Kritiky.cz > Recenze her > Moderní válka robotů: Recenze hry Nuke Them All

Moderní válka robotů: Recenze hry Nuke Them All

Foto: Indie PapaMike & GameEraStudios
Foto: Indie PapaMike & GameEraStudios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra Nuke Them All při­ná­ší sta­ré poje­tí boje mezi čer­ve­nou a mod­rou armá­dou robo­tů, ale zůstá­vá zpát­ky za svý­mi ambi­ce­mi. S jed­no­du­chým tuto­ri­á­lem, nejas­ný­mi vylep­še­ní­mi a tech­nic­ký­mi pro­blémy, nena­bí­zí dosta­teč­nou moti­va­ci pro dlou­ho­do­bé hra­ní.

Úvodní dojem a tuto­ri­ál

Nuke Them All před­sta­vu­je boj mezi čer­ve­nou a mod­rou armá­dou robo­tů. Hra se však zdá zasta­ra­lá a nepři­ná­ší dosta­tek moti­va­ce k dal­ší­mu hra­ní. Tutoriál je sice jed­no­du­chý, ale nedo­sta­teč­ně vás sezná­mí s funk­ce­mi jed­no­tek a stra­te­gií budo­vá­ní zákla­den.

Problémy s vylep­šo­vá­ním a chy­bě­jí­cí infor­ma­ce

Při poku­su o vylep­še­ní zákla­den není jas­né, jaké kon­krét­ní výho­dy to při­ne­se. Proces vylep­še­ní je redu­ko­ván na jed­no­du­chý dvoj­klik, aniž by hra poskyt­la podrob­nos­ti o nákla­dech, poža­dav­cích či stra­te­gic­kém pří­no­su. Chybí také uce­le­né infor­ma­ce o výro­bě jed­no­tek a význa­mu uko­řistě­ní vla­jek.

Problémy s umě­lou inte­li­gen­cí a path­fin­din­gem

Umělá inte­li­gen­ce jed­no­tek čas­to selhá­vá, zejmé­na v pro­stře­dí s pře­káž­ka­mi. Ovládání jed­no­tek je nein­tu­i­tiv­ní, což ztě­žu­je plá­no­vá­ní a výkon ve hře.

Vizuální a tech­nic­ké nedo­stat­ky

Grafický styl hry je nekon­zis­tent­ní a vizu­ál­ně neo­sl­ni­vý, což je typic­ké pro star­ší fla­sho­vé hry. Hra čas­to trpí tech­nic­ký­mi pro­blémy, včet­ně častých pádů, což znač­ně sni­žu­je uži­va­tel­ský záži­tek.

Sandbox režim jako svět­lá strán­ka

Sandbox režim nabí­zí hrá­čům mož­nost expe­ri­men­to­vat s růz­ný­mi scé­ná­ři a stra­te­gi­e­mi, což před­sta­vu­je výraz­nou při­da­nou hod­no­tu hry. Tento režim je zábav­něj­ší než samot­ná kam­paň a měl by být více pod­po­ro­ván.

Shrnutí a dopo­ru­če­ní

Nuke Them All se sna­ží nabíd­nout zají­ma­vý kon­cept, ale nedo­sta­teč­ně plní oče­ká­vá­ní moder­ní­ho her­ní­ho pro­stře­dí. Místo toho půso­bí jako reli­cie minu­los­ti s neu­spo­ko­ji­vou hra­tel­nos­tí a tech­nic­ký­mi pro­blémy, kte­ré brá­ní cel­ko­vé­mu uži­va­tel­ské­mu zážit­ku.


Disclosure: I rece­i­ved a free review copy of this pro­duct from https://www.keymailer.co


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,01049 s | počet dotazů: 8216 | paměť: 75713 KB. | 22.07.2024 - 21:48:53