Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - Season 1

Loki - Season 1

Loki
Loki
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Loki (Tom Hiddleston) během udá­los­tí Avengers: Endgame ukra­dl (už podru­hé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadr­ží orga­ni­za­ce Time Variance Authority, kte­rá exis­tu­je mimo čas a pro­stor. Loki se orga­ni­za­ci musí zpo­ví­dat ze svých zlo­či­nů pro­ti posvát­né linii času...

Loki je po WandaVision a Falcon a Winter Soldier již tře­tí seri­ál ze svě­ta Marvel Cinematic Universe, kte­rý se obje­vil na stre­a­mo­va­cí služ­bě Disney+. Už prá­vě WandaVision a Falcon a Winter Soldier doká­za­li, že se není potře­ba obá­vat seri­á­lo­vé­ho for­má­tu. Už kvů­li fak­tu, že mají tyto seri­á­ly stej­ný roz­po­čet jako celo­ve­čer­ní fil­my a jejich pro­ducti­on valu­es jsou podob­né. Rozdíl je tak pou­ze v tom, že na roz­díl od prů­měr­ně dvou­ho­di­no­vých fil­mů jsou tyto seri­á­ly pocho­pi­tel­ně o pozná­ní del­ší, zrov­na seri­ál Loki ovšem roz­hod­ně není nata­ho­va­ným seri­á­lem. I pro­to, že se v něm pořád něco děje, před­sta­vu­je se nová půda pro budouc­nost MCU a uka­zu­je se, že bude sku­teč­ně divo­ká. Především ovšem Loki též skvě­le fun­gu­je sám o sobě.

I když s tím fun­go­vá­ním samo o sobě je to tro­chu slo­ži­těj­ší. Velkou roli totiž sehrá­vá pře­de­vším vní­má­ní vše­mi zná­mé­ho Lokiho v podá­ní Toma Hiddlestona. Postava, kte­rá si od prv­ní­ho Thora po Avengers: Infinity War pro­šla výraz­ným dějo­vým oblou­kem a vývo­jem a i díky tomu vše­mu bylo potě­šu­jí­cí vidět v prů­bě­hu Avengers: Endgame, že tato posta­va má do sku­teč­né­ho odcho­du ješ­tě dale­ko. I když je to kapá­nek slo­ži­těj­ší, pro­to­že kvů­li udá­los­tem Avengers: Endgame v pod­sta­tě posta­va při­chá­zí o vývoj, kte­rý zaži­la během Thor: Temný svět, Thor: Ragnarok a Avengers: Infinity War a vra­cí se k Lokimu, kte­rý sotva pro­žil závěr prv­ních Avengers. I když to samot­né pořád není na ško­du.

Seriál Loki pře­de­vším na hlav­ní­ho hrdi­nu vrhá mno­ho­krát nový pohled. Pohled, kdy už se na Lokiho nikdo nikdy nebu­de dívat jako dřív. Je to pořád aro­gant­ní soci­o­pat, uka­zu­jí se ovšem leh­ké názna­ky toho, proč vlast­ně tako­vým je. Nejde při­tom o niče­ní cha­rak­te­ru zápo­rá­ka, už od prv­ní­ho Thora Loki nefun­go­val jako vylo­že­ný zápo­rák a postu­pem jeho pří­tom­nos­ti v MCU se to ako­rát doka­zo­va­lo. Díky fak­tu, že je Loki hlav­ním hrdi­nou a dostá­vá o pozná­ní více pro­sto­ru než kdy dřív ovšem dostá­vá pří­le­ži­tost říct o sobě mno­hem více. A díky nadá­le famóz­ní­mu výko­nu Toma Hiddlestona se Loki defi­ni­tiv­ně stá­vá jed­nou z nej­kom­plex­něj­ších postav celé­ho MCU. A snad­no doka­zu­je, že má jeho vlast­ní seri­ál sku­teč­ně opod­stat­ně­ní. Už jen kvů­li těm mili­o­nům fany­nek.

První série seri­á­lu Loki ovšem pře­de­vším sku­teč­ně fun­gu­je jako mys­te­ri­óz­ní detek­tiv­ka. Už od prv­ní­ho setká­ní s orga­ni­za­cí TVA je jas­né, že dojde na hod­ně divo­ké věci, nikdo ovšem není scho­pen divá­ka při­pra­vit na věci, kte­ré při­jdou. Objeví se spous­ty zvra­tů, nadá­le se odha­lu­jí nové infor­ma­ce o fun­go­vá­ní celé­ho svě­ta MCU a dojde i na ono sli­bo­va­né ote­vře­ní mul­ti­vesmí­rů. Právě ty jsou zdro­jem vel­ké pase­ky, kte­rá bude mít vliv kro­mě 2. série Lokiho i na zby­tek Marvel Cinematic Universe. Už v 1. sérii Lokiho se ovšem tvůr­ci doká­za­li utrh­nout ze řetězů.

Výrazný vizu­ál, kte­rý pra­me­ní už z deko­ra­cí samot­né základ­ny TVA. Právě design a fun­go­vá­ní téhle byro­kra­tic­ké orga­ni­za­ce doká­že divá­ka při­pra­vit na to, co nás čeká. Loki na začát­ku fun­gu­je i díky své sty­li­za­ci, kte­rá je výrazná. A oné mys­te­ri­óz­nos­ti celé­ho seri­á­lu dopo­má­há i vyni­ka­jí­cí soun­d­track Natalie Holt, kte­rý doká­že fun­go­vat v napja­tých, emo­ci­o­nál­ních i akč­ních momen­tech a jde o výraz­ný hudeb­ní objev, kte­rý se snad v MCU zdr­ží co nejdéle. A doká­že svou muzi­ku nadá­le udr­žo­vat tak výraz­nou.

