Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The One and Only Ivan

The One and Only Ivan

Ivan
Ivan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh se zamě­ří na talen­to­va­nou gori­lu jmé­nem Ivan (s hla­sem Sama Rockwella), kte­rý už odma­lič­ka pro­ka­zo­val neu­vě­ři­tel­ný talent v kres­le­ní. Už od útlé­ho věku se o něj sta­rá Mack (Bryan Cranston), jeho nej­lep­ší kama­rád. Spolu se slo­ni­cí Stellou (s hla­sem Angeliny Jolie), psem Bobem (Danny DeVito) a dal­ší­mi zví­řa­ty žijí v komu­nál­ním bioto­pu v pří­měst­ském nákup­ním stře­dis­ku. Dokáže Ivan opus­tit své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le kvů­li tomu, aby mohl žít spok...ojený život v pří­ro­dě?

The One and Only Ivan si zaklá­dá na sku­teč­ném pří­bě­hu umě­lec­ky talen­to­va­né gori­ly Ivana a zpra­co­vá­ní jeho pří­bě­hu se ujmu­lo stu­dio Disney, kte­ré toto zpra­co­vá­ní původ­ně plá­no­va­né pro kina kvů­li kom­pli­ka­cím s COVID-19 dalo exklu­ziv­ně na Disney+. A v pří­pa­dě The One and Only Ivan se dá říct, že pokud toto bude tako­vý zla­tý stan­dard fil­mů exklu­ziv­ně urče­ných pro tuto služ­bu, tak s tím osob­ně nemám nejmen­ší pro­blém.

Velmi dopo­ru­ču­ji zjis­tit si více o živo­tě sku­teč­né­ho Ivana, kte­rý v roce 2012 umřel ve věku 50 let a oprav­du byl na pomě­ry goril nesku­teč­ně umě­lec­ky nada­ný. Tohoto pří­bě­hu se cho­pi­lo prá­vě stu­dio Disney a udě­lá z něho tako­vou kla­sic­kou disneyovku- Jsou tu mlu­ví­cí vtip­ku­jí­cí zví­řa­ta, kte­ří rozu­mí lidem a je to celá straš­ně milá a zábav­ná podí­va­ná ide­ál­ní pro celou rodi­nu. Zároveň se tu najde mís­to i pro tem­něj­ší pasá­že a pře­de­vším díky vel­mi dob­rým vizu­ál­ním efek­tům zví­řa­ta na plát­ně půso­bí vel­mi při­ro­ze­ně i přes­to, že vám vel­mi snad­no dojde, že ve sku­teč­nos­ti na natá­če­ní roz­hod­ně nepo­bí­ha­la pra­vá gori­la, slon nebo pes, kte­ré­ho mlu­ví Danny DeVito. Sam Rockwell, Angelina Jolie, Danny DeVito či Helen do svých dabin­go­vých rolí jinak dali hod­ně pro­cí­tě­ní a jde o úžas­ný pří­klad toho jak namlou­vat digi­tál­ní posta­vič­ky.

Zároveň ale pla­tí, že pokud si něco zjis­tí­te o sku­teč­ném pří­bě­hu sku­teč­né­ho Ivana tak vám dojde, že Disney v pod­sta­tě pocho­pi­tel­ně ty hor­ší a depre­siv­něj­ší momen­ty Ivanova živo­ta (napří­klad fakt, že trpěl stoc­kholm­ským syn­dro­mem) a i pro­to dost mož­ná zamr­zí, že se drs­něj­ší ver­ze neujmul nikdo jiný než prá­vě Disney.

The One and Only Ivan má záro­veň i přes svou krát­kou sto­páž (90 minut) občas­né pro­blémy s tem­pem a pře­de­vším se v někte­rých momen­tech vylo­že­ně vle­če. Je to ško­da, zvláš­tě pro­to, že Bryan Cranston je opět jed­nou super a jeho inter­ak­ce s digi­tál­ní gori­lou sto­jí za to.

The One and Only Ivan je vizu­ál­ně vel­mi pove­de­ná rodin­ná disneyov­ka, kte­rá ale bohu­žel vystřih­la důle­ži­té aspek­ty živo­ta sku­teč­né­ho Ivana a i přes svou krát­kou dél­ku se mož­ná pře­ce jen vle­če. Přesto jde ale ve výsled­ku o nad­prů­měr­ný rodin­ný film za kte­rý se Disney+ roz­hod­ně nemu­sí sty­dět. Přece jenom by to ale do budouc­na chtě­lo něja­kou výji­meč­něj­ší a pove­de­něj­ší podí­va­nou....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Foto: Walt Disney Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28909 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72266 KB. | 19.05.2024 - 23:28:39