Kritiky.cz > Profily postav > Tywin Lannister – Hra o Trůny

Tywin Lannister – Hra o Trůny

tywin01 825x510
tywin01 825x510
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Zanedlouho budu mrt­vý, stej­ně jako ty, tvůj bra­tr a tvo­je sest­ra a všech­ny její děti, všich­ni bude­me mrt­ví, bude­me hnít v zemi. Je to jmé­no rodi­ny, kte­ré pře­ži­je. Je to všech­no, co pře­ži­je. Ne tvo­je vlast­ní slá­va, ne tvo­je čest…ale rodi­na.“

Tywin Lannister k Seru Jaimiemu Lannisterovi

Lord Tywin Lannister je hla­vou Rodu Lannisterů, Lord Casterly Rock, Správce Západu, První Pán Westerlandu, Pobočník Krále a Ochránce Říše. Je otcem Cersei, Jaimieho a Tyriona Lannisterových.

Inteligentní, vypo­čí­ta­vý, nemi­lo­srd­ný a zastra­šu­jí­cí. Tywin je nej­bo­hat­ším člo­vě­kem Westerosu a také nej­moc­něj­ší, pokud slou­ží jako Pobočník Krále svým vnu­kům Joffreymu a Tommenovi. Jeho hlav­ním cílem a moti­vem je zabez­pe­če­ní odka­zu jmé­na Lannisterů a udě­lá napros­to coko­li, aby ochrá­nil svou rodi­nu. Často má nesho­dy se svý­mi tře­mi dět­mi, kte­ré pova­žu­je za zkla­má­ní. Jeho cho­vá­ní k Tyrionovi vyús­tí nako­nec v to, že ho Tyrion chlad­no­krev­ně zabi­je poté, co je odsou­zen k smr­ti za vraž­du, kte­rou nespáchal.

Pozadí…

Tywin je lord Rodu Lannisterů, Lord Správce Westerlandu a nej­bo­hat­ší muž Sedmi Království. Lannisterové vlád­nou Sedmi krá­lov­stvím ze své­ho síd­la Casterly Rock. Je vdov­cem se tře­mi dět­mi, Jamiem, Cersei a Tyrionem. Casterly Rock, odvě­ké síd­lo moci Lannisterů, se nachá­zí nad něko­li­ka vel­mi boha­tý­mi zla­tý­mi doly, kte­ré poskyt­lo Lannisterům během let ohrom­né bohat­ství a ved­lo k akro­ny­mu, že Lannisterové„serou zla­to“.

Je synem Tytose Lannistera. Jeho otec byl hla­vou rodi­ny během obdo­bí výraz­né­ho pokle­su a při­šel o vel­kou část rodin­né­ho jmě­ní díky špat­ným inves­ti­cím. Kromě toho se nechal i u dvo­ra urá­žet, což mu vyslou­ži­lo pověst sla­bo­cha. Vazalové rodu, rody Reynů a Castamerů se pro­ti němu vzbou­ři­li, což Tywin osob­ně potla­čil a obno­vil tak zastra­šu­jí­cí repu­ta­ci Rodu. Jeho nemi­lo­srd­né zni­če­ní domu Reynů bylo zvěč­ně­no v pís­ni„Deště Castameru“ a při­da­lo tem­něj­ší kono­ta­ce čas­té rodin­né frá­zi„Lannisterové vždyc­ky pla­tí své dlu­hy.“, kte­rá se původ­ně vzta­ho­va­la pou­ze k jejich ohrom­né­mu majet­ku.

Znak Lannisterů

Oženil se se svou sestře­ni­ci Joannou Lannister a jejich prv­ní děti byla dvoj­ča­ta Cersei a Jaimie. Joanna zemře­la při poro­du Tyriona, což Tywin své­mu tře­tí­mu syno­vi nikdy neod­pus­til. Když se u Jaimieho obje­vi­ly potí­že s uče­ním a jeho Meister odha­dl, že nikdy nebu­de scho­pen číst, trá­vil Tywin se svým synem čty­ři hodi­ny den­ně, dokud pro­blém nepře­ko­nal, čas­to k Jaimieho znač­né nevo­li.

