Kritiky.cz > Ze života > Lze v dnešní době použít slavné kasinové triky z oblíbených filmů?

Lze v dnešní době použít slavné kasinové triky z oblíbených filmů?

Rain Man - 5
Rain Man - 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Počítání karet v blac­kjacku ze sním­ku Rain Man, skry­tí esa v ruká­vu jako Mel Gibson v Maverickovi či mani­pu­lo­vá­ní s auto­ma­ty z fil­mu Casino. Tyto fil­mo­vé mané­v­ry vyu­ži­té k pora­že­ní kasin pat­ří díky své geni­a­li­tě mezi nej­zná­měj­ší. Všechny sice zní vel­mi zají­ma­vě, ale v pra­xi je vyu­žít nedo­ká­že­me. Sledovat hlav­ní posta­vu, jak domi­nu­je v poke­ru za exter­ní pomo­ci per­so­ná­lu, je sice zábav­né, ale ten­to scé­nář je s rea­li­tou neslu­či­tel­ný. Například legál­ní poker v ČR si o vět­ší část­ky zahra­je­te pou­ze na licen­co­va­ných mís­tech, kte­rá na ochra­nu pro­ti pod­vo­dům kla­dou vyso­ký důraz.

Problém s převedením filmových podvodů do reality

Filmy mají ten­den­ci pře­há­nět. Při počí­tá­ní hod­no­ty karet sou­pe­řů je nemož­né si zapa­ma­to­vat kaž­dou kar­tu ve hře tak, jako to dělal Raymond Babbitt nebo­li Rain Man. Casina navíc pro­ti zpět­né­mu odha­du hod­not aktiv­ně boju­jí pomo­cí růz­ných opat­ře­ní. Jde napří­klad o pou­ží­vá­ní auto­ma­ti­zo­va­ných sys­té­mů míchá­ní karet, sni­žo­vá­ní počtu jich roz­da­ných před míchá­ním nebo ome­zo­vá­ní pří­stu­pu nových hrá­čů do hry, ve kte­ré ješ­tě k pro­mí­chá­ní nedo­šlo. I přes to, že tato meto­da není ile­gál­ní, casi­na ji nevi­dí ráda a vyhra­zu­jí si prá­vo vypo­čí­ta­vé­ho hrá­če vylou­čit.

Dalšími zají­ma­vý­mi způ­so­by k jed­no­du­ché­mu dosa­že­ní výhry jsou při­ne­se­ní kar­ty v ruká­vu nebo ovliv­ňo­vá­ní auto­ma­tu ke pro­spě­chu sáze­jí­cí­ho. Tyto postu­py už ale na roz­díl od dopo­čí­tá­va­ní hod­not karet ile­gál­ní jsou a v dneš­ní době je kvů­li opat­ře­ním pro­ti pod­vo­dům v casi­nech v pod­sta­tě nelze pro­vést. Všudypřítomné kame­ry a spe­ci­ál­ně ško­le­ný per­so­nál ihned pře­ka­zí všech­ny plá­ny na nefé­ro­vé jed­ná­ní. Casinové hry mohou navíc legál­ně pro­bí­hat pou­ze na ově­ře­ných mís­tech, kte­ré dis­po­nu­jí tou nej­lep­ší ochra­nou, což pla­tí i pro onli­ne casi­na. Nejlepší z nich si může­te vybrat pod­le toho­to webu casinoonline-cz, kde si může­te být jis­ti bez­peč­nos­tí a tím, že hra bude féro­vá.

Casino (film) – Seznam.cz

Ozkoušené casinové triky, které kdysi vycházely

Máme něko­lik zázna­mů o růz­ných pod­vod­ní­cích, kte­ří se roz­hod­li zvo­lit nele­gál­ní či nee­tic­kou ces­tu ke zbo­hat­nu­tí. Tommy Glenn Carmichael v roce 1980 vymys­lel svě­tel­nou tyč tvo­ře­nou bate­rií foto­a­pa­rá­tu a mini­a­tur­ní žárov­kou, kte­rou při výhře na slo­tu vlo­žil k sen­zo­ru kon­t­ro­lu­jí­cí výši vypla­ce­né výhry. Kvůli svět­lu nedo­ká­zal auto­mat regis­tro­vat, kolik min­cí vydá­vá, a vysy­pal mno­hem vyš­ší část­ku. Za pod­vo­dy byl Carmichael odsou­zen dva­krát, jed­nou v Atlantic city a podru­hé v Las Vegas.

Dalším vel­kým skan­dá­lem byl údaj­ný pod­vod Mika Postlea, kte­rý měl vyu­ží­vat sla­bých elek­tric­kých prou­dů vysí­la­ných do jeho čepi­ce k zjiš­tě­ní hod­not karet ostat­ních hrá­čů. Mike Postle sice nebyl odsou­zen k poby­tu ve věze­ní a jeho nefé­ro­vé jed­ná­ní se nikdy nepo­tvr­di­lo, ale musel čelit něko­li­ka žalo­bám, kte­ré ho nako­nec zbankro­to­va­ly. Tento pří­pad se ode­hrál v roce 2019, díky čemuž lze vidět, že i v dneš­ní době lze najít způ­so­by, jak si hru uleh­čit. Vyplatí se to ale?

