Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > James Gunn oznámil budoucnost DC: Dostaneme nového Supermana či hned několik Batmanů

James Gunn oznámil budoucnost DC: Dostaneme nového Supermana či hned několik Batmanů

Photo © James Gunn & Walt Disney Studios Motion Pictures
Photo © James Gunn & Walt Disney Studios Motion Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kon­ci minu­lé­ho říj­na bylo ozná­me­no, že James Gunn a Peter Safran byli jme­no­vá­ni výkon­ný­mi spo­lu­ře­di­te­li DC Studios a budou mít na sta­ros­ti nové fil­mo­vé uni­ver­sum. Peter Safran má coby pro­du­cent na svém kon­tě mimo jiné celou řadu horo­rů, napří­klad sérii V zaje­tí démo­nů, a ani u DC žád­ným nováč­kem - podí­lel se na něko­li­ka fil­mech z posled­ních let, jme­no­vi­tě tře­ba prv­ní Aquaman, Shazam!, letoš­ní pokra­čo­vá­ní těch­to fil­mů, či před­loň­ský Sebevražedný oddíl. Právě posled­ní jme­no­va­ný sní­mek zre­ží­ro­val James Gunn, a ačko­liv v kinech kvů­li pan­de­mii poho­řel, na HBO Max se mu daři­lo nesku­teč­ně dob­ře, a stej­ně tak uspě­lo i jeho vol­né pokra­čo­vá­ní v podo­bě seri­á­lu Peacemaker. Oba dva tedy při­nes­li spo­leč­nos­ti Warner Brothers (kte­rá vlast­ní fil­mo­vá prá­va na svět DC) úspě­chy a není tedy divu, že si je spo­leč­nost oblí­bi­la. James Gunn v posled­ních týd­nech nazna­čo­val, že v se brzy dočká­me ozná­me­ní o budouc­nos­ti znač­ky, slí­bil, že se část dozví­me ješ­tě v led­nu, a dnes svůj slib dodr­žel a ozná­mil prv­ní vár­ku pro­jek­tů, část jakési „prv­ní kapi­to­ly“, kte­rá se bude jme­no­vat Gods and Monsters.

Připomeňme ješ­tě, že letos nás čeka­jí posled­ní čty­ři fil­my, na kte­rých se James Gunn nijak nepo­dí­lel: již 16. 3. do kin vtrh­ne Shazam! Hněv bohů, 15. 6. pak při­běh­ne kon­tro­verz­ní sní­mek The Flash, kte­rý má pod­le Gunnových slov být jakým­si rebo­o­tem celé série, 17. 8. pak bude násle­do­vat Blue Beetle, a nabi­tý rok pak po Vánocích zakon­čí Aquaman and the Lost Kingdom, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru 28. 12. Teď už se ale podí­vej­me na novin­ky.

Creature Commandos

Gunn ozná­mil, že se dočká­me fil­mů i seri­á­lů nejen v hra­né podo­bě, ale také v ani­mo­va­né, a že někte­ré posta­vy se budou obje­vo­vat v obou for­má­tech a vět­ši­nou budou hrá­ny i dabo­vá­ny stej­ný­mi her­ci. Prvním ozná­me­ným pro­jek­tem je ani­mo­va­ný seri­ál Creature Commandos. Seriál bude mít sedm epi­zod (všech­ny napsal James Gunn), a máme oče­ká­vat posta­vy jako Weasel, kte­rý se také obje­vil v Gunnově Sebevražedném oddí­lu, Eric Frankenstein, Doctor Phosphorus, G. I. Robot či Rick Flag star­ší, otec Ricka Flaga, kte­ré­ho jsme moh­li vidět v obou Sebevražedných oddí­lech. Projekt je již ve fázi pro­duk­ce a prav­dě­po­dob­ně bychom se ho tedy měli dočkat rela­tiv­ně brzy.