Tywin nená­vi­dí své­ho mlad­ší­ho syna, kte­ré­ho vidí jako per­ver­zi a neho­du. Když byl Tyrion vel­mi mla­dý, dal ho Jaimie dohro­ma­dy s pro­sti­tut­kou. Jaimie ji bral jako běž­nou dív­ku, kte­rou záchrá­ni­li před ban­di­ty. Sám se vydal po jejich sto­pě, zatím­co Tyrion dív­ku utě­šo­val. Vzali se, ale když na to při­šel jejich otec, byl vte­kem bez sebe a donu­til Jaimieho, aby mu řekl prav­du. Tywin pak dív­ce zapla­til a při­ká­zal všem svým strá­žím se s ní vyspat, zatím­co Tyriona donu­til se dívat.  Od té doby byla Tywinova nená­vist k Tyrionovi oplá­ce­na. Nicméně všech­ny Tywinovy děti k němu cho­va­jí úctu a váží si jeho rad.

Sloužil jako Pobočník Krále Aeryse II. Targaryena dva­cet let, dokud Šílený Král vli­vem závis­ti a nedů­vě­ry neod­mi­tl Tywinovu nabíd­ku na sňa­tek jeho dce­ry Cersei a Prince Thaegara a nejme­no­val jeho syna Jaimieho čle­nem Královské strá­že. Její čle­no­vé mají zaká­zán sňa­tek, čímž Aerys ukra­dl Tywinovi jeho dědi­ce, což Tywin vní­mal jako vel­kou uráž­ku a odstou­pil z funk­ce.

Během Robertovy vzpou­ry zůstal Tywin neut­rál­ní, neod­po­ví­dal ani na výzvy Krále ani na výzvy rebe­lů až do Bitvy Trojzubce, po kte­ré bylo jas­né, že rebe­lo­vé vyhra­jí. Pak vytá­hl plnou silou Casterly Rock na hlav­ní měs­to a před­stí­ral obra­nu před vzbou­řen­ci. Aerysovi porad­ci mu radi­li, aby Tywinovi nevě­řil, dokon­ce i Jaimie, kte­rý věděl, že jeho otec by nikdy nekryl stra­nu, kte­rá pro­hra­je.

Na Pycellovu radu byly nicmé­ně brá­ny ote­vře­ny a Tywin vjel do měs­ta. Nařídil ho pře­vzít a krá­lov­skou rodi­nu rych­le a efek­tiv­ně zlik­vi­do­val. Město bylo doby­to a rodi­na panov­ní­ka zma­sa­kro­vá­na Sery Gregorem Cleganem a Amory Lorchem. Když to viděl Aerys, naří­dil Jaimiemu, aby mu při­ne­sl hla­vu jeho otce a krá­lov­ským pyro­man­ce­rům naří­dil spá­lit Královo pří­sta­viš­tě. Nato ho Jaimie vlast­no­ruč­ně pro­bo­dl. Když Robert Baratheon a Eddard Stark dora­zi­li do Rudé Bašty, uká­zal jim Tywin těla krá­lov­ské rodi­ny jako důkaz své věr­nos­ti. Po vzpou­ře pře­vzal Robert Baratheon trůn a vzal si Cersei, aby stme­lil spo­je­ní mezi jejich rody.

Cersei poro­di­la tři děti – Joffreyho, Myrcelu a Tommena Baratheony. Tywinovi zůsta­lo uta­je­no, že všech­ny tři děti pochá­ze­jí z inces­tu mezi Cersei a Jaimiem. Na to při­šli nezá­vis­le na sobě jak Jon Arryn, tak Eddark Stark. Zjistili tím pádem, že Joffrey – nej­star­ší syn a oči­vid­ný nástup­ce trů­nu – nemá ve sku­teč­nos­ti žád­ný reál­ný nárok na vlá­du. Tywin si je blíz­ký se svým mlad­ším bra­t­rem Kevanem (svým hlav­ním porad­cem), a Kevanovým synem Lancelem. Mnozí věří, že Lancel nalil krá­li Robertovi na Cersein pří­kaz pří­liš mno­ho vína před jeho posled­ním lovem, během kte­ré­ho byl král smr­tel­ně raněn.

