Kritiky.cz > Horory > Jason X (2001)

Jason X (2001)

rp Jason X 2001.jpg
rp Jason X 2001.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jason Voorhees bude ten­to­krát řádit ve vesmí­ru. Bohužel si nedě­lám sran­du…


Píše se rok 2010. Jason, bru­tál­ní vrah od jeze­ra Crystal Lake byl odsou­zen k tres­tu smr­ti za své ohav­né činy, ale kaž­dý pokud o jeho popra­vu dopa­dl kata­stro­fál­ně. „Jako by snad byl nesmr­tel­ný“. Proto bylo roz­hod­nu­to, že bude uve­den do hiber­nač­ní­ho spán­ku, aby jej moh­ly násle­du­jí­cí gene­ra­ce stu­do­vat a snad i při­jít na efek­tiv­ní způ­sob, jak se jej zba­vit natr­va­lo. Jenomže Jason se poku­sí utéct, zabi­je ozbro­jen­ce a dosta­ne se do kon­flik­tu s věd­ky­ní Rowan, kte­rá před jeho nebez­pe­čím všech­ny varo­va­la. Té se ho poda­ří nalá­kat do kry­o­ge­nic­ké jed­not­ky a zmra­zit. Bohužel tam s ním zůstá­vá uvěz­ně­na i ona. Uběhlo 445 let, Země se sta­la neo­by­va­tel­nou a vše živé bylo na ní zahu­be­no. Ti co pře­ži­li, našli úto­čiš­tě ve vesmí­ru a pře­ží­va­jí na vesmír­ných sta­ni­cích a rake­to­plá­nech. Jeden tako­vý, se vydá­vá na prů­zkum pla­ne­ty Země, aby se pát­ral po sta­rých arte­fak­tech a cen­nos­tech. Na jeho palubě je kro­mě ozbro­je­né jed­not­ky i pro­fe­sor Lowe a sku­pi­na jeho stu­den­tů. Ti nalez­nou zmrz­lé­ho Jasona i Rowan a vez­mou je sebou na palu­bu lodi. Ženu se jim poda­ří roz­mra­zit a ta se samo­zřej­mě hned sta­rá o to, co se sta­lo s Jasonem. Její varo­vá­ní berou všich­ni samo­zřej­mě opět na leh­kou váhu, což se jim samo­zřej­mě nevy­pla­tí. Jason sám obživ­ne a roz­pou­tá hlu­bo­ko ve vesmí­ru dal­ší krva­vý masa­kr…


Režie: James Isaac

Rok výro­by: 2001
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Kane Hodder...(Jason Voorhees)
Lexa Doig...(Rowan)
Chuck Campbell...(Tsunaron)
Lisa Ryder...(Kay-Em 14)
Peter Mensah...(Brodski)
Jonathan Potts...(profesor Lowe)
...a dal­ší


Od nepří­liš úspěš­né­ho devá­té­ho dílu uběh­lo doce­la dlou­hých osm let, než si zase někdo vzpo­mněl, že by moh­lo vznik­nout dal­ší pokra­čo­vá­ní Pátku 13. Přece jenom to své­ho času byla cel­kem výdě­leč­ná podí­va­ná, kte­rá si od roku 1980 zís­ka­la řadu pří­z­niv­ců. Proč tedy neo­prášit staré­ho dob­ré­ho zabi­já­ka a vydě­lat zas něja­ký ten peníz. Smůlou však bylo, že v té době už cel­kem frče­lo science ficti­on a tak samo­zřej­mě nena­padlo scé­náris­tu nic lep­ší­ho, než pře­su­nout děj z již mno­ho­krát pro­va­ře­né­ho Crystal Lake rov­nou do širé­ho vesmí­ru. Nějak si ovšem tvůr­ci neu­vě­do­mi­li, že sta­rá kla­si­ka měla mno­hem lep­ší ohla­sy, než kdeja­ký pokus o novin­ku – což se nevy­pla­ti­lo ani pět­ce, ani osmič­ce a už vůbec ne devít­ce.
Tu ostat­ně Jason X zce­la igno­ro­val (stej­ně jako to udě­la­li tvůr­ci devá­té­ho dílu s kon­cem osmič­ky). Na jed­nu stra­nu to bylo samo­zřej­mě dob­ře, ale do prde­le proč má pořád někdo potře­bu prznit sta­rou kla­si­ku, mís­to aby si vymys­le­li něco své­ho. Ačkoliv ten­to film nepo­va­žu­ji za úpl­ně nej­hor­ší díl celé série, tak jsem z něho zrov­na moc nad­še­ný nebyl. Nelíbila se mi změ­na pro­stře­dí, nelí­bil se mi ani samot­ný pří­běh a už vůbec ne to, co z Jasona nako­nec udě­la­li. Jediné co zůsta­lo při starém, byla bru­ta­li­ta, sluš­ný počet mrtvých a cel­kem pohled­né hereč­ky. To bylo taky to jedi­né, co jsem na tom vůbec doká­zal oce­nit.
Lexa Doig – to je děv­če přes­ně pod­le mého gusta. Líbila se mi účast Davida Cronenberga ze začát­ku fil­mu a je jen ško­da, že si nevy­mě­nil role s Jonathanem Pottsem – moh­li jsme si jeho pří­tom­nost užít dale­ko více. To Kane Hodder se zas koneč­ně dosy­ta vyřá­dil a že mu to šlo doce­la parád­ně. Docela jsem mu i závi­děl tu holo­gra­fic­kou pro­jek­ci z Crystal Lake a jeho „sezná­me­ní se“ s dvo­ji­cí polo­na­hých turis­tek. Když on Jason je mís­to toho aby je pořád­ně „vykle­pal“, okle­pe o strom i se spa­cá­kem. Rád bych tomu dal ale­spoň prů­měr­né hod­no­ce­ní, ale nemůžu. Ublížil bych tím jeho prů­měr­ným před­chůd­cům (k těm nej­lep­ším dílům se nepři­blí­žil ani okra­jo­vě), kte­ří se mi jako celek líbi­li o troš­ku víc. 

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33369 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72187 KB. | 20.05.2024 - 05:19:59