Kritiky.cz > Klubové filmy > Město bohů (Cidade de Deus) (2002)

Město bohů (Cidade de Deus) (2002)

cidade de deus poster
cidade de deus poster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisérská dvoj­ce Fernando Meirelles a Kátia Lund pro nás nama­lo­va­la hod­ně syro­vý obraz z bra­zil­ské­ho Ria de Janeira. A pro tuto fas­ci­nu­jí­cí mal­bu se inspi­ro­va­li stej­no­jmen­ným romá­nem od Paola Linse, uni­ver­zit­ní­ho pro­fe­so­ra, kte­rý zde vyrůs­tal a v sed­mi letech se pře­stě­ho­val pří­mo do Města bohů, nej­star­ší­ho a nej­ne­bez­peč­něj­ší­ho slu­mu této met­ro­po­le. Odtud nás v roce 1997 pro­střed­nic­tvím své nove­ly sezná­mil se svý­mi zdr­cu­jí­cí­mi a bohu­žel prav­di­vý­mi zážit­ky.

První zábě­ry na nás vtrh­nou ve zbě­si­lé akci a stři­hu, že se ani neo­ri­en­tu­je­te kde vlast­ně jste :-). Po chví­li ale vše zpo­ma­lí a je vám zají­ma­vým a neotře­lým způ­so­bem vyprá­věn celý pří­běh. Tedy spí­še máte prů­vod­ce, kte­rý vás sezna­mu­je s dosa­vad­ním děním ve Městě bohů a jeho oko­lí.

Tenhle film vás sku­teč­ně dosta­ne. Především také pro­to, že nási­lí zde pácha­ne­né není uka­zo­vá­no jen na dospě­lých gan­gs­te­rech (kte­rých by vlast­ně niko­mu být líto nemě­lo), ale i na dětech. A co je hor­ší, děti jsou také pří­mo ti, kte­ří ho pácha­jí. Je to tvr­dý obraz bra­zil­ské rea­li­ty, kde se par­ta dětí roz­hod­ne, že vykra­de obchod a také to s pis­to­le­mi v rukou s napros­tou samo­zřej­mos­tí pro­ve­dou. Realita, kdy se sami dospě­lí musí pro­ti dětem brá­nit pomo­cí jiných gan­gs­te­rů. Naléhavé sdě­le­ní, kte­ré ten­to film pro­mí­tá, musí být kaž­dé­mu zce­la jas­né. Řešení už ale nena­bí­zí...

Jako celek půso­bí sní­mek veli­ce dob­ře, dokon­ce i úvod­ní zbě­si­lá scén­ka zapad­ne do pří­bě­hu jako posled­ní dílek do vel­ké sklá­dan­ky.

Také bych chtěl vyzdvih­nout i herec­tví. Hlavními her­ci a posta­va­mi jsou vět­ši­nu času malé děti a mla­di­st­ví, kte­ří navíc za sebou vesměs nema­jí žád­nou význam­nou kari­é­ru. Přitom ale jejich výko­ny jsou roz­hod­ně při­nejmen­ším vel­mi zda­ři­lé.

Víte, že...

*“.. ten­to film byl jme­no­ván Filmem roku 2004 maga­zí­nem Empire, byl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší film, režii, střih, scé­nář a zís­kal ješ­tě dal­ších 48 cen.

*“.. v závě­reč­ných titul­cích je záznam roz­ho­vo­ru se sku­teč­ným Knockoutem Nedem (Manuelem Massando), ve fil­mu zazní přes­ně ta samá slo­va, kte­rá říká on.

Info

* Režie: Kátia Lund, Fernando Meirelles

* Rok uve­de­ní: 2002

* Originální název: Cidade de Deus

* Země: Brazílie / Francie / USA

* Délka fil­mu: 130 min

Obsazení

Matheus Nachtergaele, Seu Jorge, Leandro Firmino, Alexandre Rodrigues, Phellipe Haagensen, Douglas Silva, Jonathan Haagensen, Alice Braga, Gero Camilo

Odkazy

„info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=mestobohu]

„ofi­ci­ál­ní stránky“:[http://cidadededeus.globo.com/]


Podívejte se na hodnocení Město bohů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99815 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72247 KB. | 24.05.2024 - 22:29:42