Následky podvodů v casinech a vyhodnocení rizika

Praktikování nele­gál­ních tech­nik před­sta­vu­je váž­né poru­še­ní záko­nů a etic­kých stan­dar­dů, pro­to se nevy­hnu­tel­ně setká s tres­tem. Casina kla­dou na zajiš­tě­ní féro­vé hry a ochra­nu svých zákaz­ní­ků obrov­ský důraz, kvů­li čemuž se sna­ží odha­lo­vat a zasta­vo­vat jaké­ko­li for­my pod­vá­dě­ní. Mají prá­vo vyho­dit hrá­če a zaká­zat mu vstup, pokud je usvěd­če­ný, nebo dokon­ce jen pode­zře­lý, z pod­vá­dě­ní.

V pří­pa­dě potvr­ze­ní ile­gál­ní akti­vi­ty může casi­no roz­hod­nout o ode­brá­ní veš­ke­rých výher hrá­če. Některé for­my pod­vá­dě­ní mohou být pova­žo­vá­ny za trest­ný čin, hráč tedy může být nahlá­šen poli­cii a čelit trest­ní­mu stí­há­ní, kte­ré může vést k odně­tí svo­bo­dy, poku­tě nebo k jiným práv­ním násled­kům.

V minu­los­ti, kdy kasi­na ješ­tě celou řadu tri­ků nezna­la a zabez­pe­če­ní neby­lo na zrov­na vyso­ké úrov­ni, se toto rizi­ko mož­ná něko­mu vypla­ti­lo pod­stou­pit. Přeci jen, o nej­slav­něj­ších pod­vod­ní­cích víme jen pro­to, že byli odha­le­ni. V dneš­ní době je však mno­hem vyš­ší prav­dě­po­dob­nost, že při pod­vá­dě­ní bude­te chy­ce­ni. Navíc pře­ce nejde jen o pení­ze, ale pře­de­vším o poba­ve­ní.

Zodpovědné hraní

Hazardní hry ve všech for­mách jsou hlav­ně o zába­vě a roz­hod­ně nepřed­sta­vu­jí kva­lit­ní a udr­ži­tel­ný způ­sob, jak vydě­lá­vat pení­ze. Nikdy nevsá­zej­te víc, než kolik si může­te dovo­lit ztra­tit a nej­lé­pe si ješ­tě před hra­ním řek­ně­te, kolik peněz maxi­mál­ně utra­tí­te. Případné pro­hry se nesnaž­te zvrá­tit, pro­to­že tato sna­ha zpra­vi­dla vede pou­ze k dal­ším ztrátám. Možná peněž­ní výhra je pou­ze bonus k potě­še­ní ze hry, kte­rá pro­běh­la féro­vě a všich­ni měli stej­né šan­ce na úspěch.

Legální triky ke zvýšení šance na výhru

Existuje spous­tu růz­ných tipů a tri­ků, kte­ré jsou legál­ní a zvý­ší vaše šan­ce na výhru:

  • Pravidla: Obecně pla­tí, že je důle­ži­té znát pra­vi­dla hry, ať už se jed­ná o rule­tu, poker nebo slo­ty. Díky tomu bude­te moci lépe vyhod­no­co­vat situ­a­ci a rizi­ko spo­je­né se zvý­še­ním sáz­ky, což pove­de k dlou­ho­do­běj­ším výhrám.
  • Strategie: Studium již pro­běh­lých zápa­sů poke­ru či blac­kjacku a nej­růz­něj­ších stra­te­gií vám také může pomo­ci zvý­šit šan­ci na dlou­ho­do­bý úspěch. Samozřejmě jsou tyto hry pře­de­vším o náho­dě, ale vědět, kdy polo­žit han­du, je klí­čo­vé.
  • RTP: Zejména u slo­tů si zkon­t­ro­luj­te indi­ká­tor RTP, kte­rý uka­zu­je, kolik sázek se dlou­ho­do­bě vra­cí hrá­čům. Například hod­no­ta 90 % zna­me­ná, že kaž­dý hráč prů­měr­ně ztra­tí dese­ti­nu vkla­du. Informace o RTP lze najít v her­ních plá­nech kasin a nej­vyš­ší hod­no­ty dosa­hu­jí až 99 %.

Celkově vza­to jsou zna­lost pra­vi­del her, dob­ré spra­vo­vá­ní ban­krollu a rea­lis­tic­ká oče­ká­vá­ní pro úspěš­né a zábav­né hra­ní v kasi­nu klí­čo­vé. Teď už si jen sta­čí vybrat, kte­rou hru vyzkou­ší­te jako prv­ní. S roz­ho­do­vá­ním vám může pomo­ci ten­to člá­nek, kde se o kaž­dé z her dozví­te doda­teč­né infor­ma­ce.

Rain Man - 5

Shrnutí a závěr

Přestože jsou pří­běhy hrdi­nů vyu­ží­va­jí­cích geni­ál­ních způ­sobů pro pod­vá­dě­ní v kasi­nech fas­ci­nu­jí­cí a láka­vé, sku­teč­ný život se od těch­to fik­tiv­ních scé­ná­řů znač­ně liší. Místo hle­dá­ní cest, jak okla­mat sys­tém, se radě­ji zaměř­te na zlep­še­ní svých doved­nos­tí a stra­te­gií. Uplatňovat meto­dy uží­va­né v napí­na­vých fil­mech se nevy­pla­tí, pro­to­že ostat­ním poka­zí­te hru a sobě mož­ná celý život. Raději si napl­no užij­te záži­tek z hra­ní v casi­nu jako zábav­né for­my odpo­čin­ku, niko­liv způ­so­bu, jak rych­le zbo­hat­nout.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76061 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72135 KB. | 25.02.2024 - 19:47:40