Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Lady Gaga oslavuje své narozeniny: Nejlepší zkušenost s Ridleyem Scottem a role v House of Gucci

Lady Gaga oslavuje své narozeniny: Nejlepší zkušenost s Ridleyem Scottem a role v House of Gucci

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lady Gaga pro­hlá­si­la, že spo­lu­prá­ce s Ridleym Scottem na fil­mu House of Gucci (2021) byla nej­lep­ší zku­še­nos­tí, jakou kdy s reži­sé­rem zaži­la. „Nikdy jsem nemě­la lep­ší zku­še­nost s reži­sé­rem; milu­je uměl­ce, což někte­ří reži­sé­ři nedě­la­jí. Milují sami sebe.“

Gaga vysvět­li­la, že vza­la v úva­hu, jak se její dlou­ho­le­tý pří­tel Tony Bennett „cítí, když jsou Italové ve fil­mu zob­ra­zo­vá­ni z hle­dis­ka kri­mi­na­li­ty“, a usi­lo­va­la o to, aby „z (její posta­vy) Patrizie (Reggiani) udě­la­la sku­teč­né­ho člo­vě­ka, ne kari­ka­tu­ru“. Aby toho dosáh­la, stu­do­va­la Reggianiho hla­so­vou kaden­ci a postoj. Vysvětlila: „Cítila jsem, že nej­lep­ší způ­sob, jak uctít Maurizia (Gucciho, kte­ré­ho ve fil­mu hra­je Adam Driver) a Italy, je, aby můj výkon byl auten­tic­ký, z pohle­du ženy. Ne ital­ské Američanky, ale ital­ské ženy.“ V posta­vě zůsta­la 18 měsí­ců a devět měsí­ců během této doby mlu­vi­la s pří­zvu­kem. Mnohé repli­ky si také namlu­vi­la ad libem, včet­ně iko­nic­ké­ho citá­tu z fil­mu „Otec, syn a dům Gucci“, kte­rý se stal virál­ním po zve­řej­ně­ní prv­ní­ho trai­le­ru k fil­mu.

V led­nu 2021 během roz­ho­vo­ru pro ital­ský časo­pis Novella 2000 Patrizia Reggiani schvá­li­la, že ji Gaga ztvár­ní, a pozna­me­na­la, že ji má „nesmír­ně“ ráda a že „je to génius“. V břez­nu však Reggianiová poskyt­la roz­ho­vor Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), kde uved­la, že je „naštva­ná“, že ji Gaga nekon­tak­to­va­la, aby se s ní setka­la, a pro­hlá­si­la, že „to není eko­no­mic­ká otáz­ka. Z fil­mu nedo­sta­nu ani cent. Je to otáz­ka dob­ré­ho rozu­mu a respek­tu“. Později téhož měsí­ce bylo potvr­ze­no, že pro­du­cen­ti nechtě­li, aby se s Gagou setka­li, a byli si „vědo­mi toho, že nechtě­jí schva­lo­vat nebo pod­po­ro­vat straš­ný zlo­čin“, kte­rý spácha­la, a uved­li, že Gaga shléd­la mno­ho zábě­rů a mno­ho doku­men­tů a pře­čet­la kni­hy o svém živo­tě. Gaga rov­něž uved­la, že nemá zájem „spol­čo­vat se“ s Reggianiovou, ale její srd­ce je „s její­mi dce­ra­mi...“. Hluboce mi zále­ží na tom, že to pro ně musí být vel­mi bolest­né.“

“ Rozhodně mám v tuto chví­li pocit, že se lidé sko­ro diví, že mě ješ­tě nezni­či­li. Dělá jim to potě­še­ní, když se domní­va­jí, že mě zni­či­li nebo sun­da­li. Pro lidi je to téměř zába­va, když si z Lady Gaga děla­jí legra­ci. Mně to neva­dí, je to jen zají­ma­vé pozo­ro­vá­ní toho, kde se jako spo­leč­nost nachá­zí­me.“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Lady Gaga!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,57471 s | počet dotazů: 8171 | paměť: 75463 KB. | 24.06.2024 - 02:22:09