Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > HERCI O FILMU BISTRO RAMEN

HERCI O FILMU BISTRO RAMEN

Bistro02
Bistro02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaký dojem na vás napo­pr­vé udě­lal scé­nář?

TAKUMI SAITO (Masato)

Když jsem četl scé­nář popr­vé, his­to­rii bak kut teh jsem neznal. Ani his­to­rii rame­nu. Po dočte­ní scé­ná­ře jsem věděl, že tyto pokr­my ze dvou růz­ných zemí mají svo­ji his­to­rii a že se oba vyvi­nu­ly v jíd­la útě­chy pro děl­ní­ky. Je to pří­běh, kte­rý tyto dva pokr­my v pra­vém slo­va smys­lu spo­ju­je. A to spo­je­ní se pře­ná­ší i na pro­po­je­ní Japonska se Singapurem. A Masato je sym­bo­lem toho­to pro­po­je­ní. Příběh mi při­šel zají­ma­vý a hlu­bo­ký, pro­to­že kaž­dý jeho prvek má svůj význam.

Jak se vám pra­co­va­lo s Ericem Khooem?

SEIKO MATSUDA (Miki)

Není potře­ba zdů­raz­ňo­vat, že je to skvě­lý reži­sér. Po lid­ské strán­ce je napros­to neu­vě­ři­tel­ný. Neustále s námi mlu­vil, sta­ral se o nás, chtěl vědět, jest­li jsme v poho­dě. Za jeho bez­vý­hrad­nou pozor­nost jsme byli oprav­du vděč­ní. Během natá­če­ní při­chá­zel se spon­tán­ní­mi nápa­dy, byly prak­tic­ké a všich­ni jsme s nimi sou­hla­si­li. Přirozeně jsem jeho pod­ně­ty při­jí­ma­la a nijak nezpo­chyb­ňo­va­la. Bylo to báječ­né. Je skvě­lý reži­sér. Byla to zku­še­nost, kte­rá mě hod­ně nau­či­la.

Co se vám při prá­ci na fil­mu nej­ví­ce líbi­lo?

TSUYOSHI IHARA (Kazuo)

Zprvu jsem se obá­val, zda pří­běh neskon­čí jen jako povrch­ní film o jíd­le, ale pak jsem viděl tu hor­li­vost a úsi­lí, kte­ré celý tým vyna­lo­žil, aby pro­střed­nic­tvím jíd­la vykres­lil sple­ti­tost rodin­ných a mezi­lid­ských vzta­hů. Když jsem při­šel na plac, úpl­ně jsem viděl emoč­ní strán­ku toho­to lid­ské­ho dra­ma­tu, kte­rou doká­za­li her­ci v pří­bě­hu vyzdvih­nout.

Co vás na tom­to fil­mu fas­ci­no­va­lo?

TETSUYA BESSHO (Akio)

Mohu říct, že jíd­lo je nej­dů­le­ži­těj­ším zdro­jem živo­ta. A jako by ten­to film šel k samé pod­sta­tě jíd­la. Jako by uka­zo­val, jak fun­gu­je japon­ská kul­tu­ra, jako když jsou všech­ny ingre­di­en­ce nacpa­né v mis­ce donbu­ri nebo rame­nu. Tématem je ramen, naše duchov­ní jíd­lo, kte­ré si zís­ká­vá obli­bu po celém svě­tě. Přestože je ramen sym­bo­lem Japonska, obsa­hu­je i řadu asij­ských esen­cí. Film uka­zu­je prá­vě ten­to aspekt. Není to jen zába­va, uka­zu­je i lidi, kte­ří sto­jí za kul­tu­rou spo­je­nou s jíd­lem. Může jít o pokr­my, kte­ré vám při­po­me­nou vaši mat­ku, rodi­nu nebo rod­né měs­to. A prá­vě to je na fil­mu fas­ci­nu­jí­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63089 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71593 KB. | 18.06.2024 - 11:56:29