Kritiky.cz > Speciály > Mrazík

Mrazík

Mrazik
Mrazik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mrazík je sovět­ský roman­tic­ký fan­ta­sy film z roku 1964, kte­rý nato­či­lo fil­mo­vé stu­dio Gorkij. Byl nato­čen pod­le tra­dič­ní rus­ké pohád­ky Morozko. Režíroval ho Alexandr Rou a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Eduard Izotov jako Ivan, Natalja Sedychová jako Nastěnka a Alexandr Chvylja jako Otec Mráz. Scénář napsal Nikolaj Erdman. Hudbu slo­žil Nikolaj Budaškin, kte­rý se inspi­ro­val dílem Nikolaje Rimského-Korsakova. V roce 1966 byla v USA vydá­na ver­ze s ang­lic­kým dabin­gem, kte­rá byla také zpa­ro­do­vá­na v kul­tov­ním tele­viz­ním seri­á­lu Mystery Science Theater 3000. V roce 2021 ji zpa­ro­do­val také web Rifftrax.com.

Na kon­ci roku 2010 spo­leč­nost Russia 1 film pře­dě­la­la do muzi­ká­lu, kte­rý se od fil­mu z roku 1964 znač­ně liší a v němž hlav­ní roli ztvár­nil Nikolaj Baskov.

Děj

Milou a skrom­nou Nasťou pohr­dá mace­cha, kte­rá dává před­nost vlast­ní zlo­my­sl­né a ošk­li­vé dce­ři Marfuše. Její pokor­ný otec je bez­moc­ný, aby svou ženu zasta­vil. Poté, co Nastěnku donu­tí plést ponož­ky, než kohout zako­kr­há (při­čemž Nasťa nako­nec pro­sí, aby slun­ce zase zapadlo a ona měla víc času), dává mace­cha Nastě za úkol krmit sle­pi­ce, napá­jet doby­tek, ští­pat dří­ví a zame­tat dvůr. Mezitím Ivan dokon­čí své povin­nos­ti a vydá se do lesa poté, co od své mat­ky dosta­ne něko­lik posled­ních poky­nů, jako napří­klad neza­po­mí­nat na mat­ku, neu­bli­žo­vat sla­bým a ctít ty, kte­ří jsou sta­ří. Na všech­ny tyto rady Ivan mimo­děk opa­ko­va­ně odpo­ví­dá: „Neboj se.“

Při ces­tě lesem Ivana pře­pad­ne sku­pi­na ban­di­tů. Rychle je roz­ptý­lí a vyho­dí jejich dře­vě­né hole tak vyso­ko do vzdu­chu, že prý až do zimy nespad­nou. Později se Ivan setká se sta­ří­kem, kte­rý Ivana hra­vě vyzve, aby se ho poku­sil chy­tit, a nabíd­ne mu odmě­nu, pokud se mu to poda­ří. Protože se  umí stát nevi­di­tel­ným, brzy zví­tě­zí a zkrou­še­né­mu Ivanovi stej­ně nabíd­ne cenu - krás­ný luk a tou­lec šípů. Když je však požá­dán, aby se před ním z vděč­nos­ti poklo­nil, Ivan chvásta­vě pro­hlá­sí: „Medvěd se před tebou může poklo­nit, jest­li chceš, ale Ivan ne“ a ode­jde. Stařík pozna­me­ná, že med­věd se před ním sku­teč­ně poklo­ní, ale to by se Ivanovi ohnul hřbet.

Ivan nara­zí v lese na Nasťu, kte­ré při­ká­zal, aby poli­la pařez vodou, aby v něm vyrost­ly kvě­ti­ny. Je uchvá­cen její krá­sou a oka­mži­tě ji požá­dá o ruku, při­čemž se odvo­lá­vá na své čet­né úspě­chy. Ona odmít­ne s tím, že je pří­liš vel­ký chlu­bil. Touží doká­zat svou cenu, a tak se poku­sí zastře­lit med­vě­dí mat­ku s mlá­ďa­ty. Stařík při­hlí­ží opo­dál, a když mu zpa­ni­ka­ře­ná Nasťa polo­ží na hla­vu věd­ro s vodou, pro­mě­ní Ivanovu hla­vu v med­vě­da. Ivan zdě­še­ný tou­to pro­mě­nou obvi­ní Nasťu z toho, že je čaro­děj­ni­ce, a ute­če, při­čemž ji nechá pla­kat samot­nou u paře­zu, z něhož díky jejím slzám vyros­tou kvě­ti­ny.

