Kritiky.cz > Speciály > Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Salazar
Salazar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2017, kte­rý nato­či­li Joachim Rønning a Espen Sandberg pod­le scé­ná­ře Jeffa Nathansona. Film pro­du­ko­va­ný Jerrym Bruckheimerem a dis­tri­bu­o­va­ný spo­leč­nos­tí Walt Disney Studios Motion Pictures je pokra­čo­vá­ním fil­mu Na vlnách podiv­na (2011) a pátým dílem fil­mo­vé série Piráti z Karibiku. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario a Kevin McNally.

Tvůrci se při psa­ní scé­ná­ře a tónu fil­mu inspi­ro­va­li prv­ním dílem série, Prokletí Černé per­ly (2003). Preprodukce fil­mu zača­la krát­ce před uve­de­ním sním­ku Na vlnách podiv­na na začát­ku roku 2011, při­čemž původ­ní scé­nář napsal Terry Rossio. Na začát­ku roku 2013 byl najat Jeff Nathanson, aby pro film napsal nový scé­nář, při­čemž Depp se na Nathansonově psa­ní podí­lel. Původně plá­no­va­ná pre­mi­é­ra v roce 2015 byla kvů­li pro­blé­mům se scé­ná­řem a roz­poč­tem odlo­že­na na rok 2016 a poté na rok 2017. Hlavní natá­če­ní zača­lo v Austrálii v úno­ru 2015 poté, co aus­tral­ská vlá­da nabíd­la spo­leč­nos­ti Disney daňo­vé pobíd­ky ve výši 20 mili­o­nů dola­rů, a skon­či­lo v čer­ven­ci 2015.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta měl film pre­mi­é­ru v Šanghaji 11. květ­na 2017 a ve Spojených stá­tech byl uve­den 26. květ­na. Film zís­kal na ser­ve­ru Metacritic „obec­ně nepří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“ a celo­svě­to­vě vydě­lal 794 mili­o­nů dola­rů při pro­dukč­ním roz­počtu mezi 230-320 mili­o­ny dola­rů.

Děj

Třináct let po bitvě v mael­stro­mu Kalypsó se dva­nác­ti­le­tý Henry Turner nalo­dí na palu­bu Bludného Holanďana a infor­mu­je své­ho otce Willa, že klet­bu, kte­rá Willa pou­tá k Holanďanovi a dovo­lu­je mu vstou­pit na pev­ni­nu pou­ze jed­nou za deset let, může zlo­mit Poseidonův troj­zu­bec. Henry má v úmys­lu najmout kapi­tá­na Jacka Sparrowa, aby mu ho pomohl najít, ale Will se domní­vá, že je to nemož­né, a naří­dí Henrymu, aby odjel. Will a Holanďan pak zmi­zí v moři, ale Henry pří­sa­há, že Jacka a Trojzubec najde.

O devět let poz­dě­ji je Henry námoř­ní­kem v krá­lov­ském námoř­nic­tvu. Loď plu­je do nad­při­ro­ze­né­ho Ďábelského troj­ú­hel­ní­ku a nara­zí na vrak Tiché Marie, jejíž pří­zrač­ná posád­ka vede­ná špa­něl­ským lov­cem pirá­tů kapi­tá­nem Armandem Salazarem zaú­to­čí a ušet­ří Henryho život, aby mohl pře­dat zprá­vu Jackovi, kte­rý Salazara a jeho posád­ku před desít­ka­mi let zabil tím, že je zave­dl do Ďábelského troj­ú­hel­ní­ku a nechtě­ně je pro­klel.