Waller

Amanda Waller je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších postav celé­ho DCEU - obje­vi­la se v obou Sebevražedných oddí­lech, v Black Adamovi, i v seri­á­lu Peacemaker. Nyní se má dostat vlast­ní­ho seri­á­lu, a roli by si měla zopa­ko­vat hereč­ka Viola Davis. Máme oče­ká­vat také posta­vy z Peacemakera, a seri­ál bude se ode­hrá­vat mezi Peacemakerovou prv­ní a dru­hou sérií. Spolu s Gunnem napí­še seri­ál Christal Henry (Watchmen) a do role výkon­né­ho pro­du­cen­ta nastou­pí tvůr­ce seri­á­lu Doom Patrol Jeremy Carver.

Superman: Legacy

To, že James Gunn píše nový film o Supermanovi, již bylo ozná­me­no na kon­ci minu­lé­ho roku, nyní však máme nové infor­ma­ce. Film se bude jme­no­vat Superman: Legacy a pre­mi­é­ry se dočká 11. 7. 2025. James Gunn půso­bí jako scé­náris­ta a Peter Safran prý dou­fá, že film i zre­ží­ru­je, to ovšem ješ­tě neby­lo roz­hod­nu­to. Podle Gunna bude ten­to film sku­teč­ným začát­kem nové­ho uni­ver­sa a celé nové DCU nakop­ne. Připomeňme také star­ší zprá­vy - do role se nevrá­tí Henry Cavill, půjde o mlad­ší­ho Supermana a uvi­dí­me jeho rané dny jakož­to repor­té­ra v Daily Planet, a zamě­ří se na jeho sna­hu vyba­lan­co­vat jeho Kryptonský původ a život na Zemi mezi lid­mi - nepů­jde však o ori­gin sto­ry.

Lanterns

Tento pro­jekt si během posled­ních něko­li­ka let pro­šel bez­poč­tem změn, odkla­dů a sko­ro zru­še­ní (napo­sle­dy na něm pra­co­val napří­klad Greg Berlanti), ale koneč­ně zakot­vil a my víme, co oče­ká­vat. Seriál Lanterns se (pod­le názvu je to jas­né) zamě­ří na Green Lanterns, kon­krét­ně na Hala Jordana a Johna Stewarta, kte­ří budou vyšet­řo­vat záha­du na pla­ne­tě Zemi, kte­rá pat­ří do jejich okrsku. Seriál se má inspi­ro­vat oce­ňo­va­ným Temným pří­pa­dem, půjde prý o vel­kou udá­lost a bude důle­ži­tá pro ostat­ní pro­jek­ty z DCU.

The Authority

Druhým fil­mem ve fázi Gods and Monsters týmov­ka The Authority. Tento tým pochyb­ných super­hr­di­nů byl před­sta­ven v roce 1999 pod zášti­tou Wildstorm, a v roce 2011 byl během vel­ké­ho komik­so­vé­ho rebo­o­tu začle­něn do hlav­ní kon­ti­nu­i­ty DC. The Authority jsou tým super­hr­di­nů, kte­ří svět pova­žu­jí za roz­bi­tý a chtě­jí ho napra­vit za kaž­dou cenu, jakým­ko­liv způ­so­bem, a čas­to se pohy­bu­jí v šedé a pochyb­né morál­ní zóně. Film je aktu­ál­ně ve fázi pří­prav a scé­nář se již píše, neby­lo však odha­le­no, kdo je scé­náris­tou.

Paradise Lost

Tento seri­ál bude pří­bě­hem o půvo­du ost­ro­va Themyscira, nebo­li domo­va Amazonek, dáv­no před­tím, než se na něm naro­di­la Wonder Woman. James Gunn popsal pro­jekt jako Hru o trů­ny zasa­ze­nou do svě­ta DC. Více zatím o pro­jek­tu neví­me.

