Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - Recenze - 90%

Loki - Recenze - 90%

Miss Minutes
Miss Minutes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste fanouš­ky mar­ve­lov­ských fil­mů a ješ­tě jste nevi­dě­li Lokiho nej­no­věj­ší seri­á­lo­vý počin, měli bys­te to rych­le napra­vit. Proč? Protože Kevin Feige, ředi­tel stu­dia Marvel, nám všem lhal. A v čem? Před lety pan Feige v tis­ku tvr­dil, že divák nemu­sí sle­do­vat žád­ný seri­ál, kte­rý Marvel chys­tá pro kom­plet­ní záži­tek. Seriál WandaVision nám však již nazna­čil, že tomu bude prav­dě­po­dob­ně jinak a stu­dio hod­lá své seri­á­ly začle­nit do šir­ší­ho kon­tex­tu. A Loki se do toho pouš­tí víc, než by si kdo mys­lel.
Ocitáme se zpět v roce 2012, kdy se ode­hrá­lo prv­ní spo­leč­né dob­ro­druž­ství Avengers, a pak vlast­ně i Endgame, kte­ré se nám brzy při­po­me­ne. Loki (Tom Hiddleston) se zmoc­ní teserak­tu a prchá nezná­mo kam. V krát­ké sek­ven­ci je však zajat vojá­ky podiv­né a zákeř­né orga­ni­za­ce TVA (Time Variance Authority). A brzy poté je nám vysvět­le­no, o co se jed­ná a co je v sáz­ce. Loki se prav­dě­po­dob­ně popr­vé dostá­vá do pozi­ce, kdy neo­vliv­ňu­je dění kolem sebe a fakt, že je bohem kla­mu a pokry­tec­tví, nehra­je vůbec žád­nou roli. Co všech­no na své nové pou­ti uvi­dí a jak jeho činy ovliv­ní nejen jeho budouc­nost, se dozví­te na onli­ne plat­for­mě Disney+ a dal­ších onli­ne služ­bách.

Loki a Mobius
Zdroj: Marvel Studios

Tentokrát se tato recen­ze nedá napsat tak úpl­ně bez spo­i­le­rů, tak­že nej­pr­ve struč­ně shr­nu seri­ál s pou­hý­mi šes­ti epi­zo­da­mi. Seriál reží­ru­je Kate Herronová, kte­rá je jedi­nou reži­sér­kou, a jak je zvy­kem, má k dis­po­zi­ci zástup scé­náris­tů. To, že seri­ál vede pou­ze jed­na oso­ba, se však odrá­ží v tom, že jed­not­li­vé díly na sebe lépe nava­zu­jí a je zacho­vá­na urči­tá výsled­ná vize. Scénáře jsou v tom­to ohle­du pou­ze pro­střed­kem k dosa­že­ní cíle. Série Loki je výji­meč­ným zážit­kem, kte­rý hýří barva­mi, spous­tou ori­gi­nál­ních audi­o­vi­zu­ál­ních nápa­dů a obsa­hu­je něko­lik vel­mi zají­ma­vých zvra­tů. K tomu vše­mu si při­počtě­te vel­mi nad­stan­dard­ní herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré má zásad­ní vliv na styl humo­ru a pře­de­vším na che­mii mezi posta­va­mi. Celkově skvě­lý pro­jekt a výbor­ná zába­va nejen pro fanouš­ky komik­su.

Miss Minutes
Zdroj: Marvel Studios

Pojďme si nyní tuto sérii tro­chu roze­brat. V zása­dě lze kon­sta­to­vat, že růz­né scé­ná­ře vedou k růz­ným dílům. Totéž pla­tí i zde, ale slou­ží to pro infor­ma­ci. První díl je spí­še sezna­mo­va­cí, dru­hý o obje­vo­vá­ní záplet­ky a postav, tře­tí o prv­ních zvra­tech a pak se poma­lu jde do finá­le. Každý díl si jede tak tro­chu svým tem­pem a vůbec to není na ško­du. Zde bych jen podotkl, že to pla­tí v pří­pa­dě, že divák sle­du­je díly seri­á­lu v rozum­ném časo­vém odstu­pu. Kdyby se na kaž­dý díl čeka­lo týden, asi bych mlu­vil jinak.
To, co se odrá­ží v koneč­ném hod­no­ce­ní, jsou pře­de­vším dvě věci. Tou prv­ní je neu­vě­ři­tel­ně zají­ma­vá a uvě­ři­tel­ná che­mie mezi posta­va­mi a cel­ko­vé herec­ké výko­ny všech postav, včet­ně těch ved­lej­ších (Richard E. Grant, Wunmi Mosaku). Tom Hiddleston v roli Lokiho koneč­ně dostal pro­stor pro kom­plex­ní ztvár­ně­ní této myto­lo­gic­ké posta­vy, kte­rá ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní tro­chu zao­stá­va­la. Owen Wilson v roli chyt­ré­ho a zví­da­vé­ho agen­ta TVA Mobia opět uka­zu­je svůj čich na úspěch a jeho oso­bi­tý pro­jev emo­cí je oprav­du skvě­lý („Wuau“). Tuto dvo­ji­ci dopl­ňu­je pro mě osob­ně nezná­má hereč­ka Sophia Di Martino, o to víc mě její výkon pře­kva­pil. Její poje­tí role je také vel­mi výraz­né a uvě­ři­tel­né, tak­že máme o zají­ma­vé dia­lo­gy posta­rá­no.
Druhou věcí, kte­rá má vliv na hod­no­ce­ní, je začle­ně­ní seri­á­lu do kon­tex­tu před­cho­zích fil­mů. Tvůrci si v seri­á­lu pohrá­va­jí s téma­tem před­ur­če­ní a svo­bod­né vůle. Díky tomu mají mož­nost při­po­me­nout před­cho­zí divác­ké zku­še­nos­ti ve svě­tě MCU a občas vyu­žít drob­ných nará­žek. Vřele pro­to všem dopo­ru­ču­ji dávat při sle­do­vá­ní pozor, pro­to­že i malič­kost může mít zásad­ní vliv na prů­běh celé­ho pří­bě­hu. Jeden dia­log, jed­na naráž­ka, jed­na komik­so­vá ani­ma­ce může zna­me­nat vstup do poz­děj­ší­ho zvra­tu.