Ve Svatém Martinu je mla­dá ast­ro­nom­ka Carina Smythová odsou­ze­na k smr­ti za čaro­děj­nic­tví, ale ute­če a zkří­ží ces­tu Jackovi, když se svou posád­kou pře­ka­zí ban­kov­ní lou­pež. Jack vymě­ní kom­pas za pití a zra­da kom­pa­su osvo­bo­dí Salazara a jeho posád­ku z Ďábelského troj­ú­hel­ní­ku. Carina se dozví­dá, že Henry hle­dá mís­to odpo­čin­ku Trojzubce, a nabíd­ne mu pomoc pomo­cí dení­ku své­ho nezná­mé­ho otce. Carina a Jack zdr­žu­jí pro­ces popra­vy, ale s pomo­cí Henryho a Jackovy posád­ky se jim poda­ří unik­nout a vyplout na lodi Umírající racek. Carina roz­luš­tí nápo­vě­du v dení­ku a zjis­tí, že hvězdy vedou na ost­rov, kde je Trojzubec ukryt.

Mezitím se kapi­tán Hector Barbossa dozví od své pirát­ské posád­ky, že oživlý kapi­tán Salazar zabil na moři něko­lik pirá­tů a ničí Barbossovu flo­ti­lu. Barbossa se vymlu­ví, že ho neza­bi­je, a nabíd­ne mu pomoc při hle­dá­ní Jacka a dozví se, že Trojzubec by ho mohl dovést k „pokla­du“. Salazar sou­hla­sí a chce se Jackovi pomstít. Salazar pro­ná­sle­du­je Umírajícího rac­ka a donu­tí Jacka, Henryho a Carinu uprch­nout na ost­rov, při­čemž zjis­tí, že Salazarova posád­ka nemů­že na pev­ni­nu. Barbossa se spo­jí s Jackem, vrá­tí mu kom­pas a obno­ví zmen­še­nou Černou per­lu, do její původ­ní veli­kos­ti. Pokračují v ces­tě na ost­rov a Barbossa se opět ují­má vele­ní nad Perlou. Během plav­by si Jack a Barbossa uvě­do­mí, že Carina je jeho dáv­no ztra­ce­ná dce­ra.

Perla se blí­ží k ost­ro­vu Trident a uni­ká váleč­né lodi krá­lov­ské­ho námoř­nic­tva, dokud ji nezni­čí Tichá Marie, než Perla naje­de na měl­či­nu ost­ro­va. Jack, Barbossa a Carina pou­ži­jí magii ost­ro­va, aby roz­dě­li­li oce­án a ote­vře­li si ces­tu k Trojzubci na dně oce­á­nu. Salazar zajme Henryho a posed­ne ho, aby se pro­šel po dně oce­á­nu a zmoc­nil se Trojzubce. Jakmile se mu to poda­ří, Henry dosta­ne zpět své tělo a Jack odve­de Salazarovu pozor­nost, což Henrymu umož­ní zni­čit Trojzubec, zlo­mit všech­ny klet­by na moři a vrá­tit Salazarovu posád­ku k živo­tu. Rozdělené moře se však začne hrou­tit samo do sebe. Perla spus­tí kot­vu, aby sku­pi­nu vyzved­la do bez­pe­čí, ale Salazar je pro­ná­sle­du­je, stá­le pekel­ně odhod­la­ný Jacka zabít. Carina si uvě­do­mí, že Barbossa je její otec, když si všim­ne teto­vá­ní na jeho paži, kte­ré je stej­né jako na obál­ce dení­ku. Barbossa se obě­tu­je, aby Salazara zabil, a umož­ní tak ostat­ním unik­nout.

O něco poz­dě­ji se Henry a Carina dosta­nou do Port Royal, kde se obje­ví Will, osvo­bo­ze­ný od Holanďana. O chví­li poz­dě­ji se obje­ví jeho žena Elizabeth Swannová a rodi­na Turnerových se zno­vu shle­dá. Henry a Carina se polí­bí. Jack se dívá z Perly, než odplu­je na obzor, opět kapi­tán, a záro­veň si osvo­jí opi­ci kapi­tá­na Barbossy.

V post-kreditové scé­ně Will a Elizabeth spí ve své poste­li, když se v jejich poko­ji obje­ví Davy Jones. V domně­ní, že měl noč­ní můru, Will zno­vu usne, nevší­ma­je si mokrých sudo­ko­pyt­ní­ků na pod­la­ze, kte­ří odha­lí, že to nebyl sen a Davy Jones je sku­teč­ně naži­vu.