Osobnost…

Tywin je znám pro své sto­ic­ké, vel­mi inte­li­gent­ní a stra­te­gic­ké cho­vá­ní. Je také chlad­ný, mani­pu­la­tiv­ní a nemá žád­né zábra­ny, ani k vlast­ní rodi­ně. Citlivě při­stu­po­val pou­ze ke své man­žel­ce Joanně.

Trvá na tom, že všech­ny jeho akce a činy jsou v zájmu rodi­ny. Jeho otec Tytos byl štěd­rý a sta­rost­li­vý muž, kvů­li jehož špat­ným inves­ti­cím a roz­hod­nu­tím byla celá rodi­na pro smích. Tywin obno­vil rodin­né jmě­ní téměř vlast­ní­ma ruka­ma, tudíž se na znám­ky cit­li­vos­ti, sta­rost­li­vos­ti a emo­cí dívá jako na druh sla­bos­ti. Je iro­nií osu­du, že prá­vě jeho tvr­dost a neo­cho­ta fun­go­vat jako otec rodi­ny způ­so­bi­ly emoč­ní pro­blémy u všech tří jeho dětí, kte­ré jsou z něj všech­ny vydě­še­né.

Jaimie a Cersei měli od své­ho mlá­dí incest­ní poměr, čás­teč­ně kvů­li absen­ci jaké­ko­li mož­nos­ti mít napl­ňu­jí­cí vztah kde­ko­li jin­de. Tywin strá­vil mno­ho času jako Pobočník krá­le v Králově pří­sta­viš­ti a pro­to­že mat­ka zemře­la, děti byly vycho­vá­vá­ny slu­žeb­nic­tvem. Casterly Rock navště­vo­val jejich otec jen zříd­ka a teh­dy si našel čas maxi­mál­ně na udě­le­ní tres­tů za jaké­ko­li nepří­stoj­nos­ti, kte­ré jeho děti mezi­tím vyved­ly.

Casterly Rock

Jakýkoli mini­mál­ní vztah, kte­rý exis­to­val mezi ním a Tyrionem, zmi­zel v momen­tě, kdy Tywin anu­lo­val sňa­tek Tyriona a Tyshi a pak ho nechal sle­do­vat, jak ji zná­sil­ňu­je celá gar­da. Tywin nutil všech­ny své děti  do sňat­ků v zájmu rodu (jako Cersei, kte­rá si měla vzít Krále Roberta), a byl ura­žen tím, že Tyrion dal před­nost oby­čej­né dív­ce.

Sám si při­tom pokry­tec­ky vzal Joannu z lás­ky, i když měl samo­zřej­mě mož­nos­ti žen z dal­ších moc­ných rodů. Postupem času si navíc vyvi­nul záli­bu v poni­žo­vá­ní Tyriona, jako když mu k šest­nác­té­mu svát­ku udě­lil funk­ci šéfa kana­li­za­ce na Casterly Rock. Navzdory vše­mu je si ale vědom sku­teč­nos­ti, že prá­vě Tyrion je nej­chytřej­ší a poli­tic­ky nej­schop­něj­ší ze všech jeho dětí. tato sku­teč­nost ho roz­zu­ři­la ješ­tě více. Občas pro­je­ví uzná­ní jeho schop­nos­tí, když ho usta­no­vil Pobočníkem krá­le či Strážcem poklad­ny a když ho nechal ože­nit se Sansou Starkovou.

Když je Tyrion obvi­něn z Joffreyho vraž­dy, Tywin se nezdá zce­la pře­svěd­če­ný o jeho vině. Je mu jas­né, že jeho syn by nikdy nespáchal zlo­čin tak napros­to oči­vid­ný. Ale než aby pro­ka­zo­val jeho nevi­nu, vyu­ži­je pří­le­ži­tos­ti, jak se ho zba­vit jed­nou pro­vždy, ať už skr­ze popra­vu, nebo poslá­ním k Noční hlíd­ce. Později to vypa­dá, že všech­no byl také plán, jak donu­tit Jamieho k sňat­ku a pokra­čo­vá­ní rodu.

