Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Minamata: Johnny Depp je zpátky!

Minamata: Johnny Depp je zpátky!

Photo © GEM Entertainment
Photo © GEM Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Johnny Depp – podi­vu­hod­ná osob­nost, oce­ňo­va­ný herec a v posled­ní době také milá­ček veřej­nos­ti. Možná jste si všimli, že už je to něja­ký ten pátek, co do čes­kých kin zaví­tal film, v jehož obsa­ze­ní by nekom­pro­mis­ně záři­lo jmé­no jed­no­ho z nej­ob­lí­be­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti. Zahraniční kina jsou na tom dost podob­ně. Může za to neo­fi­ci­ál­ní boj­kot, kte­rý Hollywood pro­ti Deppovi nasto­lil v roce 2020. Minamata byl posled­ní sní­mek, kte­rý Depp ješ­tě sti­hl nato­čit, ovšem ani ten už se do kin nepo­dí­val a od té doby jako by se po něm sleh­la zem. Slavný herec také při­šel o roli Grindelwalda ve tře­tím pokra­čo­vá­ní Fantastických zví­řat.

Jak asi víte, na vině je soud­ní pro­ces mezi Johnnym Deppem a jeho ex-manželkou Amber Heard. Ten sice sám o sobě netr­val dlou­ho, ale spor se vle­kl celé roky. Začal již v roce 2018, kdy hereč­ka Amber Heard po emo­tiv­ním roz­vo­du nepří­mo nařkla své­ho ex-manžela z domá­cí­ho nási­lí. Johnny Depp to pocho­pi­tel­ně popřel a výsled­kem byla kon­tro­ver­ze, kte­rá se táh­la něko­lik let a nako­nec dohna­la obě hvězdy až do soud­ní síně v ame­ric­ké Virginii. Právě tam soud 1. 6. 2022 roz­ho­dl o Deppově nevi­ně, kři­vos­ti obvi­ně­ní a výši odškod­né­ho – Depp si při­šel na celých 10 mili­ó­nů dola­rů. To však ve srov­ná­ní s glo­bál­ním skan­dá­lem, kte­rý mu kauza při­nes­la, půso­bí spíš jako směš­ná část­ka. Každopádně Hollywoodský boj­kot defi­ni­tiv­ně skon­čil a i sní­mek Minamata tak po dlou­hém čeká­ní koneč­ně zamí­ří do kin. V Česku se tak sta­ne už 1. září a já vám o něm můžu říct, že je stej­ně nevšed­ní a neza­ška­tul­ko­va­tel­ný jako před­sta­vi­tel hlav­ní role.

Příběh začí­ná v Americe, kde pozná­vá­me talen­to­va­né­ho fou­sá­če, foto­žur­na­lis­tu Williama Eugena Smithe, kte­rý pro­ží­vá život­ní kri­zi, trpí syn­dro­mem vyho­ře­ní a prá­vě dal výpo­věď, aby mohl zmi­zet do ústra­ní. Práce si ho však najde i tam a zku­še­ný foto­žur­na­lis­ta oka­mži­tě zavět­ří vel­kou pří­le­ži­tost. Se svo­le­ním šéf­re­dak­to­ra novin, kde pra­co­val, vyra­zí do japon­ské­ho měs­teč­ka Minamata, aby tam poří­dil nej­vět­ší repor­táž roku. Bezohledný ředi­tel che­mic­ké továr­na Chisso Corporation vypouš­tí do moře zplo­di­ny, jež se vodou dostá­va­jí do ryb, kte­ré pak čas­to kon­čí na talí­ři míst­ních rybá­řů. Ti o nemi­lo­srd­né cho­ro­bě způ­so­bu­jí­cí kře­če a ochr­nu­tí sice vědí, ale jedi­nou alter­na­ti­vou kro­mě ryb je pro ně smrt hla­dem. Někteří za své zdra­ví vytr­va­le boju­jí na pořá­da­ných demon­stra­cích, ale jiní se ze stu­du zdrá­ha­jí o své cho­ro­bě mlu­vit a před roz­sáh­lou továr­nou, tyčí­cí se k nebi hned ved­le skrom­né­ho hřbi­to­va, radě­ji klo­pí zrak. Natočeno pod­le sku­teč­né udá­los­ti.

Tohle je jeden z těch vzác­ných sním­ků, u kte­rých máte pocit, že vám vůbec nepří­slu­ší je hod­no­tit. Ne pro­to­že by to byl tak výji­meč­ný film, nýbrž pro­to, že věr­ně zachy­cu­je utr­pe­ní desí­tek sku­teč­ných lidí. Filmařsky to není nej­lep­ší film roku. – Kamera je skvě­lá, když ji sví­rá Gene Smith, ale sklouz­ne do šedé­ho prů­mě­ru, jakmi­le ji od něj pře­vez­me kame­ra­man Benoît Delhomme. Herecké výko­ny jsou sluš­né, když vez­mu v potaz Minami, osca­ro­vé, přimhouřím-li nad oko Deppem… ovšem ostat­ní her­ci nejsou bez­chyb­ní a ani scé­nář jim pro­dá­ní posta­vy dva­krát neu­leh­ču­je. Hudba je bar­vi­tá, pod­ma­ni­vá, čas­to se vám zaře­zá­vá hlu­bo­ko pod kůži a stup­ňu­je emo­ce, jin­dy však jen klou­že po povrchu.

Přesto… Troufám si říct, že téma toho­to živo­to­pis­né­ho dra­ma­tu je tak sil­né a budí tolik sou­ci­tu, že na svých bed­rech bez vět­ších úska­lí utáh­ne celý sní­mek od začát­ku až do kon­ce. Tempo je také solid­ní, dvě hodi­ny při sle­do­vá­ní ute­čou oprav­du vel­mi rych­le. A dojem, kte­rý ve vás Minamata zane­chá, bude­te z hla­vy dostá­vat ješ­tě hod­ně dlou­ho!

Měl jsem mož­nost si o fil­mu pro­mlu­vit se Zdeňkem Tomanem, foto­gra­fem, kte­rý se kdy­si zami­lo­val do japon­ské kul­tu­ry a s foto­žur­na­lis­tou Eugenem Smithem navá­zal přá­tel­ství. Jeho ztvár­ně­ní Johnnym Deppem ozna­čil za veli­ce tref­né a oce­nil, že si jeho osob­nost fil­ma­ři nastu­do­va­li do detai­lu. Podotkl také, že Aileen, jed­na z hlav­ních postav, kte­rou ve fil­mu zahrá­la Minami, dodnes význam­ně boju­je pro­ti zne­čiš­ťo­vá­ní život­ní­ho pro­stře­dí. Snímek po zhléd­nu­tí zhod­no­til těmi­to slo­vy: „Je to fakt drs­ná zále­ži­tost. Ale tako­vé to tam pros­tě bylo. Realita, spíš než film. Je to potře­ba vidět.“


Podívejte se na hodnocení Minamata na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55771 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71879 KB. | 28.02.2024 - 21:56:56