Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Underworld - Jiný pohled

Underworld - Jiný pohled

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konec se blí­ží, po dlou­hých sta­le­tích vál­ky se schy­lu­je ke koneč­né bitvě… Dva rody, dvě děti noci – vam­pír a vlkodlak. Mýty tvr­dí­cí, že tyto dvě bytos­ti tem­na boju­jí bok po boku se mýli­ly. Naopak, lykan­tro­po­vé a vam­pí­ři jsou zapří­sáh­lí nepřá­te­lé, kte­ří se už mno­ho sto­vek let sna­ží zni­čit navzá­jem.

Ke zlo­mu ve vál­ce došlo před šes­ti sty lety, kdy byl zabit vůd­ce vlkodla­ků, moc­ný Lucian. Od té doby byli a jsou Lykantropové pro­ná­sle­do­vá­ní jako lov­ná zvěř, ovšem zdá se, že se chys­tá něco vel­ké­ho, něco, co by moh­lo pořád­ně zamí­chat kar­ta­mi…

Mladá (tedy ale­spoň tak vypa­dá, u  upí­rů je to cel­kem těž­ko roze­zna­tel­né, může jim být tisíc let a klid­ně mohou vypa­dat lépe než tři­ce­ti­le­tý smr­tel­ník. Kam se na vam­pí­ři kous­nu­tí hra­be plas­tic­ká chi­rur­gie) upír­ka Selene pat­ří k  nej­lep­ším zabi­já­kům a svou prá­ci si uží­vá. Je hná­na tou­hou po pomstě, její rodi­na (ale­spoň si to mys­lí) totiž skon­či­la jako potra­va pro vlkodla­ky. Je to prá­vě ona, kte­ré začne tušit, že se schy­lu­je k něče­mu vel­ké­mu…

A ona je při­pra­ve­na odha­lit toto tajem­ství, i za cenu poru­še­ní sta­ro­vě­kých záko­nů. Je roz­hod­nu­ta zajis­tit pře­ži­tí své­ho rodu a vyhla­dit vlkodla­ky, do posled­ní­ho…

Jenže, jí čeká pár pře­kva­pe­ní. Nejen, že zjis­tí prav­du o tom, kdo sto­jí za zavraž­dě­ním jejích blíz­kých, ale navíc se zami­lu­je do muže, kte­rý je pokou­sán lykan­tro­pem. A  úpl­něk se rych­le blí­ží (pro neza­svě­ce­né, k pře­mě­ně člo­vě­ka ve vlkodla­ka dochá­zí prá­vě v tom­to obdo­bí)…

Příběh Underworldu je na akč­ní titul oprav­du řád­ně roz­vi­nu­tý a má v  zálo­ze hned něko­lik dějo­vých zvra­tů, z nichž někte­ré pře­kva­pí i zary­té fil­mo­vé fan­dy, kte­ré jen tak něco neza­sko­čí. To je roz­hod­ně vel­kým kla­dem fil­mu, pro­to­že reži­sér Len Wiseman se nespo­lehl jen na opu­lent­ní výpra­vu, ale také věno­val vel­kou pozor­nost ději, což není u toho­to žán­ru zrov­na obvyk­lé. Ale vypla­ti­lo se to, pře­ce jen je pří­jem­né, když hlav­ní hrdi­no­vé nepro­ná­ší jen hláš­ky typu: „Zabiju tě. Zachráním tě. Zničím tě. Jsi v  bez­pe­čí. Tím to nekon­čí. Poznáš chuť olo­va. „Já se vrá­tím.“ atd.

Už jsem se zmí­nil o opu­lent­ní výpra­vě. Ta je sku­teč­ně pove­de­ná a při­taž­li­vá – hlav­ní i ved­lej­ší posta­vy jsou oble­če­ny v při­lé­ha­vých kos­tý­mech (vět­ši­nou tma­vé bar­vy), pod nimiž se rýsu­jí jejich doko­na­lá těla (budou spo­ko­je­ny jak ženy, tak muži) – dlou­hé kabá­ty, čer­né brý­le a podob­ně. Nic ori­gi­nál­ní­ho, ale na dru­hou stra­nu, asi by bylo zvlášt­ní, kdy­by Selena likvi­do­va­la vlkodla­ky v růžo­vém trič­ku s nápi­sem „Super Girl“.