Potulujíc se po zemi, nara­zí Ivan opět na Staříka, kte­rý Ivanovi vyč­te jeho sobec­kou pova­hu a to, že nikdy nejed­nal nezišt­ně pro niko­ho jiné­ho. V domně­ní, že pro změ­nu zpět sta­čí udě­lat dob­rý sku­tek, Ivan oka­mži­tě vyhle­dá lidi a doža­du­je se, jak jim může pomo­ci; mít med­vě­dí hla­vu je však jen vydě­sí a všich­ni před ním prcha­jí. Nakonec nara­zí na sta­rou ženu, kte­rá nese hůl­ky do své­ho domu, a nabíd­ne jí, že ji pone­se, přes­to­že vzdá­le­nost je přes mno­ho hor. Po pří­cho­du do její­ho domu žena Ivanovi podě­ku­je a pozna­me­ná, jak musí být hez­ký; Ivan sice pozna­me­ná, že je stá­le med­věd, a mys­lí si, že se mu vysmí­vá, ale ona mu vysvět­lí, že je sle­pá - pro­to před ním neu­tek­la. Když se Ivan vra­cí do lesa, kde se s Nasťou popr­vé setkal, nara­zí na sta­řen­či­nu hůl a slí­bí, že ji vrá­tí, aniž by pře­mýš­lel o tom, zda mu to při­ne­se něja­ký uži­tek. Nedaleko sto­jí­cí Stařík je Ivanovou nezišt­nos­tí potě­šen a vrá­tí mu lid­skou podo­bu.

Mezitím se zlá mace­cha sna­ží pro­vdat za Marfušu. Poté, co ji oblék­ne do krás­ných šatů, nalí­čí a při­pev­ní Marfušce na hla­vu faleš­ný cop, donu­tí Nasťu nosit přes hla­vu hadr a na obli­čej jí nane­se blá­to, aby ji zoš­k­li­vi­la. Přijde boha­tý nápad­ník a požá­dá Marfušku, kte­rá v živo­tě nepra­co­va­la ani den, aby mu při­pra­vi­la jíd­lo. Při nahá­ně­ní hus do ryb­ní­ka se Marfuška málem uto­pí, dokud ji neza­chrá­ní Nasťa. Při tom se Marfuščin cop a make-up smy­jí a odha­lí se Nasťina krá­sa. Nápadník a jeho mat­ka si mís­to ní vybe­rou Nasťu za nevěs­tu. Macecha při­ká­že man­že­lo­vi, aby Nasťu nechal v lese. Cestou se otec roz­hod­ne, že už má dost man­žel­či­na šika­no­vá­ní, a pří­sa­há, že Nastěnku při­ve­de zpát­ky domů. V domně­ní, že mace­cha k němu bude za to ješ­tě kru­těj­ší, Nasťa sko­čí z jeho saní. Tam nara­zí na Morozka (Otec Mráz), kte­rý do lesa při­ná­ší zimu. Dojat její las­ka­vos­tí a neso­bec­kos­tí ji zachrá­ní před umrz­nu­tím a při­ve­de ji k sobě domů.

Ivan hle­dá Nasťu, teď když je opět plně člo­vě­kem. Narazí na Babu Jagu, kte­rou pro­sí o pomoc při hle­dá­ní Nasťi. Ta pomoc odmít­ne a po sou­bo­ji vůle s jejím stě­ho­vá­ním (kte­rý sta­ře­na pro­hra­je) oži­ví sku­pi­nu stro­mů, aby Ivana zabi­la. Poté, co ji málem uva­ří zaži­va, ji Ivan přelstí a vyhro­žu­je, že čaro­děj­ni­ci upe­če v její vlast­ní peci, dokud mu neřek­ne, jak najít Nasťu. Poté, co ode­jde, pošle rozzlo­be­ná Baba Jaga svou čer­nou koč­ku, aby způ­so­bi­la Nasťinu smrt dří­ve, než se k ní Ivan dosta­ne. Kouzelné saně, kte­ré Baba Jaga posla­la, aby Ivanovi uká­za­ly ces­tu k Nastě, ho necha­jí uvěz­ně­né­ho ve sně­ho­vé závě­ji. Zatímco Otec Mráz vyři­zu­je něja­ké zále­ži­tos­ti, kočka se lstí dotkne Nasťi omy­lem svou holí, kte­rá ji zmra­zí. Nastin otec a pes vycí­tí, že je v nesná­zích. Macecha s Marfuškou mu brá­ní v odcho­du, ale pes ute­če a zachrá­ní Ivana před umrz­nu­tím ve sně­hu. Oba dora­zí do Morozkova domu a najdou ji zmrz­lou. Ivan pro­sí o odpuš­tě­ní za své cho­vá­ní k ní. Síla lás­ky pře­vá­ží nad mocí hole a ona je obno­ve­na. Na osla­vu dá Morozko Nasťe a Ivanovi vel­ké věno plné šper­ků a sáně taže­né koň­mi pro jejich nad­chá­ze­jí­cí svat­bu.