¨

Produkce

Vývoj

Krátce před uve­de­ním fil­mu Na vlnách podiv­na bylo her­cům a štá­bu čtvr­té­ho fil­mu řeče­no, aby si v blíz­ké budouc­nos­ti vyhra­di­li čas, pro­to­že spo­leč­nost Walt Disney Pictures hod­lá nato­čit pátý a šes­tý film zády k sobě. Později však bylo uve­de­no, že se pra­cu­je pou­ze na pátém fil­mu, při­čemž Terry Rossio napsal scé­nář k páté­mu fil­mu bez své­ho part­ne­ra Teda Elliotta. Proslýchalo se, že se Rob Marshall vrá­tí k režii, ale odmí­tl poté, co se roz­ho­dl reží­ro­vat film Into the Woods (2014). Po Marshallově odcho­du se spe­ku­lo­va­lo o tom, že se fil­mu ujme řada reži­sé­rů, včet­ně Gorea Verbinského, kte­rý byl zod­po­věd­ný za původ­ní tři fil­my. Verbinski nako­nec pro­jekt odmí­tl, pro­to­že měl pocit, že „k nato­če­ní fil­mu není jiný než finanč­ní důvod“. Do užší­ho výbě­ru se nako­nec dosta­li Fredrik Bond, Rupert Sanders a koneč­ná vol­ba, nor­ské fil­mo­vé duo Joachim Rønning a Espen Sandberg. Studio si je vybra­lo na zákla­dě jejich na Oscara nomi­no­va­né­ho vyso­ko­mýt­ské­ho fil­mu Kon-Tiki a jejich schop­nos­ti pra­co­vat s ome­ze­ným roz­poč­tem.

Rossioův scé­nář byl nako­nec odmít­nut a autor uve­dl, že hlav­ním důvo­dem bylo pou­ži­tí žen­ské­ho padou­cha, kvů­li čemuž se herec Johnny Depp „obá­val, že by to bylo nad­by­teč­né vůči Temným stí­nům (2012), kde také vystu­po­va­la žen­ská padouš­ka“. V led­nu 2013 spo­leč­nost Disney naja­la Jeffa Nathansona, aby pra­co­val na scé­ná­ři. Rønning a Sandberg uved­li, že je Nathansonův „vtip­ný a dojem­ný“ scé­nář obzvlášť zau­jal, což je pře­svěd­či­lo, aby v květ­nu pode­psa­li smlou­vu na režii, při­čemž Rønning věřil, že ve scé­ná­ři „bylo všech­no“, ale potře­bo­val scé­ny, kte­ré by „nes­ly tra­di­ci Gora Verbinského, při­nes­ly emo­ci­o­nál­ní jádro a vel­ké akč­ní scé­ny“. V srpnu Rønning a Sandbergová pro­zra­di­li, že název fil­mu bude Dead Men Tell No Tales (Mrtví muži nevy­prá­vě­jí pří­běhy). Následující měsíc však pro­du­cent Jerry Bruckheimer pro­hlá­sil: „Máme osno­vu, kte­rou všich­ni milu­jí, ale scé­nář není hoto­vý,“ a vysvět­lil, že pre­mi­é­ra bude odlo­že­na za léto 2015. Po finanč­ních ztrátách fil­mu Osamělý jez­dec (2013) stu­dio zpo­chyb­ni­lo Deppovu boni­tu a prv­ní návrhy scé­ná­ře neschvá­lil před­se­da před­sta­ven­stva stu­dia Walt Disney Alan Horn, kte­rý měl oba­vy z hoto­vé­ho pro­duk­tu. Bruckheimer pro­zra­dil, že za odkla­dem stá­ly pro­blémy se scé­ná­řem a roz­poč­tem a že Nathanson pra­cu­je na dru­hém návr­hu, kte­rý vychá­zí z dob­ře při­ja­té­ho náčr­tu, s tím, že potře­bu­jí scé­nář a roz­po­čet, kte­rý by všich­ni schvá­li­li. Ke spo­lu­prá­ci na scé­ná­ři byl při­zván i Depp, kte­rý věřil, že to bude posled­ní díl série, a chtěl ji správ­ně ukon­čit. Poté, co byl scé­nář při­jat, dalo stu­dio Disney fil­mu v čer­ven­ci 2014 ofi­ci­ál­ně zele­nou a pre­mi­é­ra byla naplá­no­vá­na na 7. čer­ven­ce 2017.