The Brave and the Bold

V tom­to fil­mu dočká­me před­sta­ve­ní nové­ho Batmana - nepů­jde ani o Bena Afflecka, ani o Roberta Pattinson (ovšem neboj­te, nepři­šli jsme o něj), ani o Michaela Keatona, kte­rý se letos po více než tři­ce­ti letech vrá­tí do této role ve fil­mo­vém Flashovi. Jakožto tem­ný rytíř se před­sta­ví někdo zce­la nový, a film se zamě­ří na vztah Batmana a jeho syna Damiana Wayna nebo­li Robina, kte­rý je dle slov Jamese Gunna jeho nej­ob­lí­be­něj­ším nosi­te­lem toho­to titu­lu. Film se bude sil­ně inspi­ro­vat komiksy Granta Morrisona a Toma Kinga a polo­ží zákla­dy celé Bat-family v novém DCU.

Booster Gold

Seriál se zamě­ří na stej­no­jmen­né­ho hrdi­nu z budouc­nos­ti, kte­rý je veli­ce neob­lí­be­ným lose­rem, a tak s pomo­cí tech­no­lo­gie své doby ces­tu­je do minu­los­ti a roz­hod­ne se konat dob­ro, aby ho lidé milo­va­li. Seriál je popsán jako kome­die o super­hr­di­no­vi, kte­rý trpí syn­dro­mem pod­vod­ní­ka.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Čtvrtým fil­mem bude Supergirl: Woman of Tomorrow, kte­rý má zadap­to­vat stej­no­jmen­ný komiks z minu­lé­ho roku, kte­rý napsat Tom King. Zatímco Superman při­stál na zemi a vyrůs­tal u milu­jí­cích ado­p­tiv­ních rodi­čů, Supergirl vyrost­la na úlom­ku zni­če­né­ho Kryptonu a vidě­la všech­ny oko­lo sebe zemřít straš­nou smr­tí, a její tem­ný pří­běh bude zají­ma­vě kon­tras­to­vat s novým opti­mis­tic­kým Supermanem. V sou­čas­né době neví­me, jest­li si posta­vu hra­je Sasha Calle, kte­rá se v roli obje­ví v letoš­ním fil­mo­vém Flashovi.

Swamp Thing

Tento tem­ný horo­ro­vý sní­mek je zatím posled­ním ohlá­še­ným pro­jek­tem z Gunnovy prv­ní kapi­to­ly DC pří­bě­hů. Film pro­zkou­má pří­běh stej­no­jmen­né­ho mon­stra, a ačko­liv bude mít zce­la odliš­ný tón než zby­tek pro­jek­tů, stá­le bude sou­čás­tí šir­ší­ho pří­bě­hu toho­to hlav­ní­ho uni­ver­sa.

DC Elseworlds a ostat­ní pro­jek­ty

Mimo pro­jek­tů, kte­ré budou sou­čás­tí hlav­ní kon­ti­nu­i­ty Gods and Monsters se také může­me těšit na fil­my a seri­á­ly, kte­ré spad­nou pod zášti­tou Elseworlds. Mezi ně bude pat­řit koneč­ně zce­la ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ný The Batman - Part II, pokra­čo­vá­ní loň­ské­ho sním­ku k němuž Matt Reeves aktu­ál­ně píše scé­nář a kte­rý se dočká pre­mi­é­ry 3. 10. 2025. V hlav­ní roli se vrá­tí Robert Pattinson, a ačko­liv nikdo jiný potvr­ze­ný nebyl, víme, že se vlast­ní­ho seri­á­lu dočká Penguin v podá­ní Colina Farrella, kte­rý se má začít točit během něko­li­ka málo měsí­ců. Pod zášti­tu Elseworlds bude také spa­dat pokra­čo­vá­ní Jokera z roku 2019, ten­to­krát s názvem Joker: Folie à Deux (nebo­li něco jako „šílen­ství ve dvou“), kte­ré do kin při­jde 3. 10. 2024. Film se prá­vě natá­čí, zre­ží­ru­je ho opět Todd Phillips, vrá­tí se Joaquin Phoenix a Zazie Beetz, a nově se před­sta­ví Lady Gaga jakož­to Harley Quinn a čer­s­tvě na Oscara nomi­no­va­ný Brendan Gleeson v zatím nezná­mé roli.

