Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Modernizovaná streamovací platforma HBO Max startuje v České republice

Modernizovaná streamovací platforma HBO Max startuje v České republice

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Max, stre­a­mo­va­cí služ­ba spo­leč­nos­ti Warner Bros. Discovery, kte­rá téměř přes­ně před rokem debu­to­va­la ve Spojených stá­tech, byla ode dneška, 21. květ­na, spuš­tě­na v České repub­li­ce. Stávající před­pla­ti­te­lé před­cho­zí plat­for­my HBO Max budou auto­ma­tic­ky pře­ve­de­ni na novou služ­bu Max. Nové ceny pro stá­va­jí­cí zákaz­ní­ky začnou pla­tit od kon­ce čer­ven­ce.

Nová plat­for­ma Max star­tu­je s vel­mi oče­ká­va­ným titu­lem: sci-fi epo­sem Duna: Druhá část, pou­hé tři měsí­ce po pre­mi­é­ře v čes­kých kinech. Rychlé pro­lis­to­vá­ní nové plat­for­my uka­zu­je, že se toho pří­liš nezmě­ni­lo; při­byl dal­ší doku­men­tár­ní obsah z Discovery, zatím­co někte­ré obskur­něj­ší arto­vé fil­my byly odstra­ně­ny. Max bude také vysí­lat spor­tov­ní udá­los­ti včet­ně olym­pij­ských her v Paříži v roce 2024, kte­ré začí­na­jí od pát­ku 26. čer­ven­ce.

V sou­čas­né době se na Maxu vysí­la­jí hity spo­leč­nos­ti Warner Bros. jako Barbie, Wonka nebo Aquaman a ztra­ce­né krá­lov­ství. Mezi dal­ší pořa­dy, na kte­ré se mohou divá­ci Maxu těšit, pat­ří dru­há série seri­á­lu Dům draka, kte­rá bude mít pre­mi­é­ru 18. červ­na, a při­pra­vo­va­né spin-offy ze série Harry Potter, DC comics (Tučňák) a Teorie vel­ké­ho třes­ku (Georgie & Mandy).

Max před­sta­vu­je spo­je­ní stre­a­mo­va­cích slu­žeb HBO Max a Discovery. Toto spo­je­ní je sou­čás­tí stra­te­gie spo­leč­nos­ti Warner Bros Discovery po fúzi Warner Media a Discovery v roce 2022. Původně se plá­no­va­lo úpl­né spo­je­ní obou plat­fo­rem, ale oba­vy ze ztrá­ty před­pla­ti­te­lů Discovery ved­ly pou­ze k čás­teč­né inte­gra­ci, při­čemž Discovery stá­le fun­gu­je jako samo­stat­ná služ­ba (v České repub­li­ce však zatím není dostup­ná).

Nová plat­for­ma Max v Česku nabí­zí vybra­ný obsah Discovery, včet­ně seri­á­lů o sku­teč­ných zlo­či­nech od Investigation Discovery, rea­li­ty show od TLC jako 90 Day Fiancé, MILF Manor a Dr. Pimple Popper a popu­lár­ních seri­á­lů Discovery jako Naked and Afraid, Ghost Adventures a Deadliest Catch. Většina toho­to obsa­hu bude pro před­pla­ti­te­le HBO Max v České repub­li­ce novin­kou.

Na ostat­ních trzích pat­ří mezi pro­gra­my Discovery také obsah sta­nic Animal Planet, HGTV, Food Network, Travel Channel a CNN, kte­rý by se v budouc­nu mohl dostat i k divá­kům v České repub­li­ce na Max.

Kromě toho Max nyní nabí­zí živé spor­tov­ní pře­no­sy z Eurosportu, což je mezi míst­ní­mi stre­a­mo­va­cí­mi mož­nost­mi uni­kát­ní a bude zahr­no­vat význam­né udá­los­ti, jako jsou nad­chá­ze­jí­cí let­ní olym­pij­ské hry, teni­so­vé grand­sla­my, cyk­lis­tic­ké závo­dy Grand Tour a auto­mo­bi­lo­vý závod 24 hodin Le Mans. Kromě olym­pij­ských her je obsah Eurosportu zpo­plat­něn doda­teč­ným měsíč­ním poplat­kem.