Režiséři se inspi­ro­va­li prv­ním fil­mem Prokletí Černé per­ly a uved­li, že ori­gi­nál je napí­na­vý, ale pře­de­vším je to kome­die se srd­cem, a chtě­li zno­vu obje­vit „struk­tu­ru a dyna­mi­ku mezi posta­va­mi“. Kromě toho, že reži­sé­ři zno­vu zachy­ti­li to nej­lep­ší z před­cho­zích dílů série, měli při vytvá­ře­ní tónu fil­mu na mys­li díla Charlieho Chaplina a Bustera Keatona. Dvojice chtě­la, aby byl film „neje­mo­tiv­něj­ší“ z celé série a aby pro­zkou­mal koře­ny Jacka Sparrowa. Rozhodli se pou­žít Jackův kom­pas jako „klíč k ode­mče­ní Salazara z jeho pekel­né­ho věze­ní v Trojúhelníku“ a zmír­ni­li někte­ré fan­tas­tic­ké prv­ky, „aby to uzem­ni­li i v Pirátech z Karibiku [sic]“. Geoffrey Rush tvr­dil, že dvo­ji­ce vnes­la „euro­cit­li­vost do tra­dič­ní­ho holly­wo­od­ské­ho myš­le­ní o fran­ší­zách“, zatím­co Orlando Bloom věřil, že se jim „poda­ři­lo zno­vu zachy­tit jed­no­du­chost a kouz­lo“ původ­ní­ho fil­mu. Kaya Scodelario uved­la, že pro­du­cen­ti chtě­li fran­ší­zu vrá­tit k jejím počát­kům, a to pří­bě­hem, kte­rý posta­vám posky­tl závěr a záro­veň ote­vřel nové mož­nos­ti. Vedle reži­sé­rů a sce­náris­tů byla řada čle­nů štá­bu v sérii nová, nahra­di­li ty, kte­ří pra­co­va­li na před­cho­zích čtyřech fil­mech, s výjim­kou Bruckheimera, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Penny Rose a výkon­né­ho pro­du­cen­ta Chada Omana.

Osazení herců

Ve svém pro­je­vu na novi­nář­ské pre­zen­ta­ci On Stranger Tides v Cannes Depp řekl, že bude hrát roli tak dlou­ho, dokud bude u pub­li­ka oblí­be­ná. V srpnu 2012 se obje­vi­ly zprá­vy, že Depp pode­psal smlou­vu na pátý film a za zopa­ko­vá­ní své role si vydě­lá 90 mili­o­nů aus­tral­ských dola­rů. O měsíc poz­dě­ji Penélope Cruzová pro­hlá­si­la, že přes­to­že se jí role Angeliky ve fil­mu Na vlnách podiv­na líbi­la, neby­la ohled­ně páté­ho fil­mu kon­tak­to­vá­na. Geoffrey Rush se k návra­tu v roli Hectora Barbossy v pátém díle vyjá­d­řil slo­vy: „Pokud budou tuhle posta­vu dál měnit, tak urči­tě,“ a nazna­čil, že by se mohl vrá­tit jako padouch. Orlando Bloom se vyjá­d­řil v pro­sin­ci 2014 s tím, že si sice není jis­tý, zda se vrá­tí, ale že pro­bí­ha­jí jed­ná­ní. Naznačil také, že by spo­leč­nost Disney moh­la s fran­ší­zou udě­lat měk­ký restart a zamě­řit se na Willa Turnera a jeho syna. Bloomova účast byla uta­je­na až do Disney D23 v roce 2015, po skon­če­ní natá­če­ní. Jakmile tvůr­ci zača­li s Bloomem spo­lu­pra­co­vat, roz­hod­li se, že musí posta­vu zno­vu spo­jit s jeho ženou Elizabeth. Aby si Keira Knightley moh­la tuto roli zopa­ko­vat, pře­su­nu­la se pro­duk­ce na jed­no­den­ní natá­če­ní do Londýna, kde pra­co­va­la.