Kromě Lokiho se pře­de­vším před­sta­vu­jí nové posta­vy, mno­ho z nich ovšem skvě­le fun­gu­je. Už při svém nástu­pu na scé­nu Owen Wilson doká­že, že je na správ­ném mís­tě a to ješ­tě ani nedo­jde k jeho vyni­ka­jí­cí che­mii s Lokim, kdy se pře­de­vším postup­ně budu­je jed­no sku­teč­ně neče­ka­né přá­tel­ství. Kromě Wilsona se nejdří­ve sluš­ně před­sta­ví i Gugu Mbatha-Raw jako soud­ky­ně Renslayer, Wunmi Mosaku jako Hunter B-15 a pak už jen koneč­ně dojde na setká­ní s dám­skou ver­zí Lokiho v podá­ní Sophie Di Martino, kdy i tady dochá­zí k skvě­lé­mu budo­vá­ní (tak tro­chu nar­cist­ní­ho) vzta­hu. A to ješ­tě ani po pár epi­zo­dách nedo­jde na tako­vé­ho vyni­ka­jí­cí­ho Richarda E. Granta nebo (ne) čeka­nou návště­vu v závě­reč­né epi­zo­dě.

Příběh 1. série Lokiho nadá­le doká­že pře­kva­po­vat. První dvě epi­zo­dy to vypa­dá, že se o něco hra­je, vzá­pě­tí se ovšem uká­že, že se kar­ty hra­jí tak tro­chu někde jin­de. Právě i díky tomu dochá­zí k mno­ha vyni­ka­jí­cím pře­kva­pe­ním, seri­ál však záro­veň doká­že při­brz­dit a sku­teč­ně dodat funkč­ní emo­tiv­ní momen­ty. Lokiho, kte­rý pozo­ru­je svou budouc­nost, kdy­by se nedo­tkl Tesseractu, jeho che­mii s dám­skou ver­zí sebe samé­ho a spous­ty komor­něj­ších momen­tů, kte­ré uka­zu­jí, že Loki mož­ná není tako­vý sadis­ta, jak se tvá­ří. Ty momen­ty skvě­le fun­gu­jí a sku­teč­ně se díky tomu daří to, aby nepři­chá­ze­la akce za akcí a aby seri­ál kro­mě WOW momen­tů dodal i emo­tiv­ní momen­ty, kte­ré doká­žou pra­co­vat (nejen) s hlav­ním hrdi­nou.

Pochválit si urči­tě zaslou­ží i reži­sér­ka Kate Herron, kte­rá doká­že pra­co­vat s akč­ní­mi scé­na­mi, záro­veň doká­že oči­vid­ně pra­co­vat s her­ci a cel­ko­vě jde do jis­té míry cítit i její při­zna­ná inspi­ra­ce Davidem Fincherem. Kamera Autumn Durald jinak v prů­bě­hu seri­á­lu pra­cu­je s růz­ný­mi osví­ce­ní­mi, růz­ný­mi kame­ro­vý­mi úhly, sem tam i dlou­hý­mi zábě­ry a pře­de­vším sku­teč­ně výraz­ně pra­cu­je s vizu­á­lem. Na ten seri­ál se kou­ká straš­ně hez­ky.

Uprostřed seri­á­lu se navíc ješ­tě víc šláp­ne na plyn a dojde ješ­tě na divo­čej­ší hrát­ky, kte­ré budou mít zásad­něj­ší dohru v dal­ších MCU pro­jek­tech. Nic ovšem nemů­že divá­ka při­pra­vit na finá­le, kte­ré se roz­hod­ně nevy­dá smě­rem, kte­rým divák oče­ká­vá. Ono finá­le nejen fun­gu­je jako vyni­ka­jí­cí zvrat, ale sku­teč­ně půso­bí dojmem, že Marvel před­sta­vil výraz­nou hroz­bu, kte­rou nebu­de snad­né zasta­vit. Tento pro­jekt rozko­pl dve­ře vstříc něče­mu, co se bude v Marvelu budo­vat něko­lik let podob­ně jako se v prv­ních třech fázích MCU postup­ně budo­va­lo vyvr­cho­le­ní MCU ságy. Bude to ješ­tě roz­hod­ně zají­ma­vé, prá­vě Loki ovšem skvě­le navo­dil drát. Jde o skvě­lou divo­kou jízdu, kte­rá skvě­le gra­du­je, ser­ví­ru­je emo­tiv­ní i vel­ko­le­pé momen­ty a pře­de­vším sku­teč­ně doká­za­la před­sta­vit hlav­ní­ho hrdi­nu v novém svět­le a defi­ni­tiv­ně pár posled­ních pochy­bo­va­čů donu­tit k tomu, aby doká­za­li s tímhle bohem lsti aspoň tro­chu sou­cí­tit. Není ovšem důvod být smut­ný z toho, že je 1. série Lokiho u kon­ce, pro­to­že......

„Loki will return in sea­son 2.”

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %21. února 2023 Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 % Třetí díl filmové série se superhrdinou Ant-Manem se skoro celý odehrává v říši kvantových částic, do níž jsou krátce po začátku filmu nedopatřením vtaženi jak hlavní hrdina Scott (Paul […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55195 s | počet dotazů: 314 | paměť: 71719 KB. | 24.06.2024 - 14:55:52