Na závěr ješ­tě pár drob­ných stříp­ků. James Gunn byl dotá­zán ohled­ně situ­a­ce s Henrym Cavillem, při­čemž odpo­vě­děl, že Henryho má rád, ovšem že se neho­dí pro jeho vizi nové­ho Supermana, a že ho tech­nic­ky vza­to nevy­ho­dil, pro­to­že Henry vůbec nebyl najat - smlou­vu měl prý pou­ze ke cameu v Black Adamovi, a tam jeho pří­běh kon­čí. Co se oše­met­né situ­a­ce oko­lo Ezry Millera a jejich mno­ha­čet­ných obvi­ně­ní týče, Ezra se plně sou­stře­dí na men­tál­ní léčbu a zota­ve­ní, a jakmi­le to bude mož­né, budou s nimi jed­nat o poten­ci­ál­ní dal­ší spo­lu­prá­ci. James Gunn ovšem letoš­ní­ho Flashe, ve kte­rém Ezra hra­je titul­ní roli, za jeden z nej­lep­ších super­hr­din­ských fil­mů všech dob. Peter Safran pro­hlá­sil, že Jason Momoa si Aquamana vždy před­sta­vo­val jako tri­lo­gii, a že se tedy tře­tí­ho dílu mož­ná nako­nec dočká­me - neví­me však, zda by byl zakom­po­no­ván do nové kon­ti­nu­i­ty, či zda by také spa­dal pod Elseworlds. James Gunn záro­veň vylou­čil, že by Momoa hrál záro­veň Aquamana a Loba, jak se v posled­ních týd­nech pro­slý­cha­lo - nikdy se prý nesta­ne, že by jeden herec hrál více postav najed­nou. Z dří­vějš­ka víme díky Gunnově akti­vi­tě na twit­te­ru, že by rád spo­lu­pra­co­val se vše­mi her­ci, se kte­rý­mi natá­čel Marvelovské Strážce gala­xie;že pro Harley Quinn vždy najde něja­ké mís­to (odpo­ví­dal na otáz­ku, zda se v této roli vrá­tí Margot Robbie); že Peacemaker se dočká dru­hé série, ovšem ta muse­la být odlo­že­na neboť upřed­nost­nil scé­nář k nové­mu Supermanovi, a nebo to, že se Ben Affleck sice nevrá­tí do role Batmana, ale stu­dio s ním chce nadá­le spo­lu­pra­co­vat a aktu­ál­ně spo­lu vymýš­lí, jaké­ho fil­mu by se mohl zhos­tit jako reži­sér. Nové infor­ma­ce máme také o dvou seri­á­lech ze sta­ni­ce CW. Respektive pou­ze o jed­nom - James Gunn i Peter Safran odmít­li komen­to­vat seri­ál Gotham Knights, kte­rý si odby­de pre­mi­é­ru na sta­ni­ci CW 14. 3. Jejich mlče­ní však o lec­čems vypo­ví­dá, a vzhle­dem k veli­ce nega­tiv­ní­mu ohla­su fanouš­ků, a vzhle­dem ke zru­še­ní téměř všech ostat­ních seri­á­lů z tak­zva­né­ho Arrowverse (např. Arrow, Flash či Legendy zítř­ka) je asi jas­né, že ani tato série nebu­de mít dlou­hou život­nost. Ve stej­ný den na stej­né sta­ni­ci také začne tře­tí řada seri­á­lu Superman a Lois, a zde máme radost­něj­ší zprá­vu - po této tře­tí sérii se prý dočká­me ješ­tě ale­spoň jed­né či dvou sérií.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

[…] titul­ní role Xolo Maridueña se jako Blue Beetle vrá­tí i v jeho novém, rebo­o­to­va­ném DC uni­ver­zu, a já oprav­du pev­ně dou­fám, že si to Gunn kvů­li tra­gic­kým kasov­ním […]

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18216 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72299 KB. | 23.04.2024 - 20:08:35