Kritiky.cz > Speciály > Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ

Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ

Stari
Stari
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šestí Básníci vra­ce­jí na scé­nu řadu postav, kte­ré potká­va­jí divá­ci už od prv­ní­ho dílu. Vedle Pavla Kříže se samo­zřej­mě  obje­ví David Matásek coby Kendy, nebo spo­lu­žák Karas (Lukáš Vaculík). Nebude chy­bět samo­zřej­mě Vendulka  Utěšitelka, ten­to­krát v roli ředi­tel­ky nemoc­ni­ce a poten­ci­ál­ní lás­ky. Do lékár­ny posí­lá Štěpán syna k tetě lékár­ni­ci  Ute, jinak Superpopelce a býva­lé lás­ce ze čtvr­té­ho dílu (skvě­lá Tereza Brodská). Junior si hned všim­ne, že dřív spo­lu  cho­di­li, a začne mít nápa­dy… Stálým mís­tem setká­ní zůstá­vá Hanouskova hos­po­da (Miroslav Táborský), jehož snem  je pře­dě­lat hluč­nou hos­po­du na mís­to tiché­ho roz­jí­má­ní: V této hos­po­dě je zaká­zá­no mlu­vit o poli­ti­ce, umě­ní a spor­tu.  Tady se smí jen tiše kon­zu­mo­vat. Kamarádi také čas­to navště­vu­jí nemoc­né­ho pro­fe­so­ra Ječmene (Josef Somr),  setká­va­jí se s neú­nav­ným pod­ni­ka­te­lem Milanem (Tomáš Töpfer) a jeho ženou Markétou Hrubešovou. Po del­ší pau­ze  se vrá­tí do bás­nic­kých pří­bě­hů i někdej­ší spo­lu­žák Venoš z Moravy v podá­ní Václava Svobody nebo František Ringo  Čech jako upo­ví­da­ný a přís­ný plav­čík Bouchal. Jen Mireček se nám tou­lá někde v čer­né Africe.

   V novém pří­bě­hu samo­zřej­mě nechy­bí ani nové posta­vy, čas­to jsou to poten­ci­ál­ní „mamin­ky“ pro Štěpána Juniora.  Jednou z nich je i jeho uči­tel­ka v podá­ní Nely Boudové, kte­rá si neví rady s nápa­dy nad­prů­měr­ně inte­li­gent­ní­ho Juniora.  Do hry vstu­pu­je i půvab­ná dce­ra Vendulky Utěšitelky Majka a také krás­ná sou­sed­ka Zuzana Rybářová, foto­gra­f­ka.  Její dce­ra Vanessa cho­dí se Štěpánkem do tří­dy a do pěvec­ké­ho sbo­ru a zou­fa­le se sna­ží nau­čit hrát na hous­le…  „Klidně k nám přijď, ale hous­le nech doma,“ zve ji Junior. Právě obě děti budou mít v novém díle veli­ký akč­ní pro­stor  a spous­tu bez­vad­ných nápa­dů. Do role Štěpána Juniora obsa­dil Režisér Dušan Klein nada­né­ho Filipa Antonia, kte­ré­ho  zná­te tře­ba z fil­mu Líbáš jako Bůh. „Houslistku“ Vanessu hra­je Emily Hassmannová.

 Samostatnou kapi­to­lou je účast tří herec­kých legend v šes­tém díle – Josefa Abrháma, Jiřího Lábuse  a Rudolfa Hrušínského – hra­jí pove­de­né haš­te­ři­vé děd­ky, kte­ří utí­ka­jí z domo­va důchod­ců do Hanouskovy hos­po­dy  na pivo a někdy tam způ­so­bí i pořád­ný kra­vál. Vděčnou roli přís­né sest­ry Vojtěchy si s chu­tí zahrá­la Eva Holubová  a v roli por­tý­ra se obje­ví reži­sér Jiří Strach (prý milu­je tyto drob­né herec­ké „zásko­ky“ ve fil­mech svých kole­gů).

 V epi­zo­dách zahléd­ne­te i řadu dal­ších osob­nos­tí, zejmé­na mezi Štěpánovými kole­gy léka­ři z nemoc­ni­ce – a tak na  pora­dě ved­le Leoše Mareše sedí diva­del­ní reži­sér Juraj Deák a psy­chi­atr Jan Cimický, před nimi Petr Chajda a Eva  Jandlová z medi­ál­ní agen­tu­ry Dentsu Aegis Network. Vladimír Poštulka, skvě­lý textař popu­lár­ních pís­ni­ček a spi­so­va­tel,  se v roli číš­ní­ka v pře­py­cho­vé restau­ra­ci vytá­hl s deli­ka­tes­ním menu – neza­přel tak svou dal­ší pro­fe­si – pat­ří  k našim nej­zná­měj­ším gur­me­tům, kri­ti­kům a hod­no­ti­te­lům jíd­la.

Režisér Dušan Klein si samo­zřej­mě dovo­lu­je i drob­né inter­ní vtíp­ky: V pátém díle nechal pro­du­cen­ta Šmídmajera  sehrát epi­zo­du paci­en­ta, kte­rý při­jde do lékár­ny nastyd­lý a žádá lék. V šes­tém díle, kte­rý nava­zu­je na ten pře­de­šlý  po dva­nác­ti letech (!), se opa­ku­je stej­ná scén­ka – zbě­do­va­ný pro­du­cent hra­je úpl­ně stej­nou scén­ku, má rýmu, sotva  mlu­ví a lékár­ni­ce se ho mile ptá: „Zase ta rýma?“ A odpo­věď? „No jo, to je pořád!“ Jo, pro­du­cen­ti to nema­jí leh­ké!  Ostatně Miloš Šmídmajer vzpo­mí­ná, jak je tako­vá rolič­ka vděč­ná tře­ba pro jeho kama­rá­dy: „V tele­vi­zi běže­la reprí­za  Básníků, já si toho nevši­ml a najed­nou zača­ly cho­dit ese­mes­ky – už jsi zdra­vý?“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29803 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72204 KB. | 22.04.2024 - 08:43:50