Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - Glorious Purpose (E01)

Loki - Glorious Purpose (E01)

Loki01
Loki01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Loki (Tom Hiddleston) během udá­los­tí Avengers: Endgame ukra­dl (už podru­hé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadr­ží orga­ni­za­ce Time Variance Authority, kte­rá exis­tu­je mimo čas a pro­stor. Loki se orga­ni­za­ci musí zpo­ví­dat ze svých zlo­či­nů pro­ti posvát­né linii času...

Ještě pár let nazpá­tek to vypa­da­lo, že je s Lokim v Marvel Cinematic Universe a byla to roz­hod­ně ško­da. Z Toma Hiddlestona se vyklu­ba­la cas­tingo­vá tre­fa do čer­né­ho, kte­rá v rám­ci 5 fil­mů (Thor 1-3, Avengers 1, 3) dala do role abso­lut­ně všech­no a udě­la­la z Lokiho i přes jeho nar­cis­tic­kou pova­hu jed­no­du­še milu­jí­cí posta­vu. Jenomže pak při­šlo na řadu Avengers: Endgame. Zde se Hiddleston nejen vrá­til, ale záro­veň se ote­vře­li dve­ře pro návrat Lokiho v Hiddlestonově podá­ní. A na ten návrat sku­teč­ně dochá­zí v seri­á­lu Loki. Šestidílná mini­sé­rie v režii Kate Herron se dle vyjá­d­ře­ní tvůr­ců pře­de­vším inspi­ro­va­la Sedm Davida Finchera, na pit­chin­gu v Marvel Studios byla pre­zen­to­va­ná jako poten­ci­o­nál­ně nej­lep­ší seri­ál od Marvel Studios a už kvů­li fanouš­ko­vé základ­ně, kte­rou si Loki za těch něko­lik zís­kal byli oče­ká­vá­ní pocho­pi­tel­ně na vyso­ké vlně. A veli­ce potě­ší fakt, že pilot Lokiho nazna­ču­je, že se máme na co těšit.

Jak se dalo čekat, pilot­ní díl Lokiho pře­de­vším divá­ka expo­zi­cí uvá­dí do šir­ší­ho dění. Pilotní díl Lokiho tak vysvět­lu­je pra­vi­dla orga­ni­za­ce TVA, roz­ši­řu­je svět MCU a pře­de­vším vyža­du­je divác­kou pozor­nost. Především i pro­to, že jsou pro­za­tím­ní pra­vi­dla orga­ni­za­ce TVA tak tro­chu kom­pli­ko­va­né a záro­veň i tak tro­chu odpo­ví­da­jí na zásad­ní otáz­ky z Avengers: Endgame, kte­ré divá­kům moh­li vrtat hla­vou. Loki se ovšem sku­teč­ně vydá­vá v rám­ci MCU jinou ces­tou a nazna­ču­je, že se seri­ál vydá ces­tou dob­ro­druž­né sci-fi detek­tiv­ky, kde se bude pře­de­vším hrát s časem, alter­na­tiv­ní­mi rea­li­ta­mi a pře­de­vším Lokim.

Tom Hiddleston je opět Loki. Ovšem ne ten Loki, kte­rý si pro­šel udá­lost­mi Temného svě­ta, Ragnaroku a Infinity War. Jde nao­pak o Lokiho, kte­rý tepr­ve zažil udá­los­ti Avengers, což zna­me­ná, že ho v rám­ci seri­á­lu sle­du­je­me ješ­tě v jeho vel­mi nega­tiv­ní for­mě. Tahle vari­an­ta Lokiho se tak musí obe­jít bez vývo­je, kte­rá tato posta­va zaži­la od roku 2013 a je jed­no­du­še ten sta­rý pro­rad­ný Loki, kte­rý v roce 2012 zato­pil Avengers. Díky tomu, že se z Lokiho ofi­ci­ál­ně stá­vá hlav­ní posta­va ovšem divák dostá­vá pří­le­ži­tost do jeho cha­rak­te­ru nahléd­nout víc. Loki je sice pořád aro­gant­ní soci­o­pat, už pilot­ní epi­zo­da ovšem při­po­me­ne klad­né strán­ky Lokiho a defi­ni­tiv­ně uká­že, že přes všech­ny své činy měl pořád svou rodi­nu vel­mi rád.