Dne 2. pro­sin­ce 2013 bylo ozná­me­no, že se jed­ná o Christophu Waltzovi, kte­rý se měl obje­vit v roli hlav­ní­ho anta­go­nis­ty fil­mu, ale poz­dě­ji odmí­tl. Záporáka nako­nec ztvár­nil man­žel Cruzové Javier Bardem. V roce 2014 Bardem pode­psal smlou­vu na ztvár­ně­ní Armanda Salazara, kte­rý byl v prv­ních scé­ná­řích ozna­čo­ván jako kapi­tán John Brand. Bardemovi se líbi­lo pra­cov­ní pro­stře­dí čtvr­té­ho fil­mu, jehož byl svěd­kem v dopro­vo­du své man­žel­ky, a pro­hlá­sil, že je také fanouš­kem série a Deppovy role Jacka Sparrowa. Australský herec Brenton Thwaites vstou­pil do jed­ná­ní o roli Henryho kon­cem lis­to­pa­du 2014 poté, co si ho spo­leč­nost Disney vybra­la mezi Taronem Egertonem, Georgem MacKayem, Mitchellem Hopeem, Anselem Elgortem a Samem Keeleyem.

Kaya Scodelario byla vybrá­na jako před­sta­vi­tel­ka hlav­ní žen­ské role z užší­ho výbě­ru, na kte­rém byly Gabriella Wilde, Alexandra Dowling, Jenna Thiam a Lucy Boynton. Její posta­va Carina je ast­ro­nom­ka obvi­ně­ná z čaro­děj­nic­tví. Scodelario potvr­di­la, že hra­je „úpl­ně jinou posta­vu“ než Elizabeth Swannová, a také to, že bude Henryho milost­ným zájmem, vzhle­dem k tomu, že v dří­věj­ších návr­zích se s ní počí­ta­lo jako s milost­ným zájmem Sparrowa. Kevin McNally potvr­dil svůj návrat v roli Joshameeho Gibbse kon­cem led­na. Adam Brown, Delroy Atkinson a Danny Kirrane byli odha­le­ni jako čle­no­vé obsa­ze­ní krát­ce před natá­če­ním. Se začát­kem natá­če­ní byl potvr­zen návrat dvou her­ců z před­cho­zích fil­mů, Martina Klebby jako Martyho a Stephena Grahama jako Scruma. Keith Richards pro­je­vil zájem zopa­ko­vat si svou roli kapi­tá­na Edwarda Teaguea, ale nebyl k dis­po­zi­ci, což ved­lo Deppa k tomu, že při­zval Paula McCartneyho, aby se obje­vil v roli strý­ce Jacka Sparrowa (také se jme­no­val Jack).

Další her­ci pro­je­vi­li zájem zopa­ko­vat si své role z před­cho­zích fil­mů, napří­klad před­sta­vi­tel­ka Tii Dalmy Naomie Harris a Greg Ellis, i když se zdá­lo, že jeho posta­va Theodora Grovese v před­cho­zím fil­mu zemře­la. Lee Arenberg i Mackenzie Crook se vyjá­d­ři­li k mož­nos­ti návra­tu v rolích Pintela a Ragettiho. V roz­ho­vo­ru ze 7. lis­to­pa­du 2014 Crook potvr­dil, že od spo­leč­nos­ti Disney obdr­žel nabíd­ku na účast ve fil­mu, ačko­li ji poz­dě­ji odmí­tl, aby se mohl věno­vat své­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu Detektoráři. Řekl, že cítil „záchva­ty nos­tal­gie“, když her­ci a štáb natá­če­li bez něj. Arenberg, kte­rý měl také tele­viz­ní závaz­ky, a to v seri­á­lu Tenkrát na zápa­dě, dodal, že měl pocit, že se o nás pro­du­cen­ti „nesna­ži­li uchá­zet tak, jak by nás oprav­du chtě­li.“

