Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - Season 1

Loki - Season 1

Loki
Loki
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Loki (Tom Hiddleston) během udá­los­tí Avengers: Endgame ukra­dl (už podru­hé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadr­ží orga­ni­za­ce Time Variance Authority, kte­rá exis­tu­je mimo čas a pro­stor. Loki se orga­ni­za­ci musí zpo­ví­dat ze svých zlo­či­nů pro­ti posvát­né linii času...

Loki je po WandaVision a Falcon a Winter Soldier již tře­tí seri­ál ze svě­ta Marvel Cinematic Universe, kte­rý se obje­vil na stre­a­mo­va­cí služ­bě Disney+. Už prá­vě WandaVision a Falcon a Winter Soldier doká­za­li, že se není potře­ba obá­vat seri­á­lo­vé­ho for­má­tu. Už kvů­li fak­tu, že mají tyto seri­á­ly stej­ný roz­po­čet jako celo­ve­čer­ní fil­my a jejich pro­ducti­on valu­es jsou podob­né. Rozdíl je tak pou­ze v tom, že na roz­díl od prů­měr­ně dvou­ho­di­no­vých fil­mů jsou tyto seri­á­ly pocho­pi­tel­ně o pozná­ní del­ší, zrov­na seri­ál Loki ovšem roz­hod­ně není nata­ho­va­ným seri­á­lem. I pro­to, že se v něm pořád něco děje, před­sta­vu­je se nová půda pro budouc­nost MCU a uka­zu­je se, že bude sku­teč­ně divo­ká. Především ovšem Loki též skvě­le fun­gu­je sám o sobě.

I když s tím fun­go­vá­ním samo o sobě je to tro­chu slo­ži­těj­ší. Velkou roli totiž sehrá­vá pře­de­vším vní­má­ní vše­mi zná­mé­ho Lokiho v podá­ní Toma Hiddlestona. Postava, kte­rá si od prv­ní­ho Thora po Avengers: Infinity War pro­šla výraz­ným dějo­vým oblou­kem a vývo­jem a i díky tomu vše­mu bylo potě­šu­jí­cí vidět v prů­bě­hu Avengers: Endgame, že tato posta­va má do sku­teč­né­ho odcho­du ješ­tě dale­ko. I když je to kapá­nek slo­ži­těj­ší, pro­to­že kvů­li udá­los­tem Avengers: Endgame v pod­sta­tě posta­va při­chá­zí o vývoj, kte­rý zaži­la během Thor: Temný svět, Thor: Ragnarok a Avengers: Infinity War a vra­cí se k Lokimu, kte­rý sotva pro­žil závěr prv­ních Avengers. I když to samot­né pořád není na ško­du.

Seriál Loki pře­de­vším na hlav­ní­ho hrdi­nu vrhá mno­ho­krát nový pohled. Pohled, kdy už se na Lokiho nikdo nikdy nebu­de dívat jako dřív. Je to pořád aro­gant­ní soci­o­pat, uka­zu­jí se ovšem leh­ké názna­ky toho, proč vlast­ně tako­vým je. Nejde při­tom o niče­ní cha­rak­te­ru zápo­rá­ka, už od prv­ní­ho Thora Loki nefun­go­val jako vylo­že­ný zápo­rák a postu­pem jeho pří­tom­nos­ti v MCU se to ako­rát doka­zo­va­lo. Díky fak­tu, že je Loki hlav­ním hrdi­nou a dostá­vá o pozná­ní více pro­sto­ru než kdy dřív ovšem dostá­vá pří­le­ži­tost říct o sobě mno­hem více. A díky nadá­le famóz­ní­mu výko­nu Toma Hiddlestona se Loki defi­ni­tiv­ně stá­vá jed­nou z nej­kom­plex­něj­ších postav celé­ho MCU. A snad­no doka­zu­je, že má jeho vlast­ní seri­ál sku­teč­ně opod­stat­ně­ní. Už jen kvů­li těm mili­o­nům fany­nek.