Loki a Sylvie 2
Zdroj: Marvel Studios

Spíše chci divá­kům vysvět­lit hra­ni­ce a pro­stor, ve kte­rém se pří­běh ode­hrá­vá, pro­to­že se vel­mi čas­to setká­vám s nepo­cho­pe­ním pří­bě­hu a jeho pre­mi­sy. Mnozí někdy sly­še­li myš­len­ku mul­ti­vesmí­ru. Ve zkrat­ce jde o mož­nost exis­ten­ce para­lel­ních vesmí­rů. Představte si, že kaž­dé vaše roz­hod­nu­tí má za násle­dek vznik alter­na­tiv­ní rea­li­ty. V koneč­ném důsled­ku to zna­me­ná, že máme neko­neč­né množ­ství vesmí­rů, někde jste ser­vír­kou, někde rake­to­vým věd­cem atd. A Loki s tou­to myš­len­kou pra­cu­je, při­čemž exis­tu­jí tak­zva­ní Strážci času a ti se posta­ra­li (a sta­ra­jí se o TVA), abychom ve svě­tě MCU měli jen jed­nu alter­na­ti­vu. Na závěr této čás­ti bych však rád upo­zor­nil, že pokra­čo­vá­ní Dr. Strange nemá podti­tul Multiverse of Madness ani náho­dou.

Judge
Zdroj: Marvel Studios

Dobré na této sérii je, že ani nemu­sí­te pro­jít všech­ny před­cho­zí fil­my MCU. Tady máme co do čině­ní s Lokim z roku 2012 a pří­běh se ode­hrá­vá prá­vě z toho­to mís­ta. Samozřejmě je fajn, když má divák uce­le­né infor­ma­ce, tak­že vzhle­dem ke kon­ti­nu­i­tě tvor­by MCU vře­le dopo­ru­ču­ji. A dal­ším důle­ži­tým bodem seri­á­lu je před­sta­ve­ní hlav­ní zápor­né posta­vy. Je to tro­chu spo­i­ler, ale řek­nu jen, že až divák tuto posta­vu uvi­dí, měl by VELMI pozor­ně poslou­chat, co tato posta­va říká. Proč? Protože to dost mož­ná zna­me­ná dvě věci. První je, že bude násle­do­vat pří­běh celé­ho vesmí­ru, a dru­hou, že tuto posta­vu (i když tro­chu jinou) bude­me ve fil­mech a seri­á­lech MCU vídat ješ­tě něko­lik dal­ších let.
Zmíněné lha­ní Kevina Feigeho bych mu nako­nec asi odpus­til, pro­to­že WandaVision byl skvě­lý seri­ál, Falcon a Zimní voják také solid­ní a hlav­ně Loki je skvě­lý. Není pře­kva­pe­ním, že Loki a Wanda budou mít nej­vět­ší pře­sah. Množství mož­nos­tí a způ­sob jejich pre­zen­ta­ce je něco, co můj komik­so­vý mozek iri­tu­je a já se oprav­du těším na dal­ší počin s názvem What if…?

Loki a Sylvie
Zdroj: Marvel Studios

Loki se mi tedy oprav­du líbil, dia­lo­gy jsou třeš­nič­kou na dor­tu, roz­ma­ni­tost dílů byla ten­to­krát spí­še pří­jem­ným osvě­že­ním a vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní TVA ve sty­lu „futu­re retro“ bylo odváž­ným poku­sem, kte­rý skli­dil nad­še­né reak­ce vět­ši­ny divá­ků. Zbývá už jen dát Lokimu 90 % a uvi­dí­me, jak svět­lá, tem­ná či šíle­ná bude budouc­nost MCU.

Foto: Zdroj: Marvel Studios


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%20. července 2021 The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65% Studio Marvel nám po sérii WandaVision přináší další kousek ze skládanky 4. fáze MCU. A jak měl na starost předchozí seriál muž dohlížející na spíše ženskou stránku, tak zde má na povel tu […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Black Widow - Recenze - 70%11. července 2021 Black Widow - Recenze - 70% Konečně máme v kinech pořádnou pecku. Scarlett Johansson se konečně vrací na plátno ve své ikonické roli a navíc v sólofilmu. Black Widow alias Nataša Romanova (anglicky Natasha Romanoff) […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34462 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71696 KB. | 25.06.2024 - 18:22:09