Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom

Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg

Prvá kme­ňo­vá rada po zlúče­ní nám pri­nies­la veľ­mi dob­rý duel a prav­de­po­dob­ne prvé­ho čle­na poro­ty. Okrem toho však aj mno­ho iné­ho.

SK-39.epizóda

Začíname nájde­ním truh­li­ce v kto­rej nako­niec boli veci potreb­né na výro­bu vlaj­ky. Nákres bol veľ­mi pek­ný, no ako pozna­me­nal Tom bolo tam aj pre mňa až pri­veľa ružo­vej a nako­niec tam chý­bal aj ten názov kmeňa. Po dni s vlaj­kou sa dostá­va­me k súbo­ju o idi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Vec, kto­ru však musím vyzdvih­n­úť je to, že tam je Šmahel reál­ne a neda­bu­je to doda­točne, čo para­dox­ne vylep­ši­lo jeho výkon. Pravdepodobne sa to natá­ča­lo v čase, keď bol Novotný na tur­na­ji Oktagon 31 v Prahe, keď­že na kme­ňo­vej rade bol už naspäť, ale poď­me k súťa­ži.

Očakával som to podob­né ako to bolo dote­raz pri indi­vi­du­ál­nej imu­ni­te, no pro­s­te zase tre­ba nie­čo spra­viť inak....zrazu sme sa dosta­li k pav­úku, kde sa nejak žre­bo­va­li dvo­ji­ce, ale počet koľ­ko­krát muse­li ísť bol vždy iný. Najprv sme mali pred­ko­lo, kde sa šlo na 2 víťaz­né body. Zhodne 2:0 pora­zi­li Chilli a Xénia svo­je súper­ky Veroniku a Nicol. Potom od štvr­fi­ná­le sa už šlo len na jeden víťaz­ný bod. Postúpili Tom cez Braňa, Johy cez Dominiku, Vladimír cez Veve a Chilli cez Xéniu. Svoje semi­fi­ná­le zvlád­li Tom a Vladimír a tak sa dosta­li spo­lu do finá­le, kde sa to zase zme­ni­lo na 2 víťaz­né body. Nechápem to naťa­ho­va­nie, lebo bola to veľ­mi ťaž­ká fyzic­ká súťaž a ako pozna­me­nal Vladimír, keď si to skú­šiš raz, tak zase ísť už nechceš. Vo finá­le zís­kal prvý bod Tom, no Vladimír to doká­zal oto­čiť a tak zís­kal indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Musím pove­dať, že to bol snáď naj­na­pä­tej­ší súboj v celej súťa­ži, lebo od toho háku sa to nesku­točne odrá­ža­lo.

SK-40.epizóda

Po zis­ku moci sa čas­to stá­va, že si nedo­vi­dí­te na koniec nosa a začne­te zab­údať, že ju máte len na jed­nej kme­ňo­vej rade. To postih­lo aj Vladimíra a zra­zu bol z neho Adam vol.2, najmä tím agre­sív­nym štý­lom si poka­zil dob­rý dojem, kto­rý dlho po zlom zači­at­ku budo­val. Johy mu pora­di­la dob­re, nech sa ukľud­ní, no už bolo nesko­ro a Chilli s Nicol po ňom pôjdu veľ­mi sko­ro. Som zve­da­vý či to vycí­ti a doká­že vyu­žiť správ­ne skry­tú imu­ni­tu.

Zrazu do hry pri­šiel zvrat v podo­be hon­by za pokla­dom a tým pokla­dom bol hlas navi­ac, no pla­tí len do počtu ľudí 8, čiže naj­bliž­šie dve kme­ňo­vé rady. Našiel to Vladimír a podľa mňa mu táto výho­da veľ­mi nepo­mô­že. Ak by bola do 6 ľudí tak je to iná vec, ale pri 8 s tým veľa vody nena­m­úti. No potom zra­zu prišla otočka v ali­an­cii Vladimíra a Johy. Najprv som jej v tom neve­ril, potom ma pre­sved­či­la, že to mys­lí váž­ne a zra­zu sme zase tam kde sme boli, že ide po ňom. Bohužiaľ v tom­to si pomo­hol Vladimír sám svo­jou nepo­zor­nos­ťou. Samozrejme 50.dní je dosť a mož­no už to na neho dolie­ha tak, že vôbec nevie, že robí veľ­kú chy­bu. A pri­tom vec na kto­rej si to poka­zil bolo banál­ne pora­die kto bude v due­li hla­so­va­ním a kto jeho roz­hod­nu­tím. Boli by to tak či tak Xénia a Tom, tak nechá­pem pre­čo si nepo­ve­dal dob­re, ten­to­krát to bude tak ako to chcú ženy a mal by pokoj.

