Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž jménem Ove - 75 %

Muž jménem Ove - 75 %

Muz02
Muz02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ove je muž, kte­rý žije na okra­ji měs­ta v obyt­ném kom­ple­xu. Jeho dome­ček sou­se­dí s dal­ší­mi dom­ky, kte­ré jsou jeden od dru­hé­ho k nero­ze­zná­ní. Naštěstí jejich oby­va­te­lé jsou ale růz­no­ro­dí a zají­ma­ví. Ove pat­ří k nej­star­ším oby­va­te­lům komu­ni­ty, kte­ří zde žijí něko­lik desí­tek let. Zasloužil se o zave­de­ní pra­vi­del v komu­ni­tě a stá­le dbá na jejich dodr­žo­vá­ní. To mu také zabí­rá veš­ke­rý vol­ný čas, kte­ré­ho má nyní dosta­tek, pro­to­že je v důcho­du.  Jeho kaž­do­den­ní pra­cí je pro­chá­zet kom­plex a vše kon­t­ro­lo­vat, ať už je to par­ko­viš­tě, oko­lí domů nebo cho­vá­ní návštěv­ní­ků či míst­ních. Působí jako nevr­lý, podráž­dě­ný muž, kte­rý hle­dá na všem chy­by a rád se s ostat­ní­mi hádá. Jediné mís­to, kte­ré mu pak dodá­vá klid, je hřbi­tov, kam cho­dí ke hro­bu zesnu­lé ženy. Zároveň vzpo­mí­ná, jaké to bylo dří­ve, kdy byl mlad­ší a šťast­něj­ší. Naplánuje si tedy, že se co nejdří­ve setká s man­žel­kou. Při jed­nom z poku­sů o sebe­vraž­du vidí, jak se stě­hu­jí noví sou­se­dé, kte­ří mu při cou­vá­ní zbo­ří poš­tov­ní schrán­ku. Ove se tak sezná­mí s Parvaneh, Patrikem a jejich dce­ra­mi, a začí­ná dal­ší část jeho živo­ta.

muz01

Předlohou k fil­mu byla kni­ha od švéd­ské­ho spi­so­va­te­le Fredrika Backmana, best­seller Muž jmé­nem Ove. Scénář napsal Hannes Holm, kte­rý se ujal také režie. Napsat scé­nář pod­le svě­tozná­mé a úspěš­né kni­hy není jis­tě nic jed­no­du­ché­ho, ale ješ­tě těž­ší je pak nato­čit dob­rý film. Stěžejním téma­tem fil­mu je stár­nu­tí, a jak se s ním daný člo­věk vypo­řá­dá­vá. I když film půso­bí zpo­čát­ku depre­siv­ně a nega­tiv­ně, postup­ně se odha­lu­je pra­vá strán­ka Oveho duše a důvo­dy jeho cho­vá­ní a jed­ná­ní.

Do hlav­ní role Oveho obsa­dil reži­sér švéd­ské­ho her­ce Rolfa Lassgårda, kte­rý pro­šel expe­ri­men­tál­ní diva­del­ní sku­pi­nou ve Švédsku a vystu­do­val herec­kou ško­lu v Malmö. Zahrál si ve fil­mu Pod slun­cem, kte­rý se dočkal nomi­na­ce na Oskara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film (1998). Role Oveho vypa­dá, jako by mu byla pří­mo uši­ta na míru. Zahrál ji skvě­le a ani bych se nedi­vi­la, kdy­by za ni zís­kal něja­ké oce­ně­ní. Jeho herec­kou part­ner­kou je v roli Parvaneh švéd­ská hereč­ka a reži­sér­ka Bahar Pars. Ta si zahrá­la v něko­li­ka švéd­ských fil­mech a v roce 2015 obdr­že­la cenu MEDEA. Její tem­pe­ra­ment skvě­le zapa­dá do posta­vy Pákistánky Parvaneh a s Lassgårdem tvo­ří sice nesou­ro­dou, ale dob­ře se dopl­ňu­jí­cí dvo­ji­ci.

muz03

Film nasní­mal kame­ra­man Göran Hallberg. Ten se podí­lel i na natá­če­ní úspěš­né­ho fil­mu Stoletý sta­řík, kte­rý vyle­zl z okna a zmi­zel. I když film Muž jmé­nem Ove vypa­dá na prv­ní pohled jako nud­ný, v koneč­ném důsled­ku je vel­mi lid­ský a zají­ma­vý. Na tom mělo jis­tě podíl i to, že se stří­da­jí dvě časo­vé lin­ky – sou­čas­ná a z minu­los­ti. Toto stří­dá­ní je ve fil­mu dob­ře zachy­ce­né a nebyl pro­blém se v něm ori­en­to­vat. Ve fil­mu je zají­ma­vé i to, že zachy­cu­je růz­né obdo­bí člo­vě­ka, mlá­dí a stá­ří, a díky tomu může divák pocho­pit cho­vá­ní a jed­ná­ní hlav­ní­ho hrdi­ny.


Podívejte se na hodnocení Muž jménem Ove na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Aliens (1986)3. srpna 2016 Aliens (1986) Jen málo kdy se stane, že pokračování předčí svého předchůdce! Přestože i ten je dnes již kultovní záležitostí. Tentokrát na nás i Ripleyovou čeká pořádná akční řežba v kolonii […] Posted in Horory
  • #2151: The New 52 - Justice League21. června 2023 #2151: The New 52 - Justice League Třetí díl Martinova seriálu o New 52 je tentokrát věnovaný titulům, které jsou spjaté s Ligou spravedlnosti (v originále Justice League). Přeji příjemnou četbu!- DanJustice League, to je […] Posted in Recenze komiksů
  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […] Posted in Speciály
  • Známka punku22. května 2020 Známka punku Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • #2112: Komiksový výběr Spider-Man 12: Svatba12. března 2020 #2112: Komiksový výběr Spider-Man 12: Svatba Komiksový výběr Spider-Man 12: SvatbaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 290 až 292 série "The Amazing Spider-Man", "The Amazing Spider-Man Annual […] Posted in Recenze komiksů
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • RETROBIJÁK 60. - 90. let - 0710. května 2023 RETROBIJÁK 60. - 90. let - 07 Posted in Videa
  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […] Posted in Speciály
  • Neutečeš (2014)30. dubna 2015 Neutečeš (2014) Jedna z těch slabších kino návštěv letošního roku. K IT Follows jsem si dopředu nic nezjišťoval, dokonce ani trailer jsem nezhlédl, takže jsem neměl žádná očekávání, avšak o příliš děsivý […] Posted in Krátké recenze
  • I Spit on Your Grave III: Vengeance Is Mine (2015)30. září 2015 I Spit on Your Grave III: Vengeance Is Mine (2015) Asi před dvěma měsíci jsem zahlédl první zmínku o ISOYG3 měl jsem slzy v očích radostí a erekci, která po týdnu odpadla jakmile jsem se dozvěděl, že režisérem tentokrát není Steven R. […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15652 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72275 KB. | 25.05.2024 - 22:27:58