Více na Kritiky.cz
Terminál – příběh muže, který čekal [caption id="attachment_338314" align="alignleft" width="240"] Photo © DreamWorks SKG[/caption] Kd...
Tomáš Klus Tomáš Klus (* 15. května 1986, Třinec) je český písničkář, bývalý moderní pětibojař a...
Severská filmová zima 2017 Ve čtvrtek 9.února začal v Praze v kině Lucerna festival Severská filmová zima, kde mohou di...
#1934: Vykopávka - 60 % Vykopávka (Utgrävningen) Vydalo nakladatelství Labyrint v brožované vazbě v roce 2016. Kn...
Pýcha národa Ne-recenze na ne-film Nation's Pride (Pýcha národa): Předpokládám, že většina z těch, co č...

První série seri­á­lu Loki ovšem pře­de­vším sku­teč­ně fun­gu­je jako mys­te­ri­óz­ní detek­tiv­ka. Už od prv­ní­ho setká­ní s orga­ni­za­cí TVA je jas­né, že dojde na hod­ně divo­ké věci, nikdo ovšem není scho­pen divá­ka při­pra­vit na věci, kte­ré při­jdou. Objeví se spous­ty zvra­tů, nadá­le se odha­lu­jí nové infor­ma­ce o fun­go­vá­ní celé­ho svě­ta MCU a dojde i na ono sli­bo­va­né ote­vře­ní mul­ti­vesmí­rů. Právě ty jsou zdro­jem vel­ké pase­ky, kte­rá bude mít vliv kro­mě 2. série Lokiho i na zby­tek Marvel Cinematic Universe. Už v 1. sérii Lokiho se ovšem tvůr­ci doká­za­li utrh­nout ze řetězů.

Výrazný vizu­ál, kte­rý pra­me­ní už z deko­ra­cí samot­né základ­ny TVA. Právě design a fun­go­vá­ní téhle byro­kra­tic­ké orga­ni­za­ce doká­že divá­ka při­pra­vit na to, co nás čeká. Loki na začát­ku fun­gu­je i díky své sty­li­za­ci, kte­rá je výrazná. A oné mys­te­ri­óz­nos­ti celé­ho seri­á­lu dopo­má­há i vyni­ka­jí­cí soun­d­track Natalie Holt, kte­rý doká­že fun­go­vat v napja­tých, emo­ci­o­nál­ních i akč­ních momen­tech a jde o výraz­ný hudeb­ní objev, kte­rý se snad v MCU zdr­ží co nejdéle. A doká­že svou muzi­ku nadá­le udr­žo­vat tak výraz­nou.

Kromě Lokiho se pře­de­vším před­sta­vu­jí nové posta­vy, mno­ho z nich ovšem skvě­le fun­gu­je. Už při svém nástu­pu na scé­nu Owen Wilson doká­že, že je na správ­ném mís­tě a to ješ­tě ani nedo­jde k jeho vyni­ka­jí­cí che­mii s Lokim, kdy se pře­de­vším postup­ně budu­je jed­no sku­teč­ně neče­ka­né přá­tel­ství. Kromě Wilsona se nejdří­ve sluš­ně před­sta­ví i Gugu Mbatha-Raw jako soud­ky­ně Renslayer, Wunmi Mosaku jako Hunter B-15 a pak už jen koneč­ně dojde na setká­ní s dám­skou ver­zí Lokiho v podá­ní Sophie Di Martino, kdy i tady dochá­zí k skvě­lé­mu budo­vá­ní (tak tro­chu nar­cist­ní­ho) vzta­hu. A to ješ­tě ani po pár epi­zo­dách nedo­jde na tako­vé­ho vyni­ka­jí­cí­ho Richarda E. Granta nebo (ne) čeka­nou návště­vu v závě­reč­né epi­zo­dě.