Kmeňová rada: Tu docie­lil Vladimír svo­je a naj­vi­ac hla­sov dosta­la Xénia. Následne ako dru­hé­ho vybral Toma a mali sme pred sebou duel dvoch z troch cel­ko­vo naj­ú­speš­nej­ších hrá­čoch v súťa­ži­ach. Duel vyhra­la Xénia po neu­ve­ri­teľ­ných 33.minútach, tak­že klob­úk dole pred obo­ma. No v tom­to sa musím poza­sta­viť, lebo zase som videl veľ­kú výho­du pre Xéniu. V čom? No sta­bi­li­ta je skôr žen­skou domé­nou a tu keď si porov­nám veľ­kosť nôh Toma a Xénie, tak bol Tom pri tom užšom stu­pi­en­ku v nevý­ho­de. Podľa mňa ak má byť mužsko-ženský duel, tak by mal byť o šikov­nos­ti a nema­la by tam byť sta­bi­li­ta, lebo toto nebo­lo prvý­krát čo bol tak­to muž zne­vý­hod­ne­ný.

Záver: Celkovo bol diel výživ­ný na infor­má­cie a dosť ma prekva­pi­lo naprí­klad, že Dominika hla­so­va­la spo­lu s Braňom a Tomom. Duel bol fakt skve­lý čonsa týka výko­nov súťa­ži­a­cich a prav­de­po­dob­ne mimo prá­ve Xénie a ešte Vláďu by ho pro­ti Tomovi nikto nevy­hral. Nepáčila sa mi však for­ma súbo­ja o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Celkovo hod­no­tím epi­zó­du na kla­sic­kých 7/10. Dúfam, že čosko­ro uvi­dím konečne tak­tic­ký krok, kto­rým bude niek­to veľ­mi prekvapený,inak nazva­ný pod­raz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Benga v záloze [68%]30. srpna 2010 Benga v záloze [68%] http://www.csfd.cz/film/266717-benga-v-zaloze/ V kinech ČR: 21.10.2010 V kinech SK: 07.10.2010 Will Ferrel se po zklamání jménem Země ztracených vrací do kin, tentokráte s komedií z […] Posted in Filmové recenze
  • Fly, The (1986)10. května 2021 Fly, The (1986) David Cronenberg přichází se svou bizarnější leč velmi povedenou podobou známého příběhu…Seth Brundle je nadějný vědec, který v ústraní pracuje na revolučním experimentu […] Posted in Horory
  • Divoký Zapadákov - recenze5. března 2017 Divoký Zapadákov - recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ani původní slovenské seriály. Úplnou současnou novinkou, která se začala vysílat, je seriál Divoký […] Posted in TV Recenze
  • Antiviral (2012)20. prosince 2013 Antiviral (2012) Chcete okusit nový trend na „vlastní kůži“? Nechte si vpíchnout virus nemocné celebrity a budete jí zas o kousek blíže. Nebo spíš blíže k smrti… […] Posted in Horory
  • Death Note (2017)25. srpna 2017 Death Note (2017) Za mě obrovské překvapení a Wingard si u mě napravil chuť po bídné Blair Witch a je zpátky tam, kde ho mám rád jak za časů You´re Next a the Guest.Death Note překvapí spíš lidi ,kteří […] Posted in Krátké recenze
  • The Midnight Man (2016)23. ledna 2018 The Midnight Man (2016) Za měsíc Leden definitivně nejzajímavější přírůstek do žánru Horor, ale pořád nic, na co bych s radostí vzpomínal.Hlavní hrdinka s kamarády najde v podkroví hru, při které povolají démona […] Posted in Krátké recenze
  • Koho to vlastně hraje Robert Jašków?16. března 2017 Koho to vlastně hraje Robert Jašków? Když jsem v pondělí konečně viděl film Masaryk, zalíbil se mi vedle tradičně perfektního výkonu Karla Rodena i epizodní výstup Roberta Jaškówa v roli Emanuela Moravce. Když však další den […] Posted in Kritický Klub
  • Omnívoros (2013)8. května 2014 Omnívoros (2013) Španělská delikatesa, která zaujme především svým dramatickým pojetím. Aneb víte jakou cenu a chuť má lidské maso? Marcos Vela patří mezi uznávané spisovatele a kritiky jídla. […] Posted in Horory
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu Tak tady jsou legendární postavy našeho mládí: Old Shatterhand a Vinnetou. Bílý muž, jenž přešel velikou louži, aby na Divokém západě našel svou novou vlast a vykonal hrdinské činy, které […] Posted in Spoilery
  • Jie wen 4: Wan ťie pchien (2019)10. února 2020 Jie wen 4: Wan ťie pchien (2019) Vyvrcholení velké ryzí čínské martial arts série, které trvalo krásných 12 let je u konce a pro mě nejspíš i nejlepší díl celé série.Je to absolutní Mordus- Ultimátum, který má velmi […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66773 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71657 KB. | 19.06.2024 - 18:51:27