Stejně skvě­lý jako Tom Hiddleston je i Owen Wilson. Tento kome­di­ál­ní herec se v roli agen­ta Mobiuse v pod­sta­tě stá­vá Lokiho prů­vod­cem pra­vi­dly TVA a už prv­ní epi­zo­da uka­zu­je, že jejich vzá­jem­ná che­mie a obou­stran­ná nedů­vě­ři­vost budou nejen zdro­jem sluš­né­ho kome­di­ál­ní­ho zla­ta, ale také dyna­mic­ké­ho vzta­hu. Velká část toho­to dílu se strá­ví jen časem, kdy se Loki a Mobius slov­ně kon­fron­tu­jí a jejich dia­lo­go­vé kon­fron­ta­ce, ohlí­že­ní se za Lokiho minu­los­tí i budouc­nos­tí a Mobiusovou sna­hou o roz­lousk­nu­tí prvé Lokiho pova­hy jsou nejen nesku­teč­ně zají­ma­vé, ale v někte­rých momen­tech vylo­že­ně dojem­né. Ukazuje se, že tvůr­ci sku­teč­ně při­šli s kre­a­tiv­ním způ­so­bem, jak Lokiho tak tro­chu vrá­tit do dění a záro­veň tuhle posta­vu sku­teč­ně před­sta­vit i v tak tro­chu jiném svět­le, pře­de­vším v momen­tech, kdy nemá vše tak úpl­ně pod kon­t­ro­lou a bůh lstí v rám­ci svých eska­pád s TVA nej­spíš pro­jde zkouš­kou své­ho titu­lu. I Lokiho nej­vět­ší odpůr­ci si dost mož­ná ke kon­ci 1. série boha lsti zami­lu­jí.

Tvůrcem seri­á­lu je Michael Waldron, kte­rý je mimo jiné zod­po­věd­ný i za scé­ná­ře k něko­li­ka epi­zo­dám Rick a Morty. A i v tomhle ohle­du jde vlast­ně o vkus­nou vol­bu. Humor v Lokim je hod­ně svůj a ne kaž­dé­ho dože­ne k slzám smí­chu, přes­to je ovšem vidět, že Waldron za psa­cím sto­lem pilo­tu jis­té pove­de­né vtíp­ky sku­teč­ně dodal. Vyloženě super je poté režie Kate Herron. Herron se sku­teč­ně daří při­jít s jis­tou for­mou detek­tiv­ní­ho napě­tí, daří se jí pra­co­vat s atmo­sfé­rou, oči­vid­ně umí vézt ide­ál­ním způ­so­bem dia­lo­go­vé scé­ny a pilot Lokiho půso­bí nesku­teč­ně živel­ně. V rám­ci prv­ní epi­zo­dy sice ješ­tě úpl­ně nepři­šla řada na akč­ní scé­ny, v rám­ci před­sta­vo­vač­ky ovšem Herron sku­teč­ně odvá­dí dobrou prá­ci a může napl­nit divá­ka snad­no opti­mizmem, že se v násle­du­jí­cích dílech nic nezka­zí.

Loki má též vel­mi pove­de­nou výpra­vu. Design ústře­dí TVA je nesku­teč­ně půso­bi­vý a nedá se na něj vyna­dí­vat. A ani na soun­d­track Natalie Holt se zatím jed­no­du­še nedá říct nic špat­né­ho. Jsou vidět oči­vid­né ambi­ce a už po prv­ní epi­zo­dě je vel­mi znát, že bude 1. série Lokiho nesku­teč­ně divo­kou jízdou. Pilot Lokiho je nejen napros­to úžas­ně zábav­ná podí­va­ná, ale také sku­teč­ně něco dosud v rám­ci MCU nevi­dě­né­ho. Hiddleston si kvů­li pří­tom­nos­ti Owena Wilsona sice nemů­že svo­jí One Man Show vylo­že­ně ovlád­nout, přes­to je skvě­le vidět ho zpět ve vrchol­né for­mě a snad se tedy v násle­du­jí­cích týd­nech bude stej­ně moc dát chvá­lit celý seri­ál jako celek. První šes­ti­na nejen roz­hod­ně nalá­ká, ale v pod­sta­tě při­p­ne pásy na divo­kou jízdu, kde se budou dít věci. Bude to skvě­lé! Nebo spíš glo­ri­ous?!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %21. února 2023 Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 % Třetí díl filmové série se superhrdinou Ant-Manem se skoro celý odehrává v říši kvantových částic, do níž jsou krátce po začátku filmu nedopatřením vtaženi jak hlavní hrdina Scott (Paul […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45683 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71834 KB. | 14.07.2024 - 12:30:44