Příběh 1. série Lokiho nadá­le doká­že pře­kva­po­vat. První dvě epi­zo­dy to vypa­dá, že se o něco hra­je, vzá­pě­tí se ovšem uká­že, že se kar­ty hra­jí tak tro­chu někde jin­de. Právě i díky tomu dochá­zí k mno­ha vyni­ka­jí­cím pře­kva­pe­ním, seri­ál však záro­veň doká­že při­brz­dit a sku­teč­ně dodat funkč­ní emo­tiv­ní momen­ty. Lokiho, kte­rý pozo­ru­je svou budouc­nost, kdy­by se nedo­tkl Tesseractu, jeho che­mii s dám­skou ver­zí sebe samé­ho a spous­ty komor­něj­ších momen­tů, kte­ré uka­zu­jí, že Loki mož­ná není tako­vý sadis­ta, jak se tvá­ří. Ty momen­ty skvě­le fun­gu­jí a sku­teč­ně se díky tomu daří to, aby nepři­chá­ze­la akce za akcí a aby seri­ál kro­mě WOW momen­tů dodal i emo­tiv­ní momen­ty, kte­ré doká­žou pra­co­vat (nejen) s hlav­ním hrdi­nou.

Více na Kritiky.cz
She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Zelená panenka, v těsných džínách roštěnka 2/10 – Mám chuť tomu dát odpad už jenom za název té epizody. Také čistokrevně prašt...
Zaklínač Dnes měl premiéru trailer na seriál Zaklínač od Netflixu. Hlavní roli hraje hvězda DC filmů ...
Farma SK – 8. série – 59. díl https://www.youtube.com/watch?v=ibPkGZBoQuA...
Ilustrátorská mateřská - 30 ...
Podzim 2020: Na které seriály se můžeme těšit Zajímavých titulů vyšla spousta, ať už nové či ne, ale klasická podzimní sezóna je tak n...

Pochválit si urči­tě zaslou­ží i reži­sér­ka Kate Herron, kte­rá doká­že pra­co­vat s akč­ní­mi scé­na­mi, záro­veň doká­že oči­vid­ně pra­co­vat s her­ci a cel­ko­vě jde do jis­té míry cítit i její při­zna­ná inspi­ra­ce Davidem Fincherem. Kamera Autumn Durald jinak v prů­bě­hu seri­á­lu pra­cu­je s růz­ný­mi osví­ce­ní­mi, růz­ný­mi kame­ro­vý­mi úhly, sem tam i dlou­hý­mi zábě­ry a pře­de­vším sku­teč­ně výraz­ně pra­cu­je s vizu­á­lem. Na ten seri­ál se kou­ká straš­ně hez­ky.

Uprostřed seri­á­lu se navíc ješ­tě víc šláp­ne na plyn a dojde ješ­tě na divo­čej­ší hrát­ky, kte­ré budou mít zásad­něj­ší dohru v dal­ších MCU pro­jek­tech. Nic ovšem nemů­že divá­ka při­pra­vit na finá­le, kte­ré se roz­hod­ně nevy­dá smě­rem, kte­rým divák oče­ká­vá. Ono finá­le nejen fun­gu­je jako vyni­ka­jí­cí zvrat, ale sku­teč­ně půso­bí dojmem, že Marvel před­sta­vil výraz­nou hroz­bu, kte­rou nebu­de snad­né zasta­vit. Tento pro­jekt rozko­pl dve­ře vstříc něče­mu, co se bude v Marvelu budo­vat něko­lik let podob­ně jako se v prv­ních třech fázích MCU postup­ně budo­va­lo vyvr­cho­le­ní MCU ságy. Bude to ješ­tě roz­hod­ně zají­ma­vé, prá­vě Loki ovšem skvě­le navo­dil drát. Jde o skvě­lou divo­kou jízdu, kte­rá skvě­le gra­du­je, ser­ví­ru­je emo­tiv­ní i vel­ko­le­pé momen­ty a pře­de­vším sku­teč­ně doká­za­la před­sta­vit hlav­ní­ho hrdi­nu v novém svět­le a defi­ni­tiv­ně pár posled­ních pochy­bo­va­čů donu­tit k tomu, aby doká­za­li s tímhle bohem lsti aspoň tro­chu sou­cí­tit. Není ovšem důvod být smut­ný z toho, že je 1. série Lokiho u kon­ce, pro­to­že......

„Loki will return in sea­son 2.”

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %21. února 2023 Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 % Třetí díl filmové série se superhrdinou Ant-Manem se skoro celý odehrává v říši kvantových částic, do níž jsou krátce po začátku filmu nedopatřením vtaženi jak hlavní hrdina Scott (Paul […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64734 s | počet dotazů: 292 | paměť: 70396 KB. | 29.11.2023 - 18:56:06