Natáčení

Režiséři Joachim Rønning a Espen Sandberg původ­ně uved­li, že natá­če­ní bude pro­bí­hat v Portoriku a New Orleans, a Bruckheimer se již dří­ve zmí­nil, že by se moh­la obje­vit sek­ven­ce v Louisianě. Mluvčí aus­tral­ské­ho minis­t­ra umě­ní George Brandise však potvr­dil, že pátý díl se bude natá­čet výhrad­ně v Austrálii poté, co vlá­da sou­hla­si­la s opě­tov­ným vyu­ži­tím daňo­vých pobí­dek ve výši 20 mili­o­nů dola­rů, původ­ně urče­ných pro rema­ke fil­mu 20 000 mil pod mořem; tím vyřa­di­la Mexiko a Jižní Afriku jako mís­ta natá­če­ní. Natáčení pro­bí­ha­lo výhrad­ně v aus­tral­ském Queenslandu a jed­na­lo se o nej­vět­ší pro­duk­ci, kte­rá se kdy v této zemi natá­če­la. Jako mís­ta natá­če­ní byly ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny Village Roadshow Studios a Whitsunday Islands. Dne 1. led­na 2015 pro­šla loď Rainbow Gypsy, 15 let sta­rá repli­ka skot­ské­ho bawley z roku 1897, roz­sáh­lou pře­stav­bou v Gold Coast, včet­ně nové­ho bowspri­tu a pře­sta­vě­ných palub a kajut, pro natá­če­ní jako Dying Gull. Její kapi­tán a maji­tel Kit Woodward se na fil­mu podí­lel jako take­lier.

Natáčení zača­lo 17. úno­ra 2015. Scény s lodí se natá­če­ly před obří ven­kov­ní zele­nou obra­zov­kou v Helensvale, zatím­co fil­mo­vé kuli­sy v podo­bě ves­ni­ce byly posta­ve­ny v Maudslandu. Protože výš­ka gre­enscre­e­nů brá­ni­la pří­stu­pu slu­neč­ní­ho svět­la, byly na scé­nu při­dá­ny kon­tej­ne­ry s nafu­ko­va­cí­mi blu­e­scre­e­ny namon­to­va­ný­mi naho­ře, aby dovnitř pro­ni­ka­lo tro­chu svět­la. Zatímco původ­ní návrh scé­ná­ře obsa­ho­val šest lodí, koneč­ný pro­dukt měl jede­náct pla­vi­del; kvů­li sní­že­ní nákla­dů byla vět­ši­na z nich čás­teč­ný­mi kon­struk­ce­mi, poz­dě­ji vylep­še­ný­mi počí­ta­čo­vou gra­fi­kou, při­čemž někte­rá byla posta­ve­na na hyd­rau­lic­ké plo­ši­ně, aby napo­do­bo­va­la pohyb námoř­ní­ků na sou­ši. Kameramanský tým pod vede­ním kame­ra­ma­na Paula Camerona také hoj­ně vyu­ží­val dro­ny, aby zachy­til půso­bi­vé pohle­dy na moře, aniž by se musel uchy­lo­vat k letec­kým zábě­rům nebo jeřá­bům.

Natáčení se pře­su­nu­lo do par­ku Douga Jenningse na Spit od 30. břez­na do 15. červ­na pro scé­ny na vodě. Kvůli extrém­ní moř­ské nemo­ci her­ců a štá­bu z „vel­kých vln“ se však natá­če­ní pře­su­nu­lo do záto­ky Raby Bay do klid­něj­ších vod. V Byron Bay se scé­ny natá­če­ly 1. červ­na. Více než 75 % z více než 850členného štá­bu, kte­rý teh­dy na fil­mu pra­co­val, tvo­ři­li míst­ní oby­va­te­lé. Po dlou­hých spe­ku­la­cích, zda se Orlando Bloom vrá­tí, dora­zil Bloom kon­cem květ­na na Gold Coast, aby si zopa­ko­val roli Willa Turnera. Scény s posta­ve­nou kostrou vor­va­ně se natá­če­ly v Hastings Point od 21. do 23. červ­na.