Cestou k Ivanovu domu jsou s Nasťou pře­pa­de­ni ban­di­ty, s nimiž se setka­li již dří­ve, ten­to­krát s pomo­cí Baby Jagy. Poté, co jsou pře­mo­že­ni, jsou zachrá­ně­ni, když ban­di­tům pří­hod­ně spad­nou na hla­vu hole z dří­vějš­ka a uvěz­ní čaro­děj­ni­ci v jejím vlast­ním obřím mož­dí­ři. Vrátí se do ves­ni­ce, kde otec při­ví­tá Ivana jako své­ho zetě, ale mace­cha začne žár­lit a cham­ti­vá Marfuša si vyhléd­ne jejich maje­tek a poža­du­je totéž. Naneštěstí pro ni, když se Marfuška poku­sí zopa­ko­vat Nasťino dob­ro­druž­ství v zasně­že­ném lese, je Morozko tak zdě­šen její hru­bos­tí, že ji pošle zpět na saních taže­ných pra­sa­ty a jako věno jí dá bed­nu plnou vran. Macecha je poní­že­na před celou ves­ni­cí a otec se koneč­ně posta­ví na vlast­ní nohy a zís­ká zpět své mís­to hla­vy rodi­ny. Nasťa a Ivan mají honos­nou svat­bu a žijí šťast­ně až do smr­ti.

Ocenění

V roce 1965 zís­kal film Velkou cenu - Lva San Marco na 26. mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách v pro­gra­mu fil­mů pro děti a mlá­dež.

-1966 - Všesvazový fil­mo­vý fes­ti­val - Cena za nej­lep­ší film v kate­go­rii fil­mů pro děti.

Za roli Marfuši udě­lil čes­ký vel­vy­sla­nec Jaroslav Bašta Inně Čurikovové stří­br­nou Masarykovu medai­li.

Dědictví

Původní rus­ká ver­ze vyšla na DVD v roce 2000 u spo­leč­nos­ti Ruscico pod kry­cím názvem Morozko. Má devět růz­ných mož­nos­tí titul­ků včet­ně čes­kých, stej­ně jako rus­kou, ang­lic­kou a fran­couz­skou zvu­ko­vou sto­pu a spe­ci­ál­ní funk­ce. Předtím byla vydá­na na VHS spo­leč­nos­tí United Home Video pod názvem Kouzelná říše divů.

V roce 1997 byla ang­lic­ky dabo­va­ná ver­ze Jacka Mrazíka uve­de­na ve fil­mo­vém tele­viz­ním pořa­du Mystery Science Theater 3000 jako expe­ri­ment (epi­zo­da) #813; na DVD vyšla 13. čer­ven­ce 2010 jako sou­část DVD sady Volume XVIII toho­to seri­á­lu. V roce 2021 byl film opět zpa­ro­do­ván jako „Father Frost“ ser­ve­rem Rifftrax.com.

Tato pohád­ka je stá­le vel­mi popu­lár­ní ve střed­ní a východ­ní Evropě. Od roku 1965 ji kaž­do­roč­ně kolem Vánoc nebo Nového roku vysí­la­jí čes­ko­slo­ven­ské (nyní čes­ké a slo­ven­ské) tele­viz­ní sta­ni­ce (pod názvem Mrazík v češ­ti­ně a Mrazík ve slo­ven­šti­ně). Někteří kri­ti­ci dáva­li před­nost čes­ké­mu dabin­gu před původ­ním rus­kým zně­ním. Babu Jagu v České repub­li­ce dabo­val František Filipovský.


  • Photo © Gorky Film Studios
  • Zdroj: Anglická Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76484 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71879 KB. | 28.02.2024 - 19:19:24