Kritiky.cz > Profily osob > Max von Sydow

Max von Sydow

Max
Max
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Max von Sydow, rod­ným jmé­nem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dub­na 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. břez­na 2020) byl švéd­ský herec (také fran­couz­ský, fran­couz­ské stát­ní občan­ství zís­kal v roce 2002), zná­mý zejmé­na pro spo­lu­prá­ci s fil­ma­řem Ingmarem Bergmanem. Byl nomi­no­ván na Oscara, cenu Emmy, Zlatý gló­bus, vyhrál Pasinetti Award, Honorary Cannes Award.

Mládí

Narodil se do boha­té rodi­ny v Lundu ve Skåne ve Švédsku. Jeho otec, Carl Wilhelm von Sydow, byl etno­log a pro­fe­sor irské, skan­di­náv­ské a pří­buz­ných kul­tur na uni­ver­zi­tě v Lundu. Jeho mat­ka, baron­ka Greta (Rappeová), byla uči­tel­ka. Vyrostl jako lute­rán a poz­dě­ji se stal agnos­ti­kem. O jeho dět­ství není mno­ho zná­mo, kro­mě toho, že zjev­ně byl pla­chý a tichý jedi­ná­ček.

Navštěvoval Katedralskolan v Lundu a od deví­ti let se učil němec­ky a ang­lic­ky. Ve ško­le zalo­žil s něko­li­ka kama­rá­dy ama­tér­skou diva­del­ní spo­leč­nost, kde začal svou herec­kou kari­é­ru. Základní vojen­skou služ­bu absol­vo­val před­tím, než šel stu­do­vat na Královské dra­ma­tic­ké diva­dlo („Dramaten“) ve Stockholmu, kde stu­do­val v letech 1948 až 1951 s her­ci jako Lars Ekborg, Margaretha Krook a Ingrid Thulin. Během doby, kdy pobý­val v Dramaten, odbyl si svůj prv­ní fil­mo­vý debut ve fil­mu Alfa Sjöberga Jen mat­ka (Bara en mor, 1949), a Slečna Julie (Fröken Julie, 1951), fil­mo­vou ver­zi diva­del­ní hry zná­mé­ho švéd­ské­ho dra­ma­ti­ka Augusta Strindberga.

Kariéra

V roce 1955 se pře­stě­ho­val do Malmö, kde potkal své­ho uči­te­le Ingmara Bergmana. Jeho prv­ní prá­ce s ním pro­běh­la v Městském diva­dle v Malmö. Později s ním spo­lu­pra­co­val na fil­mech jako Sedmá pečeť (Det sjun­de inse­glet, 1957), Lesní jaho­dy (Smultronstället, 1957) a Pramen pan­ny (Jungfrukällan, 1960). V Sedmé peče­ti hra­je rytí­ře, kte­rý hra­je šachy se smr­tí, aby zís­kal čas pro své přá­te­le - tato scé­na a film byly pro reži­sé­ra stě­žej­ní.

V těch­to fil­mech se napl­no pro­je­vil jeho obrov­ský herec­ký talent, kte­rý roz­ví­jel v prů­bě­hu více než 50 let trva­jí­cí kari­é­ry. Začal domi­no­vat jak na fil­mo­vém plát­ně, tak v diva­dle, stal se z něj idol mezi­ná­rod­ní­ho umě­lec­ké­ho fil­mu. Kritikové si ho všimli již na počát­ku, a pro­to také v roce 1954 obdr­žel cenu Královské kul­tur­ní nada­ce. Pracoval hod­ně v diva­dle i ve fil­mu ve Skandinávii a odo­lá­val zvy­šu­jí­cí­mu se zájmu ze Spojených stá­tů, aby šel pra­co­vat do Hollywoodu. Poté, co účin­ko­val v Bergmanově fil­mu oce­ně­ném Oscarem, padla na něj vol­ba pro hlav­ní roli ve fil­mu Dr. No. Poté již ode­šel do USA a sou­hla­sil s rolí Ježíše v epic­kém fil­mu George Stevense Největší pří­běh všech dob (1965). Protože jeho herec­tví bylo žádá­no i jiný­mi ame­ric­ký­mi pro­duk­ce­mi, roz­ho­dl se pře­stě­ho­vat s celou rodi­nou do Los Angeles.

Osobní život

1. srp­na 1951 si vzal za man­žel­ku hereč­ku Kerstin Olin. Z jejich man­žel­ství se naro­di­li dva syno­vé, Clas S. von Sydow a Henrik von Sydow. Jeho děti s ním hrá­ly ve fil­mu Hawaii, a to roli syna jím ztvár­ně­né posta­vy v růz­ném věku.

S Kerstin Olin se roz­ve­dl v roce 1996. Následujícího roku 30. dub­na 1997 se v Provence ve Francii ože­nil zno­vu, a to s fran­couz­skou fil­mař­kou Catherine Brelet. Má s ní rov­něž dva syny, Yvana a Cedrica. Nyní žije se svou ženou v Paříži, kde čte, poslou­chá hud­bu a zahrad­ni­čí. Nechal se sly­šet, že nemá úmys­ly jít do důcho­du, avšak bere už jen malé role.


Detaily o článku Max von Sydow


Foto:

Popis <a href=„http://zinemaldi.dvdenlared.com/“>Visitad el blog del Zinemaldi en dvdenlared.com</a>
Datum
Zdroj ori­gi­nally posted to Flickr as Max Von Sydow (Premio Donosti - con­fe­ren­cia de prensa)2
Autor Mario Antonio Pena Zapatería
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Checked copyright icon.svg This image, which was ori­gi­nally posted to Flickr, was uplo­a­ded to Commons using Flickr uplo­ad bot on  by TwoWings. On that date, it was con­fir­med to be licen­sed under the terms of the licen­se indi­ca­ted.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76521 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72276 KB. | 21.05.2024 - 22:10:17