V prů­bě­hu natá­če­ní se film potý­kal s řadou pro­blé­mů a kon­tro­ver­zí. Australské záko­ny o bio­lo­gic­ké bez­peč­nos­ti před­sta­vo­va­ly pro­blém, pokud jde o opi­ce kapu­cí­ny, kte­ré ztvár­ňu­jí domá­cí­ho maz­líč­ka Hectora Barbossy, opi­čá­ka Jacka, pro­to­že tato zví­řa­ta jsou pova­žo­vá­na za škůd­ce kate­go­rie 1 a vyža­du­jí přís­né poža­dav­ky a 30denní karan­té­nu. Další kon­tro­ver­ze vyvo­la­ly sku­pi­ny akti­vis­tů za prá­va zví­řat, kte­ré vyzva­ly fede­rál­ní­ho minis­t­ra život­ní­ho pro­stře­dí Grega Hunta, aby žádost o vstup zamí­tl, s odů­vod­ně­ním, že dlou­hý let leta­dlem ovliv­ní jejich zdra­ví a že jejich vystou­pe­ní je nepři­ro­ze­né a vytvo­ří poptáv­ku po nele­gál­ním obcho­du s vol­ně žijí­cí­mi zví­řa­ty. Jedna z opic způ­so­bi­la dal­ší roz­ruch, když se zatou­la­la z natá­če­ní ve Světě fil­mu a kous­la do ucha mas­kér­ku na jiném natá­če­ní.

Členové štá­bu a her­ci byli nuce­ni zakrýt objek­ti­vy kamer na všech mobil­ních tele­fo­nech lepi­cí pás­kou, aby zabrá­ni­li pirát­ské­mu šíře­ní fil­mu před jeho uve­de­ním do kin. Aby fanouš­ci neza­sa­ho­va­li do natá­če­ní, pou­ží­va­ly taj­né loka­ce natá­če­ní pro­dukč­ní název „Herschel“, aby skry­ly sku­teč­nost, že jde o pátý film Pirátů z Karibiku. Po poku­su ozbro­je­né­ho muže, kte­rý se sna­žil obe­jít ochran­ku, byla již tak přís­ná bez­peč­nost­ní opat­ře­ní posí­le­na.

10. břez­na 2015 se Depp zra­nil mimo natá­če­ní a musel být letec­ky pře­pra­ven do Spojených stá­tů na ope­ra­ci. Kvůli jeho nepří­tom­nos­ti se natá­če­ní zce­la zasta­vi­lo a 200 čle­nů štá­bu bylo nuce­no na dva týd­ny odstou­pit, poté co dokon­či­li vše, co moh­li bez Deppa udě­lat. Depp se na plac vrá­til 21. dub­na. V červ­nu se na pla­ce zra­ni­la Kaya Scodelario spo­lu s kaska­dé­rem. Začátkem čer­ven­ce zača­la demon­táž kulis na Špičáku. Většina her­ců a štá­bu skon­či­la 8. čer­ven­ce a 11. čer­ven­ce se konal závě­reč­ný večí­rek. Poté se natá­če­ní pře­su­nu­lo na Whitsundays, kde pro­běh­ly závě­reč­né zábě­ry. Dne 21. čer­ven­ce 2015 Rønning ozná­mil, že natá­če­ní po 95 dnech skon­či­lo. Po téměř roč­ní post­pro­duk­ci pro­běh­lo od 24. břez­na do 13. dub­na 2016 ve Vancouveru v Kanadě dotá­če­ní a doda­teč­né foto­gra­fo­vá­ní pod pro­dukč­ním názvem „Herschel Additional Photography“.

