Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník

Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník

kfp1
kfp1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když máte rádi ani­mo­va­né fil­my, když máte rádi fil­my o bojo­vých umě­ních a dozví­te se, že se chys­tá ani­mo­va­ný film o bojo­vých umě­ních, začne­te ská­kal rados­tí tak vyso­ko, že máte v ofi­ně kous­ky omít­ky. I mě zapla­vi­lo nefal­šo­va­né a pocti­vé nad­še­ní, když jsem se dozvě­děl o Kung Fu Pandě. Jenže to sebou při­ná­ší jeden pro­blém. Aniž bych tomu chtěl, tak se ve mně obje­vo­va­la nespl­ni­tel­ná oče­ká­vá­ní a moh­lo to vyús­tit v jedi­né – zkla­má­ní.Stalo se. Pravděpodobně jsem oče­ká­val až pří­liš. Ale i když jsem se sna­žil podí­vat se na Kung Fu Pandu objek­tiv­ně, tak mi tam po kva­li­ta­tiv­ní strán­ce něco chy­bě­lo. V zápla­vě 3D ani­mo­va­ných pro­jek­tů je Kung Fu Panda (samo­zřej­mě z mého pohle­du) leh­kým nad­prů­mě­rem, kte­rý má jed­nu jedi­nou, ale výraz­nou chy­bu – není tak humor­ný, jak by mohl být. To je troš­ku špat­ně řeče­no, když se obje­ví něja­ký gag, tak je obvykle dob­rý a úsměv vyvo­lá, ale je jich pře­kva­pi­vě málo. Kdyby se jich obje­vi­lo pár (mož­ná desí­tek) navíc, pak by byl Kung Fu Panda titul lahůd­kou.

Vtípky obvykle nena­rá­ží na kon­krét­ní fil­my nebo osob­nos­ti, ale spí­še vyu­ží­va­jí neši­kov­nos­ti hlav­ní­ho hrdi­ny Pandy Po (Jack Black) nebo si obec­ně uta­hu­jí z kla­sic­kých Kung Fu titu­lů. Po má jeden vel­ký sen, chtěl by se stát mis­trem Kung Fu, ale zatím je jen dob­rým teo­re­ti­kem, jeho oplá­ca­né tělo mu troš­ku kom­pli­ku­je to, aby se stal i prak­ti­kem. Ovšem sho­dou okol­nos­tí je zvo­len dra­čím bojov­ní­kem, jehož úko­lem je pora­zit unik­lé­ho zlo­čin­ce a vyni­ka­jí­cí­ho váleč­ní­ka Tai Lunga (Ian McShane). Ale před­tím, než se mu bude moci posta­vit musí pro­jít výcvi­kem mis­tra Shifu (Dustin Hoffman). A ten mu jeho ces­tu nehod­lá usnad­nit, pro­to­že dou­fal, že dra­čím bojov­ní­kem se sta­ne někdo z jeho pěti cvi­čen­ců, mezi kte­ré pat­ří Tigress/Tygřice (Angelina Jolie), Monkey/Opice (Jackie Chan), Mantis/Kudlanka (Seth Rogen), Viper/Zmije (Lucy Liu) a Crane/Jeřáb (David Cross). Jenže mis­tr Oogway (Randall Duk Kim) roz­ho­dl, že legen­dár­ním dra­čím bojov­ní­kem bude Po.

Humorné momen­ty čer­pa­jí z pro­ti­kla­du nena­syt­né­ho neši­kov­né­ho Po a dis­ci­pli­no­va­né pěti­ce bojov­ní­ků, z nichž někte­ří nejsou zrov­na nad­še­ní z toho, že neby­li vybrá­ni a chudá­ko­vi pan­dě to dáva­jí vel­mi výraz­ně naje­vo (hlav­ně Tygřice). Jenže dob­ro­mysl­ný Po se nehod­lá nechat odra­dit, i když vlast­ně ani sám nevě­ří, že by mohl Tai Lunga pora­zit.

Nebudu vám kazit „pře­kva­pe­ní“, ale tak nějak se dá asi vytu­šit, jak to dopad­ne. Ale milé je, že na roz­díl od mno­ha žán­ro­vých kole­gů se Kung Fu Panda tak oka­tě nesna­ží naser­ví­ro­vat vám hlu­bo­ko­my­sl­né morál­ní posel­ství, i když pár názna­ků tu samo­zřej­mě je.

Po tech­nic­ké strán­ce roz­hod­ně není Kung Fu Pandě co vytý­kat. Animace je výbor­ná, akč­ní scé­ny mají náboj, posta­vy jsou zpra­co­vá­ny vel­mi dob­ře a stej­ně tak pro­stře­dí. Opravdu výraz­něj­ší sla­bi­nou je tedy jedi­ně absen­ce vět­ší inten­zi­ty humo­ru. Ano, oče­ká­val jsem od fil­mu více, ale i ten, kdo ne, asi uzná, že Kung Fu Panda není tak vtip­ná, jak by moh­la být.

Není to špat­ná podí­va­ná, poba­ví, ale za dvě hodi­ny od skon­če­ní si těž­ko vzpo­me­ne­te na více zábav­ných momen­tů. Alespoň, že hlav­ní posta­vy jsou sym­pa­tic­ké a mají oso­bi­té cha­rak­te­ry. Jediné, co vám můžu pora­dit je, abys­te od fil­mu neče­ka­li moc, pak se vám bude urči­tě líbit. Já jsem se tou­to radou neří­dil a litu­ji toho.


Podívejte se na hodnocení Kung Fu Panda na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83883 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72060 KB. | 18.07.2024 - 04:30:39