Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Podzim v New Yorku

Podzim v New Yorku

200311121750 podzim4
200311121750 podzim4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na tomhle fil­mu by nejed­no­ho člo­vě­ka mohl zaujmout jeho název. Podzim, když se vyda­ří, je dost pěk­né roč­ní obdo­bí a navíc název tro­chu při­po­mí­ná Lásku přes inter­net, kte­rá se taky ode­hrá­va­la v New Yorku a padla tam i zmín­ka o krá­sách pod­zi­mu v tom­to city. Zajímalo mě tedy, jest­li si budou fil­my podob­né i v něčem jiném

Mno, podob­nost spat­řu­ju asi tak jen v tom, že hlav­ní­mi posta­va­mi jsou dva lidé, kte­ří se (časem) do sebe zami­lu­jí. Na roz­díl od Lásky přes inter­net však v Podzimu v New Yorku je od počát­ku všem, nejen divá­kům, jas­né, kdo koho milu­je. Žádné skrý­vá­ní a neče­ka­ná odha­le­ní. Snad až na jedi­né a vcel­ku pod­stat­né, když Will (Richard Gere) zjis­tí, že Charlotte (Winona Ryder) není pří­liš zdra­vá.

Téměř pade­sát­ník Will se v pod­sta­tě pro­ti svým don jua­nov­ským zása­dám zami­lu­je do půvab­né, o gene­ra­ci mlad­ší Charlotte, desig­nér­ku netra­dič­ních „klo­bou­ků“. Poprvé se oba uvi­dí v momen­tě, kdy se on v sou­la­du se svou život­ní filo­zo­fií, „hlav­ně se nevá­zat“, roz­chá­zí se svou stá­va­jí­cí pří­tel­ky­ní. Když poz­dě­ji své nové zná­mos­ti vysvět­lu­je svůj pří­stup k jejich nově vzni­ka­jí­cí­mu vzta­hu, opla­tí mu Charlotte podob­nou infor­ma­cí, že jejich vztah taky nepo­va­žu­je za něco trva­lé­ho, pro­to­že trpí váž­nou nemo­cí ohro­žu­jí­cí její srd­ce.

A tak vypuk­ne kla­sic­ká roman­ti­ka: oba si napl­no uží­va­jí čer­stvé zami­lo­va­nos­ti s o to vět­ší inten­zi­tou v tuše­ní, že Charlotte tu dlou­ho nemu­sí být. Nechybí ani kla­sic­ká kri­ze, kdy Will nevy­dr­ží muka mono­ga­mie a spus­tí se na stře­še s jakousi žen­šti­nou.

Myslím, že kaž­dý divák napros­to přes­ně vytu­ší scé­nu, kdy dojde k roz­ho­du­jí­cí­mu zvra­tu v pří­bě­hu a pak už zbý­vá než jen tipo­vat a čekat s Willem a jeho přá­te­li, jak vše dopad­ne.

Co dodat závě­rem? Pro navo­ze­ní roman­tic­ké a tro­chu i vánoč­ní nála­dy to není špat­ný film. Podzim v tom­to fil­mu zrov­na nehra­je hlav­ní roli; zábě­ry, kdy si člo­věk uži­je pohled na krás­ně barev­ný New York, by se daly spo­čí­tat na prs­tech jed­né ruky, maxi­mál­ně na dvou. Zato si divák uži­je pohle­dy na Willa, kte­rý celý film pobí­há ve stá­le stej­ném oble­če­ní: tma­vé kalho­ty, tma­vé tri­ko a tma­vý kabát. Je tak čis­tot­ný, že se nemu­sí pře­vlé­kat nebo nao­pak na kon­ci natá­če­ní ten­to jeho úbor už jen zrecyklo­va­li???

O filmu:

Režie: Joan Chen
Scénář: Allison Burnett
V hlav­ních rolích: Richard Gere a Winona Ryder
Rok: 2000


Podívejte se na hodnocení Podzim v New Yorku na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38813 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71493 KB. | 24.06.2024 - 03:25:38