Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kung Fu Panda: Příběh o snech, vůli a nečekaném hrdinovi

Kung Fu Panda: Příběh o snech, vůli a nečekaném hrdinovi

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kung fu Panda vyprá­ví pří­běh o obrov­ském, tlus­tém, nemotor­ném sníl­ko­vi pan­do­vi, kte­rý se jme­nu­je PO a pro jíd­lo by udě­lal úpl­ně všech­no. Jeho otec peli­kán (ne nedě­lám si legra­ci a na hodi­nách pří­ro­do­pi­su jsem také nechy­bě­la :)) je maji­te­lem malé, ale přes­to nej­lep­ší nudlo­vé restau­ra­ce. Jeho snem je, že jeho syn po něm pře­vez­me živ­nost, kdež­to Po, sní o kari­é­ře Kung fu bojov­ní­ka, kte­rý bude ochra­ňo­vat celé údo­lí, tahle Poova před­sta­va se Vám bude už od začát­ku asi zdát dost legrač­ní, postu­pem času kdy se PO dostá­vá do palá­ce Jade, ale pocho­pí­te, že nic není nemož­né, že síla vůle může pře­ko­nat i nej­vět­ší pře­káž­ky a odmí­ta­vé posto­je oko­lí. A to je vlast­ně posel­ství celé­ho fil­mu.

Grafika a ani­ma­ce se jako vždy u Dreamworks nedá ohod­no­tit jinak než znám­kou jed­na. Propracované pro­stře­dí Číny, ve kte­rém se pří­běh ode­hrá­vá, je auten­tic­ké a díky výbor­né­mu nápa­du reži­sé­rů kon­zul­to­vat archi­tek­tu­ru i napros­té detai­ly s odbor­ní­ky na čín­ské pro­stře­dí by Vám asi trva­lo doce­la dlou­ho něja­kou tu chyb­ku obje­vit (nám se to nepo­ved­lo). Úžasně pro­pra­co­va­né detai­ly postav Zuřivé pět­ky – tygři­ce, opi­ce, kud­lan­ky, zmi­je a jes­třá­ba, jsou obra­zem jejich stvo­ři­te­lů, ale i těch, kdo jim vdech­li svý­mi hla­sy život. Aby ani­má­to­ři lépe pozna­li pohy­by při kug fu a doká­za­li posta­vy doko­na­le při­způ­so­bit, strá­vi­li celý den s kun­gu fu mis­try a sezna­mo­va­li se s tím­to zají­ma­vým bojo­vým umě­ním.

Výsledkem je nejen doko­na­lá ani­ma­ce pohy­bů, ale také mno­ho namo­že­ných a bola­vých těl :). Avšak nejen ani­má­to­ři se do svých postav doko­na­le vži­li, nej­pro­pra­co­va­něj­ší posta­vě (a to jak ani­má­tor­sky tak i pří­bě­hem) mis­tru Shifuovi vdýchl život Dustin Hoffman, kte­rý se také (stej­ně jako ostat­ní) podí­lel na jeho koneč­né ani­ma­ci a pro­sa­dil si, že Shifu bude mít malý krás­ný a něž­ný nosík, pro­to­že on sám je na svůj nos vel­mi cit­li­vý 🙂 (po zhléd­nu­tí mys­lím, že mu ten­to malý roz­mar odpus­tí­me, pro­to­že Shifu je oprav­du roz­to­mi­lý).

Kung fu pan­da je film pro celou rodi­nu, pokud oče­ká­vá­te pro­pra­co­va­ný nebo dokon­ce ori­gi­nál­ní děj bude­te zkla­ma­ní, tenhle pří­běh se občas potá­cí na vykrá­dá­ní jiných již pro­slu­lých dílek (obje­vi­ly jsme Matrix, Garfielda, Shreka) pokud, ale jde­te na film, při kte­rém si chce­te odpo­či­nout, zasmát se a Vašim dětem uká­zat, že mohou doká­zat vše, čemu věří, (samo­zřej­mě pokud pro­to něco udě­la­jí) pak je Kung fu pan­da fil­mem pří­mo pro Vás.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42346 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71864 KB. | 13.07.2024 - 14:04:09