Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Liga výjimečných

Liga výjimečných

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdysi dáv­no v pra­dáv­ných časech páry exis­to­va­lo jed­no malé sdru­že­ní. TZV. Liga výji­meč­ných. Vládnul jim Allan Quatermain a její­mi čle­ny byly upír­ka Mina Harker, Dorian Gray,neviditelný muž Rodney Skinner, kapi­tán Nemo, Dr. Jekyll/Mr. Hyde a samo­zřej­mě Američan Tom Sawyer. A tato sku­pi­na dob­ro­dru­hů se vrh­la na pomoc svě­tu, zni­čit Fantoma..To kdy­si dáv­no je samo­zřej­mě vtip, pro­to­že Liga výjmeč­ných nikdy nee­xis­to­va­la. To jenom comic­so­ví tvůr­ci Alanem Moore a ilu­strá­tor Kevin O’Neill si vymys­le­li, pří­běh o nepře­mo­ži­tel­né sku­pi­ně chla­pí­ků a dámy, kte­rou tvo­ři­lo něko­lik vybra­ných postav ze zná­mých romá­nů. A samo­zřej­mě, když je teď návrat comic­so­vých fil­mů a tyto fil­my jsou úspěš­ný, tak by urči­tě neby­lo ško­da, kdy­by ame­ri­ka s něja­kým dal­ším fil­mem nepři­šla.

Přišla, ale nějak se to tvůr­cům nevy­da­ři­lo. Sice je Liga výji­meč­ných do slav­ným comic­sem, ale jako film neob­sto­jí, i přes­to, že pro­du­cen­ti anga­žo­va­li reži­sé­ra, kte­rý už jeden film, pod­le comic­su, dělal. Tím reži­sé­rem byl, spí­še je, Stephen Norrington, kte­rý se pro­sla­vil prv­ním zfil­mo­va­ným pří­bě­hem polou­pí­ra Bladea. A bohu­žel se mu Liga Výjimečných pra vůbec nepo­da­ři­la. Možná, že je to jenom špat­ná vol­ba námě­tu, ale asi to tím nebu­de. Ten film je nesla­ný nemast­ný, bez pořád­né­ho pří­bě­hu, kte­rý by byl zají­ma­vý. Sice jde o záchra­nu lid­stva, ale ne o tak důle­ži­tou. A co herec­ké výko­ny? No řekl bych, že sice tro­chu byly, ale nesto­jí moc za moc, pokud to měl být comic­so­vý film,tak míra nad­sáz­ky byla malá, a pokud to měl být film váž­ný, tak to chtě­lo více herec­né­ho řemes­la. Jeden film nemů­že zachrá­nit jed­na herec­ká hvězda - S. Connery, kte­rá ostat­ní pře­hrá­vá. Film musí být sku­pi­no­vým tvůr­čím dílem, jak reži­sé­ra a jeho spo­lu­pra­cov­ní­ků, ale i her­ců, kte­rý musí pro film vytvo­řit dobrou atmo­sfé­ru.

Nesmíme zapo­me­nout taky na tri­ky, kte­ré byly taky hlav­ní sou­čás­tí fil­mu. Nejsou moc dob­ré, jejich kon­cep­cí a pro­hléd­nu­tos­tí jsem se vrá­til o něko­lik, asi tak deset, let zpět, kdy bylz prv­ní počí­ta­če, a ty toho moc neu­mě­li. I s nor­mál­ním PC by bylo mož­né udě­lat tri­ky lep­ší, aby neby­lo tolik vidět, že jsou to triky.Občas jsem si totiž při­pa­dal jako kdy­bych byl v něja­ké video­hře.

Není sice od věci při­po­me­nout, že se ten­to film natá­čel v Praze během loň­ských záplav, ale z Prahy je vidět pou­ze rudol­fi­num a že jeho pre­míe­ru šel do Prahy uvézt jeho pro­du­cent a herec S. Connery.


Podívejte se na hodnocení Liga výjimečných na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27591 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72134 KB. | 25.04.2024 - 06:29:05