Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

ben affleck as bruce waynebatman check behind him to his lower right thats the tomb of alan way
ben affleck as bruce waynebatman check behind him to his lower right thats the tomb of alan way
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Tak koneč­ně!!! Tvůrci DC Comics koneč­ně začí­na­jí dohá­nět kon­ku­renč­ní Marvel, při­čemž na roz­díl od svých riva­lů zača­li pěk­ně od pod­la­hy. Pojďme si to vše popo­řád­ku shr­nout. Snažil jsem se spo­i­le­rům vyhý­bat, tak snad se mi to poved­lo.
Kdybych měl vybrat nej­vět­ší klad celé­ho sním­ku, tak jím bez­po­chy­by je fan­tas­tic­ký výkon Bena Afflecka v roli gotham­ské­ho tem­né­ho rytí­ře. Člověk, kte­ré­mu nerd­ští fana­ti­ci nevě­ři­li, zahrál nej­ob­lí­be­něj­ší­ho super­hr­di­nu v his­to­rii bra­vur­ně a s grá­cií, při­čemž v mých očích jas­ně pře­ko­nal Michaela Keatona a mini­mál­ně dorov­nal Christiana Balea. Affleckův Batman před­sta­vu­je nej­bru­tál­něj­ší ver­zi této posta­vy a hlav­ně scé­ny, kte­ré se ode­hrá­va­ly ve Wayneových snech, byly oprav­du fan­tas­tic­ké.
Ben Affleck jako Bruce Wayne zazá­řil ze všech nej­ví­ce.
Vedle Afflecka zazá­řil Jeremy Irons v roli komor­ní­ka Alfreda, kte­rý tuto posta­vu zahrál bra­vur­ně. Kdyby neby­lo Seana Pertweeho v TV seri­á­lu Gotham, ozna­čil bych ho za nej­lep­ší­ho Waynova major­do­ma :-).
Alfreda v posled­ní době ve fil­mech hra­jí jen drži­te­lé Oscara.
Gothamská část herec­ké­ho ansám­blu tedy v mém hod­no­ce­ní obstá­la na jed­nič­ku s hvěz­dič­kou, ovšem je tu ješ­tě dru­há stra­na min­ce - hrdi­no­vé a zlo­du­ši z měs­ta Metropolis.
Zajímalo by mě, proč v kaž­dém super­hr­din­ském fil­mu zni­čí tvůr­ci něja­ké měs­to.
Henry Cavill, kte­rý si zopa­ko­val roli Supermana, před­ve­dl podob­ný výkon jako ve fil­mu Muž z Oceli, posta­va Kal-Ela byla opět vnitř­ně nejis­tá, roz­pol­ce­ná. Lois Lane v podá­ní Amy Adams byla pře­kva­pi­vě mož­ná nej­dů­le­ži­těj­ší ved­lej­ší posta­vou, bez kte­ré by se asi divák nedo­čkal dob­ré­ho kon­ce. V roli iko­nic­ké­ho padou­cha Lexe Luthora se před­sta­vil Jesse Eisenberg, kte­rý před­ve­dl vskut­ku zají­ma­vý výkon, když svou šíle­nos­tí při­po­mí­nal Jokera z Temného rytí­ře zkří­že­né­ho s původ­ním Luthorem v podá­ní Gena Hackmana. Nejlepší oby­va­tel Metropolisu však bez­po­chy­by byl Perry White. „Morpheus“ Laurence Fishburne totiž sršel vti­pem, hláš­ko­val jak o život a divá­ko­vi hned při­ros­tl k srd­ci.
Cavill začí­ná šla­pat na paty Christopheru Reeveovi.
Lois Lane byla nako­nec neče­ka­ně důle­ži­tou posta­vou.
Uvidíme Luthora i v dal­ších fil­mech?
Fishburne pokra­čo­val ve svých výko­nech z prv­ní­ho dílu.
Třetí do par­ty k Batmanovi a Supermanovi byla Wonder Woman v podá­ní mla­dé Židovky Gal Gadot. Dlouhá léta jsem se těšil, že v roli ama­zon­ské super­hr­din­ky uvi­dím Cobie Smluders, ale ta nako­nec kýv­la na nabíd­ku kon­ku­renč­ní­ho Marvelu, kde ztvár­ňu­je agent­ku Hillovou. Nezbývalo mi tedy, než pře­tr­pět pro mě abso­lut­ně nezná­mou hereč­ku v roli iko­nic­ké hrdin­ky. Resumé - nako­nec jsem z její­ho výko­nu nebyl vylo­že­ně zkla­mán. Možná je to tím, že nedo­sta­la dosta­tek pro­sto­ru a na plát­ně strá­vi­la odha­dem tak 15 minut... Jsem vel­mi zvě­da­vý, jest­li tato bojov­ni­ce utáh­ne vlast­ní sólo­vý film.
Porazila spous­tu mon­ster z jiných svě­tů, doby­la však i srd­ce všech komik­so­vých fanouš­ků?
Celkově je tedy film téměř doko­na­lý. Ubíjí jej snad jen tři věci, kte­ré jsou však vel­mi zásad­ní. Největším zápo­rem je jed­no­znač­ně dél­ka fil­mu, kdy jsem po finá­lo­vé bitvě oče­ká­val konec asi desetkrát a on stá­le nepři­chá­zel, aby pak dora­zil v nej­ne­vhod­něj­ším oka­mži­ku. Druhou vadou na krá­se je pře­plá­ca­nost. Na scé­nu je zde uve­de­no až moc postav, a i když se v DC Comics cel­kem ori­en­tu­ji, měl jsem občas pro­blém někte­ré cha­rak­te­ry iden­ti­fi­ko­vat. Třetí chy­bou je pod­le mě děra­vý scé­nář, kte­rý mís­ty nedá­val vůbec smy­sl. Nevím, jest­li to není jen mou blbos­tí, ale nějak jsem si nevši­ml, že by Superman během fil­mu odha­lil Batmanovu sku­teč­nou totož­nost. Když pak kryp­ton­ský bůh při­lé­tl do Gothamu a oslo­vil Batmana Bruci, nevě­děl jsem, co si o tom mys­let. Pokud tedy bude scé­nář k nad­chá­ze­jí­cí Lize spra­ved­li­vých psát opět David S. Goyer, pře­ji mu lep­ší kon­di­ci a zdat­něj­ší ruku.
Přes zmí­ně­né škra­lou­py si film urči­tě s obli­bou pus­tím zno­vu a roz­hod­ně budu uva­žo­vat nad náku­pem Blu-Ray či DVD.
Hodnocení: 70%
zdroj obráz­ků: cinemablend.com, moviepilot.com, comicbookmovie.com, movieweb.com, flickeringmyth.com, slashfilm.com, inverse.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10826 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72093 KB. | 21.04.2024 - 20:14:16