Tywin je vel­mi kon­zer­va­tiv­ní v otáz­kách vlá­dy a napří­klad Cersei k podob­né kari­é­ře nikdy neve­dl. Viděl v ní jen mož­nost uza­vře­ní stra­te­gic­ké­ho sňat­ku. Bez otco­vých instruk­cí se sice Cersei sta­la krá­lov­nou, ale vel­mi málo schop­nou.

Nejméně se Tywin sty­dí za Jaimieho. Zklamala ho sku­teč­nost, že jeho syn chce pokra­čo­vat jako Královská stráž. Pro rytí­ře je to nej­vyš­ší mož­ná pocta, zna­me­ná to ale zřek­nout se budou­cí­ho sňat­ku nebo dědic­tví – zbý­val by pak jedi­ně Tyrion.

Tywin má dob­ré vzta­hy se svým bra­t­rem Kevanem, kte­ré­ho utvá­řel celý život jako své­ho poboč­ní­ka. Je ovšem vel­mi pokry­tec­ký v tom smys­lu, že ačko­li si rodi­ny jako hod­no­ty cení nade vše, zni­čil veš­ke­ré svo­je vzta­hy s vlast­ní­mi dět­mi.

Je dob­ře, že aspoň postrá­dá (vět­ši­nou) sadis­tic­ké a krva­vé sklo­ny své­ho vnu­ka Joffreyho. Je dosta­teč­ně inte­li­gent­ní na to, aby si odpus­til osob­ní ven­de­ty a věno­val se poli­tic­ké rea­li­tě a cílům dlou­ho­do­bým. Když dora­zil na Harrenhal, zasta­vil nesmy­sl­né muče­ní zajat­ců, jed­no­du­še pro­to­že je šlo vyu­žít lépe. Na dru­hou stra­nu ale během zabrá­ní Králova pří­sta­viš­tě neměl pro­blém s rabo­vá­ním vlast­ní armá­dou.

Ačkoli nave­nek půso­bí klid­ně, nachá­zí osob­ní uspo­ko­je­ní v likvi­da­ci svých nepřá­tel, ale ve for­mě kon­krét­ních jed­not­liv­ců. Rudou svat­bu pova­žo­val za nut­nost ve vál­ce a meč rodi­ny Starků nechal roz­ta­vit, pro­to­že byl z vzác­né Valyrianské oce­li, kte­o­ru šlo vyu­žít na dal­ší zbra­ně.

Tywin Lannister a Arya Stark

Navzdory chlad­né pova­ze uka­zu­je Tywin pří­jem­něj­ší strán­ku teh­dy, pokud na něj někdo udě­lá dojem. Projevil se tak v kon­tak­tu se svou číš­ni­cí (věděl, že před­stí­rá chu­dou dív­ku, ale nevě­děl, že jde o Aryu Stark). Choval se k ní s respek­tem a las­ka­vos­tí, když uká­za­la, že umí číst, mlu­vil s ní ote­vře­ně a nechal jí vlast­ní veče­ři, když neměl hlad. To samé pro­ká­zal své­mu vnu­ko­vi Tommenovi, ve kte­rém viděl poten­ci­ál na mno­hem lep­ší­ho krá­le, než byl Joffrey (což, upřím­ně, není zase tak těž­ké). A trpě­li­vě ho učil, jak být správ­ným krá­lem.

Tywin nevě­ří žád­né­mu z rodů kro­mě vlast­ní­ho, ale je mu jas­né, že někte­rá spo­je­nec­tví jsou potře­ba. Proto se spo­jil s Rody Tyrellů a Martellů. Po jeho smr­ti ovšem Cersei vel­mi rych­le obno­vi­la rival­ství, kte­ré vel­mi poško­di­lo obě stra­ny a spo­leh­li­vě tak zlik­vi­do­va­la Tywinovu jem­nou a trpě­li­vou prá­ci.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79943 s | počet dotazů: 266 | paměť: 74921 KB. | 19.04.2024 - 01:23:32