Kritiky.cz > Recenze knih > Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar

Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar

2582bd5135d1e844b04c4abf1d42ae07
2582bd5135d1e844b04c4abf1d42ae07
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O Češích se ví, že v těž­kých dobách čas­to boju­jí humo­rem, aby vůbec pře­ži­li. Proč by jinak Švejk mohl mít tako­vý úspěch? A prá­vě těž­ké obdo­bí mapu­je tato kníž­ka, zamě­ře­ná na obdo­bí soci­a­lis­mu. Nečekejte ponu­ré čte­ní, ale nao­pak vese­lé – dozví­te se, jak lidé v letech 1948_1989 žer­tov­ně říka­li důle­ži­tým sku­teč­nos­tem té doby. Víte, komu se říka­lo Rudý děda či kdo byl Karel Gott pro chudé? Kniha je lexi­ko­nem lido­vé tvo­ři­vos­ti, kte­rá se čas­to vysky­tu­je prá­vě v těž­kých dobách, kdy humor pomá­há lidem pře­žít tím, že věci zesměšňu­jí, paro­du­jí, vzni­ka­jí vti­py.

Doba komu­nis­mu chtě­la ovlád­nout i jazyk, kdy dochá­ze­lo ke změ­nám ulic, měst, pod­ni­ků, najed­nou se muse­lo pou­ží­vat nové oslo­ve­ní, což se lidem pří­liš nelí­bi­lo, pro­to se sna­ži­li jazyk při­blí­žit rea­li­tě a vznik­lo tak para­lel­ní názvoslo­ví a také hádan­ky, anekdo­ty, paro­die, hes­la, kte­ré tato kni­ha zachy­cu­je. Terčem žer­to­vá­ní se sta­ly růz­né aspek­ty doby, ale i poli­tic­ké kotr­mel­ce, vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti, fyzic­ké odliš­nos­ti pohla­vá­rů, kdy prá­vě zesměš­ním je lid ale­spoň sym­bo­lic­ky poní­žil, že se sta­li rov­ný­mi ostat­ním.

Kniha má být tako­vým lexi­ko­nem teh­dej­ší doby, kdy dobu soci­a­lis­mu popi­su­je tro­chu jako vtip­nou podí­va­nou. Jednotlivá hes­la jsou posklá­dá­na abe­ced­ně. Ti, co teh­dej­ší dobu zaži­li, budou mít mno­há hes­la v pamě­ti a přes­ně spo­je­né s  teh­dej­ší rea­li­tou a kon­krét­ní­mi vzpo­mín­ka­mi. Vzpomínky ale již tak vese­lé být nemu­sí. Pro mlad­ší gene­ra­ci, kte­rá tuto dobu vůbec neza­ži­la, kníž­ka před­sta­vu­je ces­tu do minu­los­ti k lido­vé pitvo­ři­vos­ti, kdy před vámi tak nějak oživ­nou figur­ky, kte­ré již odvál čas. Tato kníž­ka je i tako­vou cvi­čeb­ni­cí děje­pi­su, his­to­rie poda­ná v posměš­cích a jako vtip, „čty­ři­cet let trva­jí­cí anekdo­ta, v níž se sejde Čech, Rus a dal­ší výteč­ní­ci a šprý­mu­jí tak urput­ně, až se tře­sou pod­brad­ky, pio­nýr­ské šát­ky i oprát­ky.“

Pro ty, kte­ří tuto dobu neza­ži­li je tam před­mlu­va k této době, tro­cha his­to­rie a co tato doba zna­me­na­la, jak ovliv­ni­la běž­ný život člo­vě­ka. Autoři se domní­va­jí, že na šprý­mech se dá odvy­prá­vět celé toto obdo­bí, neboť humor zachy­til nejen klí­čo­vé udá­los­ti, ale i děje ode­hrá­va­jí­cí se ve všed­ních dnech.

Autoři upo­zor­ňu­jí, že tato kni­ha nevznik­la z něja­ké­ho poci­tu nos­tal­gie, ale jako „hold beze­jmen­ným vti­pál­kům, byť jsou to smě­jí­cí se bes­tie, co jed­nou rukou máva­jí Husákovi na tri­bu­ně a dru­hou uka­zu­jí nemrav­né posun­ky, co pra­vi­del­ně selhá­va­jí ve vol­bách, ale niko­li v humo­ru“.

Pak již násle­du­jí jed­not­li­vá hes­la vzta­hu­jí­cí se k jed­not­li­vým udá­los­tem, sku­teč­nos­tem, posta­vám té doby.

Kniha je plná humo­ru, vtip­ných anekdot, paro­dií a pře­tvo­ře­ných hesel. Již na prv­ní pohled zaujme atrak­tiv­ní obal s obráz­ky. Poslouží vám buď ke vzpo­mí­ná­ní či nao­pak pozná­ní, kte­ré bude jis­tě spo­je­né se zasmá­ním.

Takže odpo­čiň­te si po prá­ci a dopře­jte si tro­chu legra­ce s tou­to kníž­kou, jis­tě nebu­de­te své­ho výbě­ru lito­vat.


Autoři: Jan Nejedlý, Jakub Šofar

Nakladatelství: Bizbooks

Počet stran: 184 + 16 stran obra­zo­vá pří­lo­ha

Žánr: humor, his­to­rie

Hodnocení: 97 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Bizbooks.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60140 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71859 KB. | 18.07.2024 - 13:18:37