Předplatitelé služ­by Max se mohou i nadá­le těšit na obsah HBO, kte­rý byl dří­ve dostup­ný pro­střed­nic­tvím služ­by HBO Max (a před­tím HBO Go), včet­ně knihov­ny komik­so­vých fil­mů a seri­á­lů spo­leč­nos­ti DC, pořa­dů Cartoon Network a celo­ve­čer­ních fil­mů spo­leč­nos­ti Warner Bros. včet­ně nových hitů, kte­ré se obvykle dosta­nou na stre­a­mo­va­cí plat­for­mu během něko­li­ka měsí­ců po uve­de­ní do kin.

Podle tis­ko­vé zprá­vy spo­leč­nos­ti Max se množ­ství obsa­hu na plat­for­mě ve srov­ná­ní s před­cho­zím HBO Max fak­tic­ky zdvoj­ná­so­bi­lo. Kromě spuš­tě­ní v České repub­li­ce star­tu­je Max ode dneška také na dal­ších trzích ve střed­ní a východ­ní Evropě a ve Skandinávii. Spuštění v Polsku, Francii, Nizozemsku a Belgii je naplá­no­vá­no na poz­děj­ší obdo­bí toho­to roku.

Kromě roz­ší­ře­né­ho obsa­hu při­chá­zí nová stre­a­mo­va­cí služ­ba Max také se zvý­še­ním ceny pro čes­ké zákaz­ní­ky, kte­rá je roz­dě­le­na do dvou před­pla­ti­tel­ských tari­fů. Standardní tarif sto­jí 219 Kč měsíč­ně za obsah ve Full HD roz­li­še­ní, zatím­co pré­mi­o­vý tarif sto­jí 299 Kč měsíč­ně a nabí­zí obsah v ultra HD (4K) roz­li­še­ní.

K dis­po­zi­ci je také roč­ní před­plat­né za 2190 Kč u stan­dard­ní­ho plá­nu a 2990 Kč u pré­mi­o­vé­ho plá­nu, kte­ré ušet­ří nákla­dy na dva měsí­ce roč­ně. Přístup k živým spor­tov­ním pře­no­sům z Eurosportu sto­jí dal­ších 70 Kč měsíč­ně, let­ní olym­pij­ské hry však budou v obou tari­fech dostup­né bez pří­plat­ku. Levnější tarif s pod­po­rou rekla­my, kte­rý je v sou­čas­né době dostup­ný ve Spojených stá­tech, zatím na čes­kém trhu nabí­zen není.

Stávajícím před­pla­ti­te­lům HBO Max v České repub­li­ce zůsta­ne zacho­vá­na stá­va­jí­cí cena před­plat­né­ho po dobu nejmé­ně 60 dnů. Od 23. čer­ven­ce 2024 bude jejich před­plat­né pře­ve­de­no na ceny tari­fu Standard. Předplatitelé s akč­ní sle­vou budou i nadá­le vyu­ží­vat úspo­ry v rám­ci tari­fu Standard, sle­va se však nevzta­hu­je na tarif Premium.

Předplatitelé HBO Max budou auto­ma­tic­ky pře­ve­de­ni na novou plat­for­mu Max. Přihlašovací úda­je, his­to­rie sle­do­vá­ní, pro­fi­ly a dal­ší nasta­ve­ní se pře­ne­sou. Offline obsah však bude nut­né zno­vu stáh­nout. Služba je dostup­ná na smart­pho­nech, table­tech, počí­ta­čích, chyt­rých tele­vi­zo­rech, set-top boxech, her­ních kon­zo­lích a dal­ších plat­for­mách.

Více infor­ma­cí o služ­bě Max v České repub­li­ce najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách stre­a­mo­va­cí služ­by.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57766 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71705 KB. | 19.06.2024 - 23:01:26