Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%

The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%

crew
crew
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Studio Marvel nám po sérii WandaVision při­ná­ší dal­ší kou­sek ze sklá­dan­ky 4. fáze MCU. A jak měl na sta­rost před­cho­zí seri­ál muž dohlí­že­jí­cí na spí­še žen­skou strán­ku, tak zde má na povel tu spous­tu tes­toste­ro­nu žena. Tou je reži­sér­ka Kari Skogland, mají­cí za sebou něko­lik tele­viz­ních fil­mů, ale pře­de­vším sluš­né množ­ství seri­á­lů. A jak už bývá zvy­kem, i zde se o pří­pra­vu scé­ná­řů podě­li­lo něko­lik lidí.
Plynule pře­chá­zí­me do obdo­bí po udá­los­tech „Endgame“. Kapitán Amerika pro­žil svůj dlou­hý život tak, jak si přál a pře­dal svůj štít Samovi (Anthony Mackie). Ten se cítí až pří­liš zavá­zán své­mu pří­te­li, tak­že se roz­hod­ne štít svě­řit muzeu jako odkaz hod­not, kte­ré Steve Rogers před­sta­vo­val. Nicméně to, že se Sam vzdal ští­tu tak snad­no, se ani pra­má­lo nelí­bí Buckymu (Sebastian Stan). Pro něho má štít mno­hem vět­ší význam a osob­ní hod­no­tu. A nejen to, už fakt, že kapi­tán pře­dal štít sym­bo­lic­ky Samovi musí pře­ci zna­me­nat něco víc.

falcon
Photo © Disney+

Ale než se roz­hod­nou tuto záplet­ku oba hrdi­no­vé roz­plést, kaž­dý si jde na chví­li svou ces­tou. Na scé­ně se však obje­vu­je sku­pin­ka super­vo­já­ků ne nepo­dob­ných svo­ji silou Stevovi a nebo Buckymu. A tato hroz­ba sve­de Sama i Buckyho opět dohro­ma­dy. Musí tak čelit nové hroz­bě, spo­jit síly s nemys­li­tel­ným „spo­jen­cem“ a záro­veň vyře­šit otáz­ku, zda může někdo dal­ší nahra­dit Kapitána Ameriku.
Seriál má ten­to­krát pou­hých šest dílů, což by napo­ví­da­lo tomu, že se bude muset spě­chat. Nakonec tomu až tak není. A je to hlav­ně tím, že seri­ál je úpl­ně o něčem jiném, než jsem si já před­sta­vo­val.
Pojďme si tedy nej­pr­ve říct, co jsem od seri­á­lu čekal. Sam i Bucky mají oba se Stevem dlou­ho his­to­rii, i když kaž­dý tro­chu z jiné per­spek­ti­vy. A je prav­dou, že na kon­ci Endgame, když byl štít pře­dán Samovi, dáva­lo to i mě vět­ší smyls. Bucky je sice super­vo­ják, ale také oso­ba s pohnu­tou minu­los­tí, člo­věk, kte­ré­mu nemů­že ani nej­vět­ší opti­mis­ta věřit na 100%. Tady se pros­tě Steve Rogers roz­ho­dl jako správ­ný voják a dál na svůj pro­fe­si­o­nál­ní úsu­dek. Avšak Sam Wilson ali­as Falcon je pou­ze běž­ný člo­věk. Bylo by tak poměr­ně nasna­dě, kdy­by byl seri­ál o tom, kdo je vlast­ně v výše zmí­ně­ných dvou ten vhod­něj­ší do role nové­ho Kapitána Ameriky. Zda-li vůbec někte­rý z nich, a seri­ál mohl být tak spíš ces­tou za nale­ze­ním něko­ho úpl­ně nové­ho.
Z té dru­hé polo­vi­ny toho, co jsem teď napsal se vlast­ně znač­ná část vypl­ni­la. Alespoň na chví­li. Avšak morál­ních dile­mat a roz­po­rů mezi Samem a Buckym v tom­to seri­á­lu pří­liš není. Určitě ne na úrov­ni, kdo by mohl být dal­ší Kapitán Amerika, a kdo z dvo­ji­ce je k tomu vhod­něj­ší. Párkrát na to téma řeč při­jde, ale vlast­ně jen na krát­ko a nikdy v kon­krét­ních kono­ta­cích.
Nechci pří­liš odha­lo­vat pří­běh stej­ně jako v recen­zi na WandaVision, tak­že si teď struč­ně poví­me, co jsme tedy dosta­li.

