Kritiky.cz > Recenze her > Deck of Souls: Temné dobrodružství v karetním stylu

Deck of Souls: Temné dobrodružství v karetním stylu

Foto: Bigboot Studios & HeroCraft PC
Foto: Bigboot Studios & HeroCraft PC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Deck of Souls je fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­cí atmo­sfé­ry Dark Souls a dyna­mi­ky karet­ní­ho rogue­li­te žán­ru. Prozkoumejte tem­né svě­ty, plné náhod­ných udá­los­tí a nároč­ných sou­bo­jů s bos­so­vý­mi nepřá­te­li. Sestavte si stra­te­gic­ký balí­ček karet, roz­ví­jej­te své posta­vy a při­prav­te se na tak­tic­ké roz­hod­nu­tí v kaž­dém tahu.

Úvod

Ztracená duše blou­dí tem­ným svě­tem dysto­pie, hle­da­jí­cí únik z neko­neč­né­ho kru­hu utr­pe­ní. Kostky a vál­ce jsou na pořa­du dne.

Děj

V míst­ním krá­lov­ství se něco podiv­né­ho sta­lo, což vyža­du­je výpra­vu do hlu­bin pod­zem­ních kobek.

Herní záži­tek

Deck of Souls kom­bi­nu­je atmo­sfé­ru Dark Souls s karet­ním rogue­li­te žánrem, čímž nabí­zí uni­kát­ní her­ní záži­tek.

Vizuální a zvu­ko­vá strán­ka

Grafické zpra­co­vá­ní a hudeb­ní dopro­vod se zamě­řu­jí na tem­nou atmo­sfé­ru, v níž se obje­vu­jí drs­né posta­vy a nebez­peč­né pří­še­ry.

Postava a vyba­ve­ní

Před zahá­je­ním dob­ro­druž­ství si hráč vybí­rá tří­du hrdi­ny a star­tov­ní bonu­so­vý před­mět, kte­rý ovliv­ňu­je sta­tis­ti­ky a spe­ci­ál­ní pasiv­ní schop­nos­ti posta­vy.

Sestavení balíč­ku karet

Balíček karet se auto­ma­tic­ky sesta­vu­je z ote­vře­ných karet, což hrá­či umož­ňu­je při­způ­so­bit stra­te­gii pod­le aktu­ál­ní situ­a­ce.

Průzkum loka­cí

Hráč se pohy­bu­je po náhod­ně gene­ro­va­ných loka­li­tách, kde čelí růz­ným výzvám jako jsou bitvy, udá­los­ti či obcho­dy. Výprava vrcho­lí sou­bo­jem s mohut­ný­mi bos­so­vý­mi nepřá­te­li.

Bojový sys­tém

Základem hry jsou tak­tic­ké bitvy, kde kaž­dý útok vyža­du­je správ­né roz­hod­nu­tí hrá­če. Každý nepří­tel rea­gu­je na spe­ci­fic­ké kar­ty, což vyža­du­je plá­no­vá­ní a stra­te­gic­ké uva­žo­vá­ní.

Strategie a vydrž

Kromě tak­tic­kých roz­hod­nu­tí je klí­čo­vé správ­ně manage­o­vat vydrž posta­vy, což ovliv­ňu­je její schop­nost vydr­žet dlou­hé boje a nároč­né výzvy.

Arzenál akcí

Hráč má k dis­po­zi­ci širo­ký arze­nál akcí včet­ně blo­ků, brně­ní, peri­o­dic­ké­ho poško­ze­ní a ploš­ných úto­ků. Postupem hry se roz­ši­řu­je mož­nost výbě­ru karet, což obo­ha­cu­je mož­nos­ti stra­te­gie.

Typy sou­bo­jů

Hra obsa­hu­je tři typy sou­bo­jů: s oby­čej­ný­mi nepřá­te­li, mini­bossy a vel­ký­mi bos­so­vý­mi sou­bo­ji, z nichž kaž­dý před­sta­vu­je uni­kát­ní výzvu a stra­te­gic­ké význa­my.

Systém duší

Systém duší, podob­ný tomu z Dark Souls, hrá­čům umož­ňu­je posi­lo­vat své posta­vy a zlep­šo­vat jejich vyba­ve­ní za zís­ka­né duše zís­ka­né v bojích a náhod­ných udá­los­tech.

Náhodné udá­los­ti a mini-hry

V rám­ci her­ní­ho prů­bě­hu se vysky­tu­jí náhod­né udá­los­ti a mini-hry, kte­ré obo­ha­cu­jí záži­tek a nabí­ze­jí dal­ší mož­nos­ti pro zís­ká­ní výhod či rizi­ka.

Hodnocení

  • Jednoduchá, ale při­taž­li­vá gra­fi­ka.
  • Dobrá hud­ba a zvu­ko­vé efek­ty.
  • Inovativní bojo­vý sys­tém s per­so­na­li­zo­va­ný­mi kar­ta­mi.
  • Dobré roz­ši­řo­vá­ní sta­tis­tik a vyba­ve­ní postav.
  • Zajímaví nepřá­te­lé, zejmé­na bos­so­vé a mini­bos­so­vé.
  • Hra je tro­chu obtíž­ná a vyža­du­je urči­tou míru tak­tic­ké­ho uva­žo­vá­ní.
  • Postup ve hře může být citel­ně ovliv­něn náhod­nos­tí udá­los­tí a výbě­ru karet.
  • Pomalé ode­my­ká­ní obsa­hu může být pro někte­ré hrá­če frustru­jí­cí.

Závěr

Deck of Souls nabí­zí tem­né a nároč­né dob­ro­druž­ství, kte­ré oslo­ví fanouš­ky tem­ných fan­ta­sy svě­tů. Hra je zalo­že­na na stra­te­gic­kém myš­le­ní a roz­ho­do­vá­ní, při­čemž nabí­zí výzvy i odmě­ny pro hrá­če schop­né plá­no­vat a při­způ­so­bo­vat své stra­te­gie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77797 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72017 KB. | 22.07.2024 - 22:16:39