Postprodukce

Na stři­hu spo­lu­pra­co­va­li Roger Barton a Leigh Folsom Boyd, při­čemž dru­hý jme­no­va­ný upřes­nil, že „Roger začal od začát­ku fil­mu a já od kon­ce a tak nějak jsme se potka­li upro­střed“. Boydová doda­la, že šlo o nejdel­ší post­pro­dukč­ní pro­ces, na kte­rém se kdy podí­le­la, pro­to­že spo­leč­nost Disney chtě­la poskyt­nout „pod­po­ru a vol­nost, kte­rou jsme potře­bo­va­li k vyprá­vě­ní pří­bě­hu a umož­nit vype­če­ní slo­ži­tých vizu­ál­ních efek­tů“. Střihači úzce spo­lu­pra­co­va­li s pre­vi­zu­a­li­zač­ním týmem, aby pod­le vedou­cí­ho efek­tů Garyho Brozenicha „dali maso kos­tem desek, kte­ré potře­bo­va­ly vysvět­le­ní efek­tů, stej­ně jako všech­ny nové CG úde­ry, kte­ré budou při­dá­ny poz­dě­ji“. Spolu s post­pro­dukč­ním týmem v Los Angeles musel Brozenich roz­dě­lit svůj čas ces­to­vá­ním do Velké Británie a Montrealu, aby zkon­t­ro­lo­val osm spo­leč­nos­tí, kte­ré zpra­co­vá­va­ly 2 000 zábě­rů vizu­ál­ních efek­tů fil­mu, při­čemž 150 z nich tvo­ři­la pou­ze počí­ta­čo­vá gra­fi­ka. Hlavním doda­va­te­lem byl Brozenichův vlast­ní zaměst­na­va­tel Moving Picture Company (MPC). Mezi prá­ce MPC pat­ři­li Salazarovi nemrt­ví pirá­ti, jejichž zábě­ry z natá­če­ní byly vět­ši­nou nahra­ze­ny CGI, aby se dosáh­lo chy­bě­jí­cích čás­tí těla a plo­vou­cích vla­sů a oble­če­ní. Brozenich uve­dl, že z původ­ních her­ců byl zacho­ván pou­ze „jejich běh, chůze a obli­če­je“. Aby byla zajiš­tě­na refe­ren­ce pro plo­vou­cí čás­ti, kte­ré měly při­po­mí­nat stav věč­né­ho tonu­tí, byl kaska­dér v plném kos­tý­mu a paru­ce nato­čen pod vodou v bazé­nu, kde pro­vá­děl růz­né úko­ny.

Atomic Fiction se posta­ra­la o scé­ny ve Svatém Martinu a pro­mě­ni­la něko­lik blo­ků budov posta­ve­ných na pla­ce ve více než 600 CG budov, obklo­pe­ných pro­stře­dím džun­gle. Práce kom­bi­no­va­la odka­zy z Karibiku i Thajska a pomo­cí CGI vylep­ši­la jak gilo­ti­nu, na níž je Jack Sparrow téměř popra­ven, tak ban­ku ze scé­ny lou­pe­že; ban­ka měla vypa­dat, jako by její zákla­dy byly pro­ko­pá­ny zemí, mís­to aby se klouza­ly po povrchu. Spolu se zábě­ry moře nato­če­ný­mi v aus­tral­ských kuli­sách i na Key Westu na Floridě byly hoj­ně vyu­ži­ty simu­la­ce vody, při­čemž tvůr­ci pou­ži­li Beaufortovu stup­ni­ci, aby zajis­ti­li rea­lis­tic­ké zob­ra­ze­ní vln a vět­ru.


Photo © Walt Disney Studios


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta27. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Příběh pátých Pirátů pojednává o španělském námořníkovi Salazarovi (Javier Bardem), který po celá léta úspěšně ničil pirátský život v celém Karibském moři, dokud jej jakýsi Jack Sparrow […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta5. března 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […] Posted in Zajímavosti
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu             OBSAH             V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa13. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na konci světa Piráti z Karibiku: Na konci světa je americký výpravný fantasy film režiséra Gorea Verbinského z roku 2007, třetí díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Truhla mrtvého […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91803 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72570 KB. | 14.07.2024 - 06:10:44