Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Iveta

Iveta

Photo © Voyo Originál
Photo © Voyo Originál
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od malič­ka jsem měla ráda zpě­vač­ku Ivetu Bartošovou, její pís­nič­ky a neu­vě­ři­tel­ný hlas, a pro­to není divu, že jsem si nemoh­la nechat ujít zhléd­nu­tí mini­sé­rie „IVETA“, mapu­jí­cí počát­ky kari­é­ry této úžas­né čes­ké legen­dy.

Vzpomínám si, jak jsem jako žač­ka dru­hé tří­dy základ­ní ško­ly spo­lu se svý­mi spo­lu­žá­ky popr­vé hlta­la roz­ho­vor s naděj­nou začí­na­jí­cí zpě­vač­kou Ivetou Bartošovou, kte­rý ten­krát vyšel v jed­nom z mála časo­pi­sů pro mlá­dež „Ohníček“. 

Ovšem o poza­dí oné „ces­ty za vel­kým snem“, jsem nic nevě­dě­la, a pro­to jsem vel­mi ráda, že prá­vě tato mini­sé­rie se ho sna­ží svým způ­so­bem při­blí­žit dneš­ní­mu divá­ko­vi.

Minisérie IVETA se sklá­dá ze tří dílů, kaž­dý po jed­né hodi­ně, nesou­cí název nej­vět­ších  hitů popi­su­jí­cích doce­la výstiž­ně život Ivety v počát­cích její pěvec­ké kari­é­ry.

V prv­ním dílu s názvem „Tisíc oby­čej­ných věcí“ máme mož­nost nahléd­nout do dět­ství, kdy Iveta spo­lu se svou sestrou (dvoj­če­tem) zača­la navště­vo­vat dět­ský sou­bor a Ivetinu účast v pěvec­ké sou­tě­ži v Jihlavě, jež byla tak tro­chu star­tov­ním můst­kem v její slib­né kari­é­ře a napl­ně­ní jed­no­ho dět­ské­ho snu tj. stát se slav­nou zpě­vač­kou a zazpí­vat si po boku Karla Gotta.

Druhý díl „Knoflíky lás­ky“ a posled­ní „Snad nám to vyjde“, pak mapu­je Ivetiny kruš­né začát­ky v Praze, samot­nou ces­tu k nahrá­vá­ní prv­ní­ho hitu, des­ky a celo­stát­ní­ho úspě­chu, a také prv­ní zami­lo­va­nost a vel­kou lás­ku.

Celá série je pak zakon­če­ná jed­ním vel­kým mil­ní­kem v živo­tě Ivety, a to neče­ka­nou a tra­gic­kou smr­tí její prv­ní lás­ky Petra Sépešiho, kte­rá nejen hlu­bo­ce zasáh­la do její­ho osob­ní­ho a pro­fes­ní­ho živo­ta, ale také ji pozna­me­na­la na dal­ší roky.

Postavy Ivety Bartošové se bra­vur­ně zhos­ti­la  hereč­ka Anna Fialová. Ta doká­za­la doko­na­le zahrát naiv­ní a stá­le plačti­vou Ivetu, jež chce, aby jí svým způ­so­bem kaž­dý milo­val. Moc se mi líbi­lo, jak pokaž­dé, když se jí nedo­stá­va­lo lás­ky­pl­ných pro­je­vů od Petra, doká­za­la lusk­nu­tím prs­tu vykouz­lit ony smut­né „psí oči“.

Někdy mi však při­šlo, že se Iveta až moc zby­teč­ně Petrovi pod­bí­zí a mar­ně tou­ží po oprav­do­vé lás­ce od flout­ka, kte­rý ji lás­ku neo­pě­tu­je stej­ně sil­ně a oprav­do­vě jako prá­vě cit­li­vá Iveta.

Petra Sépešiho skvě­le ztvár­nil mla­dič­ký a naděj­ný herec Vojtěch Vodochodský, a to tako­vým způ­so­bem, že tuhle posta­vu roz­hod­ně nemů­že mít nikdo rád. Ostatně, kdo by si zami­lo­val vel­mi ambi­ci­óz­ní­ho, tak tro­chu zakom­ple­xo­va­né­ho a mís­ty i vul­gár­ní­ho mla­dí­ka, co se sna­ží vyšpl­hat na výslu­ní slá­vy po boku krás­né a mla­dič­ké zpě­vač­ky, jež bylo nadě­le­no více talen­tu, než jemu samot­né­mu? Já roz­hod­ně ne!

Více na Kritiky.cz
Masterchef CZ – největší přehmaty režie #3 - Makronky I druhá sezóna Masterchef CZ je plná chyb. Tak se podívejte na "Makronky"....
Únos letadla Krasojízda Applu pokračuje! Apple aktuálně kraluje a po kvalitativní stránce převyšuje u...
V Praze se natáčí adaptace párty hry „Vlkodlak“ od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli V Praze byla oficiálně zahájena produkce nové filmové adaptace populární francouzské karetn...
Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí Filmfanatic má řadu oblíbenců a jedním z nich je třeba George Clooney. S očekáváním proto ...
Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Ko...

Pokud se chce­te o krá­lov­ně čes­ko­slo­ven­ských dis­ko­ték dozvě­dět více, ať už zná­mé nebo méně zná­mé sku­teč­nos­ti, urči­tě si nenech­te ujít tuto mini­sé­rii. Autorům se poda­ři­lo doko­na­le vystih­nout tra­gic­ký osob­ní život legen­dy na počát­ku a vze­stu­pu její kari­é­ry a zasa­dit ho do dobo­vé­ho pro­stře­dí, jež na vás bude dýchat doslo­va ze všech kou­tů.

Photo © Voyo Originál


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61546 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69948 KB. | 04.12.2023 - 20:56:56