Kritiky.cz > Klubové filmy > Ghost in the Shell (Koukaku Kidoutai) (1995)

Ghost in the Shell (Koukaku Kidoutai) (1995)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A opět tu máme zají­ma­vou kul­tov­ní zále­ži­tost (zatím na ni nava­zu­jí dva celo­ve­čer­ní fil­my a dvě tele­viz­ní série). Ovšem z ne pří­liš zná­mé­ho žán­ru: jde o ani­me, tedy o japon­ský ani­mo­va­ný film. Naši pra­vi­del­ní čte­ná­ři už jis­tě ví, o čem je řeč :-), pár jsme jich tu již měli. Tím ale roz­hod­ně nechci říct, že by se jed­na­lo o něco podob­né­ho. Troufám si tvr­dit, že ač má ten­to sní­mek s ostat­ní­mi v kate­go­rii spo­leč­ný pří­vlas­tek (tedy Animovaný), tak ve všem ostat­ním se jed­ná o dia­me­t­rál­ně odliš­ný film. Ať už zpra­co­vá­ním (byla zde jako v jed­nom z prv­ních kom­bi­no­vá­na ruč­ní ani­ma­ce s počí­ta­čo­vou - dnes už doce­la běž­ná věc), nebo napří­klad žánrem.

A prá­vě ten jej činí výjmeč­ným. Jako jeden z prv­ních před­sta­vil divá­ko­vi svo­ji vizi budou­cí­ho svě­ta. Světa, kde vět­ši­na lidí má v sobě implan­tá­ty. Ať už na zvý­še­ní síly a inte­li­gen­ce nebo tře­ba k ter­mo­op­tic­ké­mu mas­ko­vá­ní. A zby­tek jsou buď kybor­go­vé (tedy oso­by s kom­plet­ně umě­lým tělem, ale lid­ským vědo­mím... jsou to ješ­tě vůbec lidé?) nebo tzv. „čis­tí lidé“ (těch už ale mno­ho nezbý­vá).

Příběh se točí oko­lo pří­pa­du nezná­mé­ho hac­ke­ra pře­zdí­va­né­ho Loutkář, kte­rý se nabou­rá­vá do moz­ků lidí a pro­gra­mu­je je ke svým vlast­ním úče­lům. To vyšet­řu­je jis­tá „Sekce 9“, vlád­ní orga­ni­za­ce. Pomocí Batoua, Togusy (jako jedi­ný nemá nijak vylep­šo­va­né tělo) a major­ky Kusanagi, kte­rá je nao­pak kyborg, se tak postup­ně pood­krý­va­jí otáz­ky ohled­ně defi­ni­ce člo­vě­ka. Tedy do jaké míry je stroj ješ­tě stro­jem a člo­věk člo­vě­kem, tyto a dal­ší usly­ší­te z úst hlav­ních hrdi­nů po celou dobu. Sami zjis­tí­te, jak je tato věc aktu­ál­ní, když začne jeden tako­vý­to „robot“ žádat o poli­tic­ký azyl.

Pokud máte rádi sci-fi, roz­hod­ně se na Ghost in the Shell podí­vej­te, počí­tej­te s tím, že na vás neče­ká jen bez­du­chá akce (i na tu se dívá moc pěk­ně), ale i tro­cha filo­zo­fic­kých otá­zek. Jediné, co bych tak vyt­kl, je pří­liš­ná krát­kost, 82 minut se mi pros­tě na tak­to úžas­ný film zdá málo.

Po zhléd­nu­tí si mož­ná i uvě­do­mí­te, že Matrix vlast­ně vůbec není nějak nová­tor­ský film, ale že se tvůr­ci oči­vid­ně necha­li inspi­ro­vat tím­to o čty­ři roky mlad­ším sním­kem.

Víte, že...

*“.. v úvo­du fil­mu, kde se obje­vu­jí zdán­li­vě náhod­ná čís­la, jsou ve sku­teč­nos­ti jmé­na tvůr­ců pre­zen­to­va­ná počí­ta­čem? Právě toto inspi­ro­va­lo tvůr­ce Matrixu a výsled­kem byl zná­mý „Matrix kód“.

*“.. Kusanagi mlu­ví o pis­to­li „Zastava“, to je ale špat­ně. Model se ve sku­teč­nost­ni jme­nu­je CZ 100 a vyrá­bí ho Česká zbro­jov­ka od roku 1995.

Info

* Režie: Mamoru Oshi

* Rok uve­de­ní: 1995

* Originální název: Kôkaku kidôtai

* Název v japon­ské Kanji: 攻殻機動隊

* Země: Japonsko / Velká Británie

* Délka fil­mu: 82 min

Obsazení

Atsuko Tanaka, Akio Ôtsuka, Tamio Ôki, Iemasa Kayumi, Kôichi Yamadera, Tesshô Genda, Shigeru Chiba, Tom Wyner

Odkazy

„ofi­ci­ál­ní strán­ky (anglicky)“:[http://www.manga.com/ghost/] - mají tam moc pěk­né ani­ma­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Ghost in the Shell na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59205 s | počet dotazů: 273 | paměť: 72244 KB. | 24.05.2024 - 04:03:26