Kritiky.cz > Profily osob > Max von Sydow

Max von Sydow

Max
Max
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Max von Sydow, rod­ným jmé­nem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dub­na 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. břez­na 2020) byl švéd­ský herec (také fran­couz­ský, fran­couz­ské stát­ní občan­ství zís­kal v roce 2002), zná­mý zejmé­na pro spo­lu­prá­ci s fil­ma­řem Ingmarem Bergmanem. Byl nomi­no­ván na Oscara, cenu Emmy, Zlatý gló­bus, vyhrál Pasinetti Award, Honorary Cannes Award.

Mládí

Narodil se do boha­té rodi­ny v Lundu ve Skåne ve Švédsku. Jeho otec, Carl Wilhelm von Sydow, byl etno­log a pro­fe­sor irské, skan­di­náv­ské a pří­buz­ných kul­tur na uni­ver­zi­tě v Lundu. Jeho mat­ka, baron­ka Greta (Rappeová), byla uči­tel­ka. Vyrostl jako lute­rán a poz­dě­ji se stal agnos­ti­kem. O jeho dět­ství není mno­ho zná­mo, kro­mě toho, že zjev­ně byl pla­chý a tichý jedi­ná­ček.

Navštěvoval Katedralskolan v Lundu a od deví­ti let se učil němec­ky a ang­lic­ky. Ve ško­le zalo­žil s něko­li­ka kama­rá­dy ama­tér­skou diva­del­ní spo­leč­nost, kde začal svou herec­kou kari­é­ru. Základní vojen­skou služ­bu absol­vo­val před­tím, než šel stu­do­vat na Královské dra­ma­tic­ké diva­dlo („Dramaten“) ve Stockholmu, kde stu­do­val v letech 1948 až 1951 s her­ci jako Lars Ekborg, Margaretha Krook a Ingrid Thulin. Během doby, kdy pobý­val v Dramaten, odbyl si svůj prv­ní fil­mo­vý debut ve fil­mu Alfa Sjöberga Jen mat­ka (Bara en mor, 1949), a Slečna Julie (Fröken Julie, 1951), fil­mo­vou ver­zi diva­del­ní hry zná­mé­ho švéd­ské­ho dra­ma­ti­ka Augusta Strindberga.

Kariéra

V roce 1955 se pře­stě­ho­val do Malmö, kde potkal své­ho uči­te­le Ingmara Bergmana. Jeho prv­ní prá­ce s ním pro­běh­la v Městském diva­dle v Malmö. Později s ním spo­lu­pra­co­val na fil­mech jako Sedmá pečeť (Det sjun­de inse­glet, 1957), Lesní jaho­dy (Smultronstället, 1957) a Pramen pan­ny (Jungfrukällan, 1960). V Sedmé peče­ti hra­je rytí­ře, kte­rý hra­je šachy se smr­tí, aby zís­kal čas pro své přá­te­le - tato scé­na a film byly pro reži­sé­ra stě­žej­ní.

V těch­to fil­mech se napl­no pro­je­vil jeho obrov­ský herec­ký talent, kte­rý roz­ví­jel v prů­bě­hu více než 50 let trva­jí­cí kari­é­ry. Začal domi­no­vat jak na fil­mo­vém plát­ně, tak v diva­dle, stal se z něj idol mezi­ná­rod­ní­ho umě­lec­ké­ho fil­mu. Kritikové si ho všimli již na počát­ku, a pro­to také v roce 1954 obdr­žel cenu Královské kul­tur­ní nada­ce. Pracoval hod­ně v diva­dle i ve fil­mu ve Skandinávii a odo­lá­val zvy­šu­jí­cí­mu se zájmu ze Spojených stá­tů, aby šel pra­co­vat do Hollywoodu. Poté, co účin­ko­val v Bergmanově fil­mu oce­ně­ném Oscarem, padla na něj vol­ba pro hlav­ní roli ve fil­mu Dr. No. Poté již ode­šel do USA a sou­hla­sil s rolí Ježíše v epic­kém fil­mu George Stevense Největší pří­běh všech dob (1965). Protože jeho herec­tví bylo žádá­no i jiný­mi ame­ric­ký­mi pro­duk­ce­mi, roz­ho­dl se pře­stě­ho­vat s celou rodi­nou do Los Angeles.

Více na Kritiky.cz
Jan Hrušínský - král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou...
Divoká stvoření jižních krajin | Beasts of Southern Wild [65%] Divoká stvoření jižních krajin http://www.csfd.cz/film/311425-divoka-stvoreni-jiznich-kra...
Survivor - 1. epizoda Ako veľký fanúšik originálneho Survivora (videl som všetkých 41 sérii z USA) som sa veľmi n...
Throne of Valyria | Quest #ForTheThrone - Day ...
Znělka 56. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...

Osobní život

1. srp­na 1951 si vzal za man­žel­ku hereč­ku Kerstin Olin. Z jejich man­žel­ství se naro­di­li dva syno­vé, Clas S. von Sydow a Henrik von Sydow. Jeho děti s ním hrá­ly ve fil­mu Hawaii, a to roli syna jím ztvár­ně­né posta­vy v růz­ném věku.

S Kerstin Olin se roz­ve­dl v roce 1996. Následujícího roku 30. dub­na 1997 se v Provence ve Francii ože­nil zno­vu, a to s fran­couz­skou fil­mař­kou Catherine Brelet. Má s ní rov­něž dva syny, Yvana a Cedrica. Nyní žije se svou ženou v Paříži, kde čte, poslou­chá hud­bu a zahrad­ni­čí. Nechal se sly­šet, že nemá úmys­ly jít do důcho­du, avšak bere už jen malé role.


Detaily o článku Max von Sydow


Foto:

Popis <a href=„http://zinemaldi.dvdenlared.com/“>Visitad el blog del Zinemaldi en dvdenlared.com</a>
Datum
Zdroj ori­gi­nally posted to Flickr as Max Von Sydow (Premio Donosti - con­fe­ren­cia de prensa)2
Autor Mario Antonio Pena Zapatería
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Checked copyright icon.svg This image, which was ori­gi­nally posted to Flickr, was uplo­a­ded to Commons using Flickr uplo­ad bot on  by TwoWings. On that date, it was con­fir­med to be licen­sed under the terms of the licen­se indi­ca­ted.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
#93 - Princ bez království (2001) Guillermo del Toro, to rozhodně není jenom "Hellboy" nebo "Blade 2", ale také řádka skvělých ...
56th Zlin Film Festival Interview - Loic Burkhardt - Phantom Boy ...
MARTIN MYŠIČKA (Petr) „Chtěli jsme obhájit pozitivní mužství“  Jaké to bylo hrát po boku všech těch úža...
NHL 09 ELITE ROSTER 2021-2022 - Verze - 1.0 Přestupy jsou aktualizovány na 4.12.2021. Všechny týmy mají nejlepší sestavy vygenerované hr...
NAUGHTY BEAR Panic in Paradise Naughty Bear není žádný roztomilý medvídek, nečekejte od hry procházku růžovým sadem. O...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37844 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69884 KB. | 05.12.2023 - 09:34:52