Noc je ponu­rá, a k této atmo­sfé­ře při­spí­vá cel­ko­vé poje­tí Underworldu – takřka v kaž­dém ven­kov­ním zábě­ru je nebe tem­né, plné zlo­věst­ných mra­ků a neu­stá­le prší. Nic pro opti­mis­tic­ké pova­hy.

Teď vel­mi „slo­ži­tá“ otáz­ky – „Co je důle­ži­té u akč­ní­ho fil­mu?“, žád­ná nápo­vě­da nebu­de, je to AKCE. Tak sem smě­řu­je má jedi­ná výtky. Dynamické scé­ny jsou odve­de­né na jed­nič­ku, to je prav­da, ale je jich poměr­ně málo. Dvě mož­ná tři dal­ší by roz­hod­ně neuško­di­ly. Trošku mě roz­ča­ro­val i  finál­ní sou­boj Selene s jejím úhlav­ním nepří­te­lem (ne, neřek­nu, kdo je to), ten skon­čí dří­ve, než spus­tí­te oči ze svůd­né­ho těla Kate Beckinsale, odě­né­ho do ten­ké­ho late­xu.

Underworld je pove­de­ný akč­ní film se sil­ným mystic­kým náde­chem, kte­rý urči­tě potě­ší všech­ny fanouš­ky série Blade, ale i ostat­ním, kte­ří nebě­ha­jí po nocích a  neho­ní podi­ví­ny, kte­ří si zapo­mně­li nechat vytrh­nout špi­čá­ky a teď jim vylé­za­jí dopře­du, má Underworld, co nabíd­nout – zají­ma­vý pří­běh, pří­jem­né vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, něja­kou tu adre­na­li­no­vou akci a pře­de­vším pří­jem­né herec­ké obsa­ze­ní…


Podívejte se na hodnocení Underworld na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Anamnéza25. prosince 2020 Anamnéza Posted in Komiks
  • The Matrix Resurrections9. ledna 2022 The Matrix Resurrections Poslední Matrix bych nepopsal jako totální katastrofu. Od tohoto filmu jsem neměl vysoká očekávání, takže mě mohl pouze překvapit a musím říci, že některé pasáže filmu mě příjemně […] Posted in Krátké recenze
  • Celebrity bojují za blahobyt žraloků již 30 let18. července 2018 Celebrity bojují za blahobyt žraloků již 30 let Žraločí týden (Shark Week) letos oslaví 30. narozeniny! Tato již tradiční světová událost s obrovskou sledovaností se na obrazovky vrací už od roku 1988. Tváří jubilejního ročníku se stala […] Posted in Filmové premiéry
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […] Posted in Recenze knih
  • Terminál28. března 2022 Terminál Recenze na film The Terminal: Od filmu jsem mnoho nečekal, a proto jsem byl zpočátku překvapený tím, jak je zábavné ho sledovat, nicméně netrvalo dlouho (asi hodinu) a sklouzl přeci jen ke […] Posted in Krátké recenze
  • Mystický léčitel28. června 2022 Mystický léčitel Pokud vás někdy napadlo, že by nebylo vůbec špatné poznat tajemství některých chronických nemocí a jejich léčbu, jste na správně adrese!  Kniha  Mystický léčitel od Anthonyho Williama […] Posted in Recenze knih
  • Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)12. října 2005 Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA) Chcete natočit průměrnou romantickou komedii? Stačí k tomu svalnatý hezký hlavní hrdina, sexy a pohledná hlavní hrdinka, příběh, ve kterém se dva zamilují, něco jim to zkomplikuje, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost Rider - Sympatický lebkoun, který hoří touhou Vás poznat.16. dubna 2007 Ghost Rider - Sympatický lebkoun, který hoří touhou Vás poznat. Nicku, míval jsem tě rád. Míval jsem tě rád a ty jsi mi to oplácel povedenými rolemi v ještě povedenějších snímcích. Jako vyjukaného experta přes zkumavky jsem tě baštil i s tou plandavou […] Posted in Filmové recenze
  • #1977: Shazam!: Monstrózní společenství zla - 90 %14. května 2019 #1977: Shazam!: Monstrózní společenství zla - 90 % Shazam!: Monstrózní společenství zla (Shazam!: The Monster Society of Evil)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 4 minisérie "Shazam!: The […] Posted in Recenze komiksů
  • Robinsonův ostrov - 15.3.201716. března 2017 Robinsonův ostrov - 15.3.2017 18. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/kP4Ya0FBPck Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15358 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69482 KB. | 08.12.2023 - 09:50:52