Kritiky.cz > Ze života > Casino Noir: Kinematografické klenoty tajemných kasinových filmů

Casino Noir: Kinematografické klenoty tajemných kasinových filmů

A person in a suit with his arms crossed Description automatically generated
A person in a suit with his arms crossed Description automatically generated
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kasino a jeho tem­ná zákou­tí byla vždy pou­ta­vým téma­tem. Je v lid­ské nátu­ře pro­je­vo­vat zájem o nezná­mé a ponu­ré pří­běhy. Díky při­taž­li­vos­ti těch­to témat byly nato­če­ny růz­né noi­ro­vé sním­ky z míst, kte­rým hazard spo­je­ný s taju­pl­nos­tí není cizí. Tyto fil­my vás roz­hod­ně nala­dí na vlnu slo­tů, kdy­bys­te si je chtě­li sami vyzkou­šet, může­te se podí­vat na kla­sic­ké auto­ma­ty zdar­ma bez regis­tra­ce. Pojďme se na nej­lep­ší z nich podí­vat a krát­ce popsat jejich pří­běh.

Historie filmů o kasinech

První kasi­no­vý film byl nato­čen již v roce 1908 u sním­ku Arsène Lupin vs. Sherlock Holmes, kde je Lupin vyob­ra­zen jako zápo­rák hra­jí­cí stol­ní hry za úče­lem své­ho obo­ha­ce­ní. Přibližně v osm­de­sá­tých letech 20. sto­le­tí, kdy obec­ně ros­tl zájem o hazard­ní hry, kasi­no­vé fil­my nabra­ly na oblí­be­nos­ti nej­ví­ce. Za tu dobu vznik­lo něko­lik odliš­ně poja­tých žánrů.

Charakteristika žánru noir

Definovat žánr noir je slo­ži­té a názo­ry na něj se liší. Někteří dokon­ce tvr­dí, že nejde o žánr, ale celý styl. Noirové fil­my jsou v zása­dě pochmur­né, tem­né a zao­bí­ra­jí se dra­ma­tic­kou až tra­gic­kou téma­ti­kou. Tyto vlast­nos­ti dává naje­vo umír­ně­ným vzhle­dem a poma­lým tem­pem, tak­že podob­né fil­my byly čas­to natá­če­ny čer­no­bí­le. Nově se však obje­vu­jí i sním­ky, kte­ré s barva­mi pra­cu­jí, napří­klad je potla­ču­jí či posou­va­jí na šká­le.

Casino Noir - Casino Noir added a new photo.

Typické vyobrazení kasin a hazardních her v blockbusterech

Většina holly­wo­od­ských fil­mů vyob­ra­zu­je hrdi­ny, kte­ří jsou díky spe­ci­ál­ním schop­nos­tem a talen­tům schop­ní vyhrát obrov­ské jmě­ní. Snímky jako 21 a Podfukáři (Now You See Me) jsou sice skvě­lou podí­va­nou a doká­ží dob­ře poba­vit, ale jejich reflexe rea­li­ty je v pod­sta­tě nulo­vá. V dneš­ní době totiž není mož­né v kasi­nech pod­vá­dět, natož kon­zis­tent­ně vyhrá­vat obrov­ské sumy.

I kdy­bys­te si tuto sku­teč­nost uvě­do­mo­va­li a vědě­li, že „je to jenom film,“ pod­vě­do­mě se vám pro­ži­tek z něj aso­ciu­je prá­vě s kasi­ny a hazard­ní­mi hra­mi. Kvůli tomu se vám o hazar­du vytvo­ří pozi­tiv­ní míně­ní a bude­te náchyl­něj­ší k tomu jej vyzkou­šet. K tomu vás může nalá­kat také casi­no bonus za regis­tra­ci bez vkla­du, kte­rý zvý­ší váš počá­teč­ní ban­kroll a dodá pro­střed­ky na prv­ní hry.

