars, kte­rý se časem hod­ně upravoval- Luke Skywalker se původ­ně jme­no­val Luke Starkiller a měl být žena, Han Solo měl být výraz­ně star­ší a i u Chewbacca nebyl od počát­ku Wookiee. Stvořit Star Wars bylo nároč­né, Lucas si pro­šel hod­ně ost­na­tým blu­diš­těm a nako­nec se film stal neje­nom hitem, ale i kul­tov­ní kla­si­kou, kte­ré se sta­la zákla­dem pro jed­nu z nej­zná­měj­ších fil­mo­vých sérii všech dob.

V čem vlast­ně tkví kouz­lo Nové nadě­je? Tak pře­de­vším v tom jak je sta­rá a jak nestár­ne. Nová Naděje (teh­dy se jme­no­va­la pou­ze jed­no­du­še Star Wars) vznik­la v roce 1977, ale po 41 letech nemá člo­věk pocit, že by zestár­la. Aby taky ne, když efek­ty má film dodnes jed­ny z nej­lep­ších.

Když vlast­ně obe­jde­te něja­kou vár­ku lidí a zeptá­te se jich jaký film nej­víc ovliv­nil jejich dět­ství, vět­ši­na vám oka­mži­tě zmí­ní prv­ní Star Wars. A nedá se tomu divit, pro­to­že George Lucas oprav­du vytvo­řil výbor­nou fil­mo­vou pec­ku, kte­rá neo­mr­zí ani po něko­li­ká­tém (dnes kon­krét­ně po 22x) shléd­nu­tí.

Lucas pře­de­vším doká­zal vytvo­řit posta­vy, kte­ré divá­ka zají­ma­ví, ať už kopou za dob­ro nebo za zlo: Luke Skywalker, kla­sic­ký chla­pec, kte­rý tou­ží po dob­ro­druž­ství a sta­ne se hrdi­nou gala­xie. Klidně bych napsal, že byl Mark Hamill cas­tingo­vá tre­fa ale to bych se pořád opa­ko­val: cas­tingo­vých tref je totiž u Nové nadě­je hod­ně. Carrie Fisher jako rozkoš­ná Leia, Harrison Ford jako legen­dár­ní Han Solo, Peter Mayhew jako pře­rost­lý Chewbacca (bez toho by ten film pros­tě nebyl kom­plet­ní), Alec Guiness jako sta­rý men­tor Obi-Wan Kenobi, i tělo Davida Prowse a hlas Jamese Earla Jonese, kte­ří ve spo­je­ní vytvo­ři­li jed­no­ho z nej­lep­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků všech dob: Dartha Vadera.

Darth Vader byl vždy zají­ma­vá posta­va a i když se pořád­né­ho nakouk­nu­tí do duše dočká až v Epizodách V a VI, prá­vě Epizoda IV prav­dě­po­dob­ně nej­lé­pe vysti­hu­je Vaderův sta­tus v Impériu. Vader je pros­tě pra­vá ruka nej­vyš­ší­ho zla, kte­rá nahá­ní hrů­zu neje­nom v řadách nepřá­tel, ale i v řadách spo­jen­ců. Jeho osu­do­vý sou­boj s Obi-Wanem Kenobim fun­gu­je a pře­de­vším fun­gu­je závě­reč­ný střet ve stí­háč­kách mezi Lukem a Vaderem, kte­rý měl dle Obi-Wana zabít Lukeovi otce- to je tro­chu malin­ko kom­pli­ko­va­něj­ší a pořád­ně se to vysvět­lí až dal­ších epi­zo­dách, nicmé­ně i přes­to, že je sou­boj Vadera a Obi-Wana cho­re­o­gra­fic­ky nejmé­ně zají­ma­vý light­sa­ber duel ze série, pořád má své neu­vě­ři­tel­né kouz­lo.

Lucas cel­ko­vě roz­ho­dí do popře­dí něko­lik figu­rek a divák neví s kým chce trá­vit čas dřív. Ať už je to Obi-Wan „Ben´´ Kenobi, Han Solo nebo R2-D2, divák chce pros­tě trá­vit čas se vše­mi.

Star Wars: Nová nadě­je jinak vzni­kl jako film, kte­rý neměl mít žád­né pokra­čo­vá­ní a závě­reč­ná scé­na na Yavinu 4 teda měla slou­žit jako defi­ni­tiv­ní teč­ka za pří­bě­hem Luke „Hvězdochodce´´ a jeho přá­tel. Myslím, že by ale teh­dy byla ško­da tak­to per­fekt­ní ságu s vel­kým poten­ci­á­lem zatrh­nout. Dnes je to veli­ce hez­ky vidět, jeli­kož Star Wars stá­le žijí a ješ­tě dlou­ho nepad­nou.

Dá se kri­ti­zo­vat to, že nové Star Wars postrá­da­jí kouz­lo těch starých- A to je samo sebou prav­da, pro­to­že ta neo­kou­ka­nost ori­gi­nál­ní tri­lo­gie chy­bí. Na dru­hou stra­nu jsme ale pořád dale­ko od dna. I kdy­by ale měl někdo s nový­mi Star Wars fil­my pro­blém, sta­ré tu má ori­gi­nál­ní fil­my a pře­de­vším ten, kte­rý to vše začal- Star Wars: Epizoda IV- Nová nadě­je.

PS: Promítání fil­mu s živým orchestrem v O2 aré­ně bylo per­fekt­ní a už dlou­ho jsem nebyl tak­to upřím­ně dojat. A i přes­to, že se pouš­tě­la spe­ci­ál­ní edi­ce s nový­mi efek­ty (dal­ší důvod proč ori­gi­nál­ní Star Wars tri­lo­gie tolik nestár­ne) byl jsem spo­ko­jen.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1977/1997 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06416 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72920 KB. | 24.06.2024 - 14:38:02