cap
Photo © Disney+

Seriál jako celek půso­bí až komor­ním dojmem, pro­to­že řeší jed­nu poměr­ně jas­ně nalin­ko­va­nou záplet­ku, kte­rá je ješ­tě navíc oby­čej­ná až praští. O zvra­ty v pří­bě­hu se tak musí posta­rat něko­lik ved­lej­ších postav, ať už s vět­ší či mizi­vou mírou dopa­du na budou­cí udá­los­ti MCU. Často se tak divák při­stih­ne, že se doce­la nudí a na obra­zov­ce se nic moc nedě­je. Spousta času je pros­tě jen výplň, fun­gu­jí­cí jako ber­lič­ka pro napo­jo­vá­ní scén, kte­ré se ale­spoň ode­hrá­va­jí v zají­ma­vých loka­cích včet­ně Prahy a dal­ších evrop­ských měst. Pokud pak dojde na sku­teč­nou akci, tak ta nevy­pa­dá zle a pro­po­je­ní se záplet­kou je vyře­še­no solid­ně. Akce tak nepů­so­bí jen jako „fan­ser­vis“, ale má sku­teč­ný význam i pro zod­po­vě­ze­ní otáz­ky, jest­li je Falcon sku­teč­ně mož­ný nástup­ce Kapitána Ameriky.
Po shléd­nu­tí celé série jsem se ale neu­brá­nil dojmu, že to bylo vlast­ně všech­no úpl­ně o něčem jiném. Hlavním téma­tem se totiž uká­zal fakt, že Sam Wilson je čer­noch a všech­no to dile­ma pra­me­ní z toho. Otázkou, kte­rá v seri­á­lu sku­teč­ně zazní tedy je: „Může být nový Kapitán čer­noch?“. Tady pros­tě vůbec nejde o to, kdo má jakou fyzic­kou sílu a kon­di­ci, nebo kdo má jaké cha­rak­te­ro­vé vlast­nos­ti a morál­ní kre­dit. Je to pros­té, vel­mi brzy divák zjis­tí, že má být Kapitán Amerika Sam Wilson, ale v seri­á­lu se po celou dobu jen hle­dá opod­stat­ně­ní této vol­by a upo­zor­ňu­je se na kon­tro­ver­zi, že je Falcon čer­né ple­ti.
V sou­vis­los­ti s tím, co se kolem lidí s odliš­nou bar­vou ple­ti děje po svě­tě si mys­lím, že je to buď zvlášt­ní náho­da, nebo je to čis­tý úmy­sl, jak skr­ze hrdin­ský seri­ál nalít lidem po svě­tě, že je ok, když čer­noch dělá důle­ži­tou a zásluž­nou prá­ci (čím samo­zřej­mě nechci vůbec tvr­dit, že by tomu taky být nemoh­lo nebo nemě­lo). Bohužel se obá­vám, že prav­dě­po­dob­něj­ší je ta dru­há vari­an­ta a kvů­li tomu­to fak­tu u mě seri­ál kle­sl hod­ně hlu­bo­ko.

crew
Photo © Disney+

Nejen, že půso­bí jen jako nata­že­ná část vět­ší­ho fil­mu do extré­mu, ale nemá ani žád­ný vět­ší pře­sah do MCU kro­mě samot­né­ho nové­ho Kapitána Ameriky a pár dal­ších ved­lej­ších postav. Být tato záplet­ka v něja­kém samo­stat­ném MCU fil­mu, tak se jí věnu­je maxi­mál­ně půl hodi­ny nikdo by se nedi­vil. Ale hlav­ně by byli všich­ni spo­ko­je­ni. Fajn sce­né­rie a vel­mi sluš­ný hudeb­ní dopro­vod Henryho Jackmana tohle neza­chrá­ní.
Nemohu říct, že bych se u sle­do­vá­ní celou dobu nudil, jen jsem pros­tě čekal tro­chu víc akce, mno­hem víc morál­ní­ho dile­ma­tu, a hlav­ně něja­ký vět­ší přes do MCU podob­ný, jako to bylo v pří­pa­dě WandaVision. Smutné je, že nej­lep­ší posta­vou seri­á­lu je jed­na z ved­lej­ších, a že Sam Wilson sice může vypa­dat sebe­líp v novém oble­ku, ale jako Kapitán Amerika by dlou­ho nepře­žil (i přes to, že se divá­ka tvůr­ci sna­ží vše­mož­ně pře­svěd­čit o opa­ku). Jen díky tomu, že byl jeden díl oprav­du vel­mi nad­stan­dard­ní dávám 65%.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Falcon and the Winter Soldier23. dubna 2021 The Falcon and the Winter Soldier Po odchodu Stevea Rogerse do superhrdinského důchodu je svět bez Captaina Ameriky. Štít Captaina Ameriky potřebuje nového majitele. Jenže to nyní není na pořadu dne. Je tu nová hrozba, […] Posted in TV Recenze
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Black Widow - Recenze - 70%11. července 2021 Black Widow - Recenze - 70% Konečně máme v kinech pořádnou pecku. Scarlett Johansson se konečně vrací na plátno ve své ikonické roli a navíc v sólofilmu. Black Widow alias Nataša Romanova (anglicky Natasha Romanoff) […] Posted in Filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier - New World Order (E01)19. března 2021 The Falcon and the Winter Soldier - New World Order (E01) Šest měsíců po konci událostí Avengers: Endgame se Sam Wilson (Anthony Mackie) musí vyrovnat s tím, že mu Steve Rogers předal identitu Captaina Ameriky. Bucky Barnes (Sebastian Stan) se […] Posted in TV Recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34235 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71807 KB. | 14.07.2024 - 07:28:36