Dalším pro­blé­mem Hollywoodských fil­mů je, že hazard­ní hry vybar­vu­jí jako kaž­do­den­ní zába­vu, kte­rá je stan­dard­ní a neškod­ná. Opak je ale prav­dou, pro­to­že jde o jeden z vel­kých spo­le­čen­ských pro­blé­mů. Nejen v USA a České repub­li­ce se nachá­ze­jí lidé závis­lí na kasi­no­vých hrách, kte­ří neu­stá­le vklá­da­jí pení­ze za vidi­nou obrov­ských zis­ků. Ano, někte­ří šťast­liv­ci sku­teč­ně vsa­di­li čís­la, kte­rá jim změ­ni­la život. Šance, že se to sta­ne vám, je ale téměř nulo­vá a rizi­ka spo­je­ná s jejím pokou­še­ním jsou až pří­liš vyso­ká.

Nejlepší dramatické kasinové filmy

Naproti pompéz­ním a inspi­ru­jí­cím fil­mům o vyni­ka­jí­cích hrá­čích sto­jí sním­ky žán­ru noir. Ty kasi­na vybar­vu­jí z napros­to opač­né­ho úhlu a uka­zu­jí rea­li­tu, kte­rá s hazar­dem byla, a v někte­rých oblas­tech stá­le je, spo­je­na. Ať už se jed­ná o pří­běhy jed­not­liv­ců, kte­rým závis­lost na hra­ní zni­či­la život, nebo roz­vra­ce­jí­cí se sku­pi­ny přá­tel. Samozřejmě ale nejde jen o to, zda film skon­čí dob­ře, nebo špat­ně. Záleží také na způ­so­bu, jakým je nato­čen. Zde jsou nej­lep­ší noir fil­my z pro­stře­dí kasin, kte­ré vás napros­to pohl­tí.

Casino

Film vyprá­vě­jí­cí pří­běh mana­že­ra z donu­ce­ní Sama, kte­ré­mu nešťast­ná lás­ka a mafie změ­ni­la celý život. Bývalý pro­fe­si­o­nál­ní hazard­ní hráč Sam je dosa­zen na vedou­cí pozi­ci kasi­na Tangiers bez mož­nos­ti vol­by. Musí se vypo­řá­dat s jemu dob­ře zná­mým pro­stře­dím, ten­to­krát však v jiné roli, než na kte­rou byl zvyk­lý. Chytrý a talen­to­va­ný Sam doká­že výdě­lek kasi­na zvý­šit na dvoj­ná­so­bek, jeho slá­va a úspěch ale nemá dlou­hé­ho trvá­ní, pro­to­že jsou mu do ces­ty sta­vě­ny suro­vé zábra­ny, o kte­rých si mys­lel, že může nazý­vat nej­bliž­ší­mi přá­te­li.

Tento vel­mi dob­ře hod­no­ce­ný dra­ma­tic­ký film z roku 1995 je pova­žo­ván za jeden z nej­lep­ších kasi­no­vých sním­ků vůbec. Napsal a reží­ro­val jej pod­le před­lo­hy od Nicholase Pileggi Martin Scorsese, kte­rý za to byl nomi­no­ván na Zlatý gló­bus.

A person in a suit with his arms crossed Description automatically generated

Smolař (The Cooler)

Neobyčejně neú­spěš­né­mu Berniemu Lootzovi se smů­la lepí na paty, a pro­to pra­cu­je v kasi­nu Shangri-La jako smo­lař, jenž pro­hrá­vá za úče­lem ome­zit výhry ostat­ních. Bernie tou­to pra­cí úspěš­ně splá­cí dluh maji­te­li kasi­na Shellymu. Když se ale sezná­mí s Natalií, začne se mu dařit. Štěstí způ­so­be­né jeho novým vzta­hem se reflek­tu­je do sáze­ní a hra­ní, což Shellyho obtě­žu­je a sna­ží se mu radost pře­ka­zit. Jeho sna­ha je ale znač­ně obtíž­ná a mar­ná, pro­to­že Natalie má jiné plá­ny.

Příběh o pra­vé lás­ce reží­ro­va­li a napsa­li Wayne Kramer a Frank Hannah roku 2003. Je klad­ně hod­no­ce­ný a byl nomi­no­va­ný na cenu za nej­lep­ší scé­nář. Ceny obdr­že­li také někte­ří her­ci, napří­klad Alec Baldwin v roli Shellyho za nej­lep­ší­ho dopl­ňu­jí­cí­ho her­ce dokon­ce tři a Maria Bello hra­jí­cí Natalii byla oce­ně­na jako nej­lep­ší dopl­ňu­jí­cí hereč­ka.

Gambler (The Gambler)

Snímek Gambler se týká závaž­né­ho téma­tu závis­los­ti na hazard­ních hrách a pro­zkou­má­vá pří­běh respek­to­va­né­ho uči­te­le Axela Freeda, kte­rý s ní boju­je. Film uka­zu­je, že žád­ný člo­věk není závis­los­tem imun­ní a je důle­ži­té znát své meze. Alex nedo­ká­že pře­stat sázet, a pro­to si půj­ču­je od své pří­tel­ky­ně, mat­ky, dědeč­ka a v posled­ní řadě i od znač­ně nebez­peč­ných lidí, kte­ří se nebo­jí mu zma­řit život. Na scé­ná­ři pra­co­val James Toback a reži­sé­rem je Čechoslovák Karel Reisz, kte­rý skvě­le vysti­hl ira­ci­o­nál­ní nutká­ní člo­vě­ka hrát. Film byl původ­ně vydán roku 1974 a zaslou­žil se o rema­ke v roce 2014 s Markem Wahlbergem v hlav­ní roli.

Krupiér (Croupier)

Začínající spi­so­va­tel Jack Manfred se nachá­zí na obtíž­ném mís­tě v jeho živo­tě. Jeho kari­é­ra již něja­kou chví­li stag­nu­je, a pro­to se roz­hod­ne vzít prá­ci kru­pi­é­ra i přes­to, že k ní má odpor. Chce ale vzít věci do vlast­ních rukou a začne poru­šo­vat pře­de­psa­ná pra­vi­dla ve vlast­ním zájmu. S gam­bler­kou Jani vytvo­ří plán na lou­pež, ve kte­ré má být Jack důle­ži­tou spoj­kou mezi peně­zi a lupi­či. Stojí ale před roz­hod­nu­tím, zda se ris­ko­vat s téměř doko­na­lým plá­nem vypla­tí. Film reží­ro­val Mike Hodges se scé­ná­řem od Paula Mayersberga a byl odvy­sí­lán roku 1998.

Působení noir kasinových filmů na diváky

Kasinové fil­my z žán­ru noir pře­váž­ně zvy­šu­jí pově­do­mí o hazard­ních hrách a jejich rizi­cích. Důkladně varu­jí před závis­los­tí na sáze­ní a finanč­ních pro­blé­mech spo­je­ný­mi s ní. Plyne z nich důle­ži­té pona­u­če­ní: hazard není způ­so­bem, jak si dlou­ho­do­bě vydě­lá­vat pení­ze. Měl by být vní­mán pou­ze jako zába­va a for­ma odre­a­go­vá­ní.

Shrnutí

Existuje spous­tu skvě­lých fil­mů s téma­ti­kou kasin, kte­ré roz­hod­ně sto­ji za shléd­nu­tí. Přenesou vás do zají­ma­vé­ho pro­stře­dí, kde se stře­tá­va­jí nesmír­né rados­ti a tragé­die živo­ta. Neplní ale pou­ze funk­ci zába­vy, pro­to­že také kla­dou důraz na sku­teč­né aspek­ty hazard­ních her, pře­de­vším závis­lost na nich. Ať už jste pří­z­niv­cem kasin, fil­mo­vé­ho umě­ní nebo obo­jí­ho, tyto fil­my vás urči­tě zaujmou a pohl­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43122 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72264 KB. | 22